DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Processtukken • Arrestatie

Verzoek om aanhouding van (diverse) voortvuchtige(n) 12 juni 1775
Het gerecht van Valkenburg • RHCL• LvO 8182© Maaike van
              Eekelen© Maaike van Eekelen

Wij LT-Voogdt en Scheepenen van 't Hooge Gerecht der stadt en vrijheijt Valkenburg, Lande van Overmaese, Partage van Haer Hoog Mog. d'Heeren Staten-Generael der Verenigde Nederlanden aen alle Hoven en Rigters aen wien dese onse brieven requisitoriales sullen getoondt worden, doen cond en te weeten hoe dat van weegens de Weled. Gestr. Heer Lt.-Hoog Dross. deeses Lands ter Crimineele Rolle van den 12 Junij 1775 versogt is dese onse requisitoriales
Henske Drum-
men uijt de
Heek ressort der
Hoofdtbanke Clim-
men
Gerrit Weusten
steijnmetser
van Haesdal
Joh. Wiltmans
van Valkenburg
Joannes Sporken
van 't Retersbeek
ressort der
hooftbanke
Climmen
 ten eijnde om sekeren Dirk Bosch* van Arets geenhout als een medelit der berugde bende te doen apprehendeeren, en in securiteijt te brengen als sijnde 't Hoog Officie ten hoogsten daeraen geleegen om voornoemde persoon na merites te doen straffen.
 Soo is 't dat wij sulx versoek als in billijkheijdt bestaende en tot bevordering van de Justitie strekkende niet hebben kunnen nogte mogen afslaen, maer alle HHn Hoven en Rigters aen wien dese onse requisitoriales getoondt, sullen worden, requireeren salvis juribus voornoemde persoon van Dirk Bosch van Arets geenhoudt, hoewel voorsien van een pas van Mr. Booijmans in apprehensie te stellen en aen voornoemde Heer Lt.-Hoog Dr. ofte wien van sijnent weegen over te geeven, sullende wij niet naerlaten in dergelijk geval des versogt sijnde 't selfde te doen,
 aldus geaccordeert en gegeeven binnen Valkenburg den 12 Junij en tot corroberatie deses door onsen secretaris doen onderteekenen en met onsen segel doen bevestigen

Ter ordonnantie

Ende den 18 october 1775 gedepecheert requisitoriales om Leonard Didden te apprehenderen

EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER