DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Arrestatiebevel tegen Peter Caspar ter Konig 15 juni 1743
RHCL Maastricht ♦♦♦ Landen van Overmaas 7829Extraordinaria
gehouden op den Casteele van Schaesbergh ten overstaen van d'heere J.F. Dortant Schouteth ende H. Dortant, P. Arets, H. Dautzenberg, M. Demacker, Schepenen der heerlickheijt Schaesbergh heden den 15en junij 1743Den voors. heere officier geeft nomine officii te kennen dat Peter Caspar Königs inwoonder alhier door drij Eedelijcke getuijgenissen, naementlijck die van Niclaes Peters vulgo het blockmanneken, die van Catrijn Bemelmans huijsvrouwe van Niclaes Elven uuijt de Rôtsch, beijde door de torture beproeft ende dan die van Marie Peters, alle drij gedetineerde op den Casteele van s'Hertogenraede, gedenunceert ende overtuigt is van mede plichtigh ende handaedigh te sijn geweest aen verscheijdene inbreucken, schroemelijcke knevelerijen ende merckelijcke diefstaelen,
signantelijckaen den violenten inbreuck ende diefstael geschiedt op den Nieuwen Hof Waerden,
Item aen de violente invasie, knevelerije ende merckelijcken diefstael op de pastorije van Marienbergh,
Item aen den inbreuck, knevelerije ende merckelijcken diefstael geperpetreert ten huijse en aen de persoone van Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum tot Twembruggen.
Verders aen de knevelerije ende merckelijcken diefstael geschiedt ten huijse van Jan Essers op de Magerauw.
aen den inbreuck, knevelerije ende diefstael geschiedt ten huijse van Joannes Thorn tot Ritzerfeldt,
ende dan aen de getenteerde diefstaelen op de pastorije ven den Scheidt ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh,
misschijne oock aen mer andere feijten bij vervolghe te ontdecken.

Om welcke voorstaende prćgnante redenen versoeck den voors. heere- officier nomine officij claeger, dat hem bij U Eedele te geven decret sal worden gepermetteert de persoon van voors. criminelijck beclaegde Peter Caspar Königs niet alleente doen apprehenderen maer oock denselven te stellen ter stricte ende secure detentieom, sulcx geschiet sijnde verders te doen soo als naer rechten. Ende dijen alle onvermindert versoeckt oock den heere claeger dat des voors. beclaegdens alle soo mobiliaire als immobiliaire effecten ende goederen sullen worden bestreckt met arrest als mede in forma geinventariseert sijnde gesequestreert op een ..derde plaetse om etc. etc.

Decreet
Schepenen rijpelijck geleth op de redenen bij deese voors. propositie aengehaelt, accorderen aen den heere officier de versochde apprehensie ende stricte detentie van den persoone van Pater Caspar Köninckx als oock den versoghde arrest, inventarisatie ende sequestratie op ende van desselfs mobiliaire ende immobiliaire goederen, alles servatis servandis
Actum in judicio extraordinario den 18 junij 1743H. Dortant
Ar. Arrets
H. Dautzenbergh
M.De macker

EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER