DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Massaal arrestatiebevel 28 sept. 1743 in Kerkrade
RHCL Maastricht - LvO 2399

Het originele stuk van dit extract maakt deel uit van de gerechtsrol LvO 2388. Nieuw in deze versie is uiteraard de tevoeging extract etc.
Maar weggelaten zijn een aantal namen die in het origineel doorgehaald zijn  en hier in rood zijn ingevoegdExtract uijtten Crimineel protocolle
der Bancke ende justitie van Kerckrode


Extraordinarissen dagh gehouden op
den Casteele van s'Hertogenrode heden
den 28e sept. 1743 overmits Dionijs dela
Haije, Alexander Souren ende P.C. Poyck
Schepenen ende greffier der bancke ende
justitie van Kerckrode, ende Peter
Hulsgens, Willem Kessels, Schepenen der
bancke ende justitie van Mercxstein
als hiertoe specialijck geauthoriseert
ende geassumeert sijnde.
Den Heere officier van alhier nom. officij geeft t'erkennen
dat uijt d'Extracten alhier geveught Sub no 1, 2, 3, 4,
5, 6, et 7 compt te blijcken, dat door die judiciele beken-
tenissen van die beclaeghde ende gedetineerde van alhier
voor complicen gedenuntieert sijn die volgende persoonen
te weten:
  Joseph Godtloff van Scheveimont,
  Jōēs Oogenbroe,
  Joannes Mertens,
  Christian Geilens,
  Joannes Essers,
  Jacobus Crombach schmith aen den Graeff,
  Laurens Reumgens,
  Michiel Kersten,
  Joannes Rehaen,
  Caspar Hooghkirchen,
  Joannes Stephens,
  Geurt Sistermich ende
  desselfs huijsvrouwe Marie Catharin Douveren
  desselfs Swiegersse Anna Rutten,
  Simon Offermans ende
  Jōēs Worms,
  ende Peter Haen
die welcke medeplichtigh ende handdaedigh sijn geweest aen verscheijdene inbreucken, knevelerijen ende dieffstaelen, gelijck sulcx uijt doe voorschr. Extracten ende uijt die originele processen, waervan visie gedaen wordt, manifestelijck consteert, ende bij vervolgh van Saecke voorders sal geverifieert worden. Soo versoeckt den voorschr. heere officier nom. officij tot laste van die voorgenoemde persoonen decret van apprehensie, mitsgaeders dat den bode dieselve met soo vele Schutten ofte Soldaten als daertoe noodigh, magh brengen in detentie op den Casteele van van S'Hertogenrode ende behoorlijck slieten.

Decret

Schepenen gesien ende lecture gehadt hebbende soo van
het voorschr. geverbaleerde als oock van die daerbij ge-
voeghde ende gereclameerde stucken, accorderen aen
d'hre officier de alhier versochde apprehensie tot laste
van die persoonen hieroven genoemt, authoriseerende
den bode die selve met soo vele gewaepende Schutten
ofte Soldaeten als noodigh te saiseren, alsmede behoor-
lijck te sluijten, ende in goede stricte bewaernisse te
Stellen ende te houden(Waeren onderteeckent:)
D. Delahaije Schepen, A. Souren Schepen, Peter Heulsgens Schepen,
W. Kessels Schepen. P.C. Poyck greffier


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER