DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie

Bok

Liquidatie van de boedel van Lins Schouteten, Valkenburg 19 nov. 1776
RHCL Maastricht ••• Landen van Overmaas 8195

© Maaike van Eekelen© Maaike van Eekelen© Maaike van EekelenLiquidatie
gemaekt over de
Cooppenningen geprovenieert
over de geproclameerde
Goederen van den Geλxecu-
teerde Lins Schouteten van
Aretsgenhout, Soo als
deselve op de 1 April 1775
voor den Hooge Gerechte
der Stadt en Vrijheijdt Val-
kenburg zijn worden ver-
kogt en aen de meest bie-
dende bij 't uijtgaen der
Brandende Keertse ver-
bleeven


De Cooppenningen van de vercogde goederen geprovenieerdt bedragen de somme van een hondert vijftig Guldens en thien stuivers.
ƒ 150–0

...........Dico ƒ 150–0

Gesien geleesen en geλxamineerdt alle verbale en decreeten in saeke gehouden en gegeeven, mitsgaders de verificatie van den Heer van Hees qualitate qua Inbrenger ende geleth waer op eenigsints te letten stonde ofte conde moveren, Scheepenen van den Hoge Gerechte der Stadt en Vrijheijdt Valkenburg in materie van Liquidatie regt doende, adjudiceeren als volgt:Eerstelijk voor aendeel in de Gerechtscosten van dese proclamatie sijnde de meerreste tot laste van den Boedel van Piter Mulkens etc. gebragt volgens gemodereerde staet
ad – – –


18–1–2


Voor't maken van deese
Liquidatie –
Copie en Registratie –
Procureur –
Bode –

6 – : – :
2 – : – :
2 – : – :
0 –10 – :


De meerreste der Cooppenningen ad een hondert een en twintig Guldens achttien stuivers worden geadjudiceert aen't Landt als geconfisqueert sijnde – Dus
121 – 18 – 2
----------------
150 – 10 – :


Waermeede de totaele Cooppenningen geabsorbeert sijnde word de Heer van Hees en de verdere personeele Inbrengers in't geheel gelaten.
Daer en alsoo actum in Judicio Extraordinario den 19 Nov. 1777
Coram Omnibus Demptis VCraen et VCotshuijsenTer Ordonantie
PVan den Heuvel

Pronuntiatum in InstanteNaar boven.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER