DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Vordering op de boedel van Dirk Bosch of Lins Schouteten 1765-75
RHCL Maastricht  ••••• Landen van Overmaas 8195

   

Verificatie Cum Annexo
..........Voor
Den Eerw. Heer J.L. Van Hees als
Rentmeester van het Broederschap
van Sint Anna binne de kerke van
O.L. Vrouwe te Maastrigt
Inbrenger en Verificant
..........Tot laste
De landerijen van Dirk Bosch
waarvan eenige Verkocht sijn, zoo
gezegt word, aan desselfs Swager
Lins Schouteten, zonder dezelve te
kunne specificeren

 
Den Voorschreven Inbrenger en Verificant q.q. zal tot fundament en verificatie van deszelfs inbrengen in facto verum stellen en deduceren het naarvolgende salvis beneficiis Consuetis etc.

Aanvankelijk hoe dat den Voorsz. Dirk Bosch in huwelijk met Anthonia Van Velthuijsen, woonende tot Arentsgenhout op den 6 November 1765 van de Heere Canoniken van St. Anna binne O.L. Vrouwekerke te Maastrigt genegotiëerd heeft eene Capitaale Somme van ses honderd gulden Maastr. Cours ad vijf pro cento, dog betaalende inwendig een Maand te kunne volstaan te betaalen tegens vier pro cento, volgens Acte van Obligatie gepasseerd voor den Notaris H. Hupken en gerealiseerd voor de Hoofdbanke Climmen den 9 dito, zoals blijkt uijt de Copie Authentijcq der obligatie hierbij gevoegt sub Litt. A. met offer ingevalle absoluts noodig de Originele te produceeren, dat word alhier ingebrogt en geëischt het voorschreve Capitaal
ter Somma van –– –– ––
Voor drie maanden Interesse salvo het loopende –– –– ––
Voor Copie Authetijcq met het maaken dezer Verificatie komt –– –– ––
ƒ600 – –

6 – –

3 – –
____________
–– –– –– ƒ609 – –

Beloopende dus te saamen eene Somma van seshonderd negen guldens, waarvan adjudicatie verzogt word bij præferentie ingevalle dezelve verkogt worden. Cum expensis
T'Welk Doende
Johan Guichard
procureur voor
den Heer InbrengerExtract Uit den Proost Schouth
en Schepenen Gicht Register der
Hoofdbanke Climmen

Overmits Proostschout C. Tielen benevens G.J. van Gendt en J.A. Boijmans Schepenen der Hoofdbank Climmen
Op heeden den negende November seventien honderd vijf en sestig,
Compareerde den Notaris Hupkens en leijde Neder Voor en in Naam van het Eerwaarde Broederschap der Heeren Canonicken van Sint Anna binne de Collegiale Kerke van Onze Lieve Vrouwe dezer stad dit naarvolgende Acte Notarieel met onderstaande ratificatie, versoekende het zelve volgens teneur in punctis et Clausulis te werden gerenoveerd en gerealiseerd, het welk hem qualitate qua is verleend, En is naar dezer Hoofdbanke regt in hoeden van regt gekeerd,
Salvo jure Domini et Cujus libet.

Op heeden den 6 November 1765 Compareerde voor mij ondergetekende Notaris Openbaar binne Maastrigt resideerende en in presentie der geloofwaardige getuigen hiernaar genoemt, den Eersamen Dirk Bosch woonagtig tot Arensgenhout in huwelijk met de Eerbaere Anthonia van Velthuijsen,
welken Comparant kragte dezes bekende ter quitbare renten opgenomen en ontvangen te hebben uit handen van de seer Eerwaarde Heeren Philippus Jacobus Colton als Meester en Otto van Dalem als onderMeester, zoo voor zig als partije doende voor sijnen Confrater den Eerwaarde Heer Arnoldus Thuinessen tweeden onder Meester van het Broederschap der Eerwaarde Heeren Canoniken van Sint Anna binne de Collegiale kerke van Onze Lieve Vrouwe dezer stad, de somma van ses honderd gulden dezer stads Cours, op heeden in Ons Notaris en getuigen presentie in Contante penningen aan den Comparant overgeteld en door hem opgetrokken, belovende daaraf, a dato dezes Cours neemende ten behoeve van welgemelde Broederschap in handen van der zelver Rentmeester Interesse binne deze stad ad vijf pro Cento te zullen betaalen, dog accuratelijk op den Vervaldag, of binnen eenen maand daarna voldoende, in zulk geval is geconditioneerd dat den Rentdebiteur als dan met vier ten honderd zal kunnen volstaan en aldus van jaare tot jaare te zulle continueeren tot de volle redemptie toe, welke ten alle tijde met gelijke somme van ses honderd guldens Cours voormeld, benevenshet Interest na Verloop van tijd en alle nodige kosten daarom aan te wenden alhier in Coursabel geld zal kunnen geschieden, mits zilks ses weeken bevoorens adverteerende.

Tot speciaal hypotheeq van welk Capitaal, Interessen en alle aankleeven vandien, Obligeerde den Comparant de navolgende goederen, alle onder Climmen resorteerende,
• naamelijk eene bouwp[laatse met het Oud huijs daar op staande, beneffens den aanhoorigen Mesthof, Koolhof en weijde gelegen tot Arentsgenhout onder de Hoofdbanke Climmen, aan Maate volgens Meetinge elf groote en twee kleene roeden, dog moetende wesen twaalf groote en tien roeden, reingen. aan eene lange zijde den Heekerweg, ter andere zijde Joannes Geelekerke en de Erfgenamen Dirk Bosch, Voor Hooft den Kerkweg.
• Item vijf groote roeden Lands gelegen bij Arentsgenhout, reijngenoten aan eene lange zijde d'Erfgenamen Dirk Bosch, ter andere zijde Geurt Breuls, Voorhoofd den Boschweg.
• Item Vijftig kleene roeden Land geleegen aan den Kerkweg en den Voetpad, reijngen. eene lange zijde Arnold Frissen, ter andere zijde Willem Willems,
alde laat of Allodiale goederen door den opneemer voor negen honderd guldens op den 20 October laastleeden van Hubertus Duijkers ingekogt, ingevolge Acte voor den Notaris J. Guichard gepasseerd.
• Verders verobligeerde  den Comparant Specialijk twee groote roedens Land gelegen bij Aalbeek op den Bouwen, beneffens twee groot en ses kleen roeden land daarnevens gelegen, tegentwoordig tot een stuk geformeerd en bij malkander getrokken, doende dus te saamen ses en tachentig kleene roeden, reijngen. aan beijde seijden Joannes Akkermans, Voorhoofd den Heer Membrede, aan het ander hoofd Joannes Habets,
van welke 86 kl. roeden twee groote roeden op den Bouwen gesitueerd afkomd van gemelde Jan Habets en de Voorgenoemde 46 roeden van Joannes Akkermans, beijde parceelen ten behoeve met eijgene penningen van den Renddebiteur geacquireerd, xoals hij benevens sijne Moeder en sijn swager Laurens Schouteten, beijde alhier present eenpaarlijk hebben bevestigt.
• En om aan de Voornoemde Confraterniteit meerdere assurantie te geven, soo heeft den Rentdebiteur benevens sijnen Voors. swager voor den eijgendom, zo voor hun als partije doende voor des Opnemers Broeder Arnoldus Bosch, geassisteerd met hunnen moeder, schoonmoeder respective d'Eerbare Anna Slangen, weduwe Dirk Bosch den Ouden, voor de levens Togte verobligeerd zoo voor dit Capitaal als aankleven vier groot roeden Akkerland gelegen op de Meltweg onder de Banke van Climmen, reijngen. ter eenre Joannes Geelekerken, der andere zijde  de Heer Membrede, geacquireerd door des Rentdebiteurs [Groot?]Vader Cornels Snackers volgens Acte van koop op den 22 Maart 1727 voor den notaris Philippens gepasseerd.
• Item negen en Veertig kleen roeden Weijde gelegen in Genhout, reijgen. aan een zijde Hendrika Limpens, ter andere zijde den opneemer, Voorhoofd den Kerkweg, het andere hoofd Wijnand Gelekerken. Sullende den voors. Arnoldus Bosch dit verband ten sijnen opsigte tot meerdere securiteijt eerstdaags  ratificeeren.

Bovendien obligeerde den Rentdebiteur Dirk Bosch verders generalijk sijn persoon benevens alle sijne hebbende en verkrrijgende Meubele en immobiele goederen van wat naam of Natuur dezelve meugen weesen en alwaar geleegen of vindbar, om bij gebrek van jarlijxe Rentbetalinge of eenig ander defaut van wegens het welgemelde Broederschap alle deese soo generalijk als specialijk geobligeerde panden voor deese seshonderd guldens capitaal, Interessen en alle kosten dezen aangaande aan te wenden, zonder dat de generale Verbintenisse en het speciaal hypoteeq aan malkanderen zullen meugen obsteeren. Guarandeerende de Opneemer dat alle deese geoblgeerde panden buijten deze genotieerde Somma met geenen anderen Last van Capitaal zijn bezwaart.
Ook heeft den opneemer belooft en zich geobligeerd om sijnen voornoemden Broeder en zwager altoos schadeloos te zulle houden voor sooveel sij hunne aandeelen in de voors. vier groote roeden Lands op de Meltweg en negen en veertig kleen roeden weijde hebben verbonden.
En om deeze Acte voor ... Competent en alwaar nodig te laaten realiseren, soo hebben alle de Comparanten ten dien eijnde geconstitueerd een ieder thoonder dezes.
Aldus gepasseerd binne Maastrigt op datum voors. ter presentie van seigneur Matthias Goffin en Seigneur Ægidius Habets, beijde als getuijgens hiertoe versogt, die de minuut dezes, geschreven op een zegel van vijf stuijvers met alle de Comparanten en Mij Notaris hebben onderteekent of gehandmerkt.
(onderstond) Quod attestor
(was geteekent) H. Hupkens Notaris Publ.

Heeden den 8 November 1765 heeft Arnold Bosch de verbintenissen sijn deel in de bovestaande vier groote roeden lands gelegen op de Meltweg en 49 kleen roeden weijde na duijdelijke prælectuure kragte dezes geaggregeert en goedgekeurt.
(was gehandmerkt) handmerk van Arnold Bosch schrijvens onkundig
(onderstond) Me præsente (was geteekent) H. Hupkens Not. publ.
(onderstond) Concordantiam attestor
(was geteekent) H. Hupkens Not. publ.
(onderstond) Per Registum
(was geteekent) Corn. Theilen Proost Schouth.
Coll. et Auth. Trajecti ad Mosam die 9 novembris 1765


Copia Collata Concordat Cum sua
Originali. Quod Attestor
– Johan Guichard
– – – Not. Publ.
Geadmitteerd bij den Eed. Moog. Raad
en Leenkamer van Brabant en Lande van
Overmaaze in 's Hage

 

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER