DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie

Bok

Decreten februari tot april 1775  inzake de geconfisceerde goederen van
Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten
•••   RHCL Maastricht   •••   Landen van Overmaas 8194   •••

© Maaike van Eekelen© Maaike van Eekelen© Maaike van Eekelen


Extract uijt de Crimineele
Rolle van het Hoog gerechte
der Stad en Vrijheijt Valcken-
borg

Verbalen en decreten

.......In Saeke

Den welEed.gestr. Heer en Mr.
W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard
deses Lants nom. off. Executant
en Proclamant
.......Tegens

Peter Muijlkens, Gerard Sijben,
Stass Bakbier en Lins Schoute-
ten geλxecuteerdens.


.......Extraordinarie den 18 februarij 1775

Den welEed.gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lants Exponeert hoe dat door de Executien gedaen aen de persoonen van Peter Muijlkens van Haesdael, Gerard Sijben en Stass Bakbier uijt de Heek en Lins Schouteten uijt Arensgenhoud der selve goederen confiscabel sijn worden verclaert, waeromme den heer Exponent versoeckt de Eerste brieven Proclamatoriael met ordonnantie op den heer Secretaris om de selve quanto Citius in forma te depescheeren, en op de boode om die te Exploiteeren alwaer noodigh en daeraf te doen sijn Relaes........Decretum

fiant Littere proclamtori-
ales met depesch en affixie
ut moris


.......Extraodinarie den 18. meert 1775

Den WelEdele Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lants nom. off. Executant Tegens Peter Muijlkens, Gerard Sieben, Stass Bakbier en Lins Schouteten, geExecuteerdens
alsoo de tweede brieven Proclamatoriaeles behoorlijck sijn worden gedepecheert, gepubliceert en geaffigeert gelijck den boode Relateert
Soo versoeckt celebratie des tweeden sitdags met depesch der derde brieven proclamatoriael pro ut moris et stijli.......Decretum

Word den tweeden sitdagh
gehouden voor gecelebreert
en de derde brieven pro-
clamatoriales geaccordeert
met depesch en affixie ut
moris


.......Extraodinarie den 1° april 1775

Den WelEdele Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lants nom. off. Executant Tegens Peter Muijlkens, Gerard Sieben, Stass Bakbier en Lins Schouteten, geExecuteerdens
alsoo de tweede brieven Proclamatoriaeles behoorlijck sijn worden gedepecheert, gepubliceert en geaffigeert gelijck den boode Relateert.
Soo versoeckt nu celebratie des derden sitdags met aensteekinge der keertse ten fine van absoluijt verkoop en impositie aen alle non inbrengers van een eeuwig geswijg

• De heer Schouth Franck brengt in tot laste van Gerard Sieben

• Idem brengt in tot laste Stass Bakbier pro ut dabit scripto

• De Eerwaerde Religieusen van Calvarienberg brengen in pro ut dabit scripto op panden van P. Muijlkens.

• Gasthuijsmeester van Valkenborg brengt in tot last Gerard Sieben pro ut dabit scripto

• Den Eerwaerden heer van Hees q.q. brengt in tot last Lins Schouteten pro ut dabit scripto

De heer Boshouwers brengt in  pro ut dabit scripto op P. Muilkens........Decretum

.....Word den derde sitdagh gehou-
....den voor gecelebreert en het
...aensteeken der keersse tot finael
.vercoop geaccordeert met impositie
van een eeuwig geswijg op alle non
inbrengers
...

Naar boven.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER