DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Rekening van de opbrengst van de goederen van de veroordeelden
RHCL Maasticht ––– Landen van Overmaas 1261

© Maaike van Eekelen
© Maaike van EekelenBewijs, Rekeninge ende Re-
liqua voor Reinerus Corten over
t geene hij in qualiteijt als
Secretaris der graefschappen
Geleen en Amstenraed wegens de
geconfisqueerde en vercochte goe-
deren van de Criminele geλxecu-
teerdens aldaer ontfangen ende
uijtgegeven heeft.

1mo


Aen Lambert van der Pijpen
van de Bijse vercocht de koije
van Henric Glaesmekers voor
negen pattacons. Uitwijsens de
Criminele Rolle van den
26 Januarij 1751 dus hier –
ƒ 36 – ,, – ,,

2do


Den 23 sept. 1751 ten meestbie-
dende vercocht alle mobiliaire
effecten en goederen van Ber-
nard Spital en Michel Hen-
nix, beloopende te saemen
uitwijsens acte van vercoop
de eodem dato een hondert
een en twintigh guldens twelf
stuijvers dico –
ƒ 121 – 12 – ,,

3tio


Ingevolge decreet van den 16
octob. 1751 op den 20 dito ten
meestbiedende vercocht de
koijbesten en freut van den
gedetineerden Joannes Raets, en
is de koije verbleven aen pe-
ter Mevis voor drije en twin-
tigh guldens. Uijtwijsens d'acte
daer over gepasseert, dus hier
ƒ 23 – ,, – ,,

Het draegende rint, nochtans
op den inventaris als eene
koije genoteert sijnde, is als
meestbiedende aen Dierk Eng-
wegen verbleven voor twelf
guldens dico –
ƒ 12 – ,, – ,,

Het freut ontrent vier sacken
is als meestbiedende verbleven
aen voors. Engwegen voor
drije guldens dat –
ƒ 3 – ,, – ,,

1752

Den 28 januarij ingevolge voor-
gaende decreet en behoorlijcke
affixie brieven ten meestbie-
dende vercocht alle mobil-
aire effecten en vruchten van
den geλxecuteerden Joannes
Raets, alles uijtwijsens acte
van vercoop de supradicto da-
to momterende ter somme van
een hondert ses en sestig gld.
vijfthien stuijvers twee oort dico
ƒ 166 – 15 – 2

1752


Den 10 maij ingevolge decrete
van den 19 april vercocht als
voor, de vruchten op de lan-
derijen van de fugitive W. de
Gavarelle en Leonard Willems
anno 1751 gewassen


1mo

Derthien vaeten terwe aen
den Collecteur Claessens ver-
bleven voor seven en dertig
stvs. en 3 oort het vat facit –
ƒ 24 – 10 – 3

2do

t' koren uijt de Chinscaerte
provenierende verbleven aen
den schepen Jan Sielis voor
een en dertig stvrs. het vat
doende voor vier en twintig
vaten –
ƒ 37 – 4 – ,,

3tio

Heeft den voors. Claessens
ingehouden ellif vaten rogge
provenierende van de lande-
rijen van dito de Gavarelle
Sulx op rekeninge van het
broot door dito Gavarelle bij
denselven Claessens op credit
gehaelt – Memorie –


4to

Vijf en twintig vaten eenen
cop peertsboonen op de lan-
derijen van Gavarelle gewassen
en sijn aen Henric Claessens
verbleven voor acht en twin-
tig stvs. het vat – facit –
ƒ 35 – 7 – ,,

5to

Vierthien vaten boekweijt
op het landt van Leonard
Willems gewassen en sijn ver-
bleven aen Giel Eummelen
gerechtsbode ad negenthien
stvs het vat doende derthien
guldens ses stvs. Dus hier –
ƒ 13 – 6 – ,,

 – – Nota dat dito Bode dit geld
 – – heeft ingehouden op het geen
 – – hem voor sijn oppassen komt


6to

Drije vat rogge. Uijt de vruch-
ten van Joannes Raets voor een
en dertig stuijvers het vat aen dito
gerechtsbode verbleven doende –
ƒ 4 – 13 – ,,

 – – en heeft dese 4 gld 13 stvs
 – – als voor oock ingehoudenTen laesten het koren de anno
1750 op den solder van Ga-
varelle liggende en door de
muisen heel verdorven en ver-
beten, is verbleven aen Hen-
ric Claessens voor vijf gulden
thien stuijvers – dico –
ƒ 5 – 10 – ,,


Volgens decrete van den 26 april
1754 naer voorgaende behoor-
lijcke proclamatiλns en af-
fixiλns bij uijtgaen der bran-
dende keertse vercocht de ge-
confisqueerde landerijen en
Capitalen van Joannes Raets


1mo

Een en sestig en drije quaert
roede weijde, sijnde de hellich-
te van een hondert drije en
twintig en een halve roede
verbleven aen Dirck Engwegen
voor drije gld. ieder roede be-
loopende een hondert vijf
en tachentig gld. vijf stuijvers
ƒ 185 – 5 – ,,

2do

Vijf en twintig en een hal-
ve cleene roede uijt een
meerder stuck van een en
vijftig kleene roede, verbleven
aen denselven Dirck Engwegen
voor vijf en dertig stvs ieder
kleene roede, bedraegende
vier en viertig gld. twelf stvs
twee oort – facit –
ƒ 44 – 12 – ,,

3tio

De hellichte van negen en
negentig kleene roeden heijen-
goet verbleven aen Dirck
Engwegen voors. voor eenen
gulden ieder kleene roede bo-
ven die last of pacht doende
negen en veertig gld. thien stvs.
ƒ 49 – 10 – ,,

4to

De helligte van drij en vijftig
en een halve roede verbleven
aen denselven Engwegen voor
een veertig stvs. ieder kleene
roede doende vier en vijftig
gld. sesthien stvs. drije oort
ƒ 54 – 16 – 3

5to

Het geheel huijs met de plaetse
groot vier en twintig kleene
roeden met den last daerop
staende is verbleven aen Dirk
Engwegen voor twee en se-
ventig guldens –
ƒ 72 – ,, – ,,

6to

Seven en seventig roeden
landt gelegen op het Krai-
velt verbleven aen gerechts-
bode Giel Eummelen voor drij
en vijftigh stuijvers ieder kleene
roede, Doende twee hondert
vier gulden eenen stuijver –
ƒ 204 – 1 – ,,

 – – heeft deze oock ingehouden
 – – als voor


7mo

Acht en twintig roeden landt
gelegen in Geleender Camp
waarvan ieder kleene roede
is verbleven aen Matthis
Sielis voor twee en sestig
stuijvers bedragende ses en
tachentig gld. sesthien stvs.
ƒ 86 – 16 – ,,

8vo

Sestig kleene roeden heijen-
goed gelegen in den Baent,
verbleven aen Dirck Engwe-
gen voor dertig stvs ieder
kleene roede, boven den
pacht monterende ad negen-
tig guldens –
ƒ 90 – ,, – ,,

9no

Dertig kleene roeden heijengoed
gelegen aen den Broeckhover
wegh en is boven den last ver-
bleven aen Dirck Engwegen voor
ses en twintig stvs. ider kleene
roede, doende negen en dertig
guldens –
ƒ 39 – ,, – ,,

10mo

Eene Capitaele van drije hon-
dert gld. staende tot laste der
erfgenaemen Nicolaes Corde-
weners tot Schinnen van welcke
de hellichte is geconfisqueert
nochtans geheel vercocht door
dijen d'andere hellichte heeft
gedient tot betaelinge der
goederen door Dirck Engwe-
gen ingecocht, en is verbleven
het verloop aen den Schepen
Lambert Banens voor drije hon-
dert twee guldens dus voor
de hellichte die hier alleen
in ontfanck wordt gebracht
ƒ 151 – ,, – ,,

11mo

Eene ongerealiseerde Capitale
van vier hondert guldens tott laste
van  Peter Ramekers van Nagel-
beck, welcke mits geene afferenten
niet is vercocht. Vervolgens ver-
bleven aen die of den geene
recht tot de confiscatie heb-
ben, dus –
ƒ 400 – ,, – ,,

12mo

Eene ongerealiseerde Capitale
van hondert gld. tot laste van
Frans Gossens van Ophoven
uijt de Gracht verbleven aen
Joannes Haerden voor hondert
guldens –
ƒ 100 – ,,  – ,,


Volgens decrete van den 26
april voors. naer voorgaende
affixie brieven op den 10den
meij daer aen volgende ten
meestbiedende vercocht de
mobiliaire effecten van den
fugutiven de Gavarelle
Beloopende in t'geheel eene
somme van drije hondert
negen guldens vier stvs. uijt-
wijsens acte van vercoop de
datis 10 en 13 meij 1752
dus hier –
ƒ 309 – 4 – ,,

noch ontfangen wegens den
selven trouw-rinck welcken
vergult waere en en noch
eenige andere kicchoserien
twee guldens – –
ƒ 2 – ,, – ,,

 – – Nota dat bij faute van bie-
 – – ders noch onvercocht sijn
 – – twee degens met kopere
 – – gevessen en silvere grepen
 – – met noch een swart sijden
 – – scherp voor eene juffrouw


1751

Op St. Thomas dag wegens de
Chins gelder betaelde Capuinen
als andersints ontfangen ellif
gulden vijf stuijvers drije oort –
ƒ 11 – 5 – 3Item noch ontfangen wegens
het vercochte kints gedeelte
van den geλxecuteerden Willem
Caldenberg thien gld ellif stvs –
ƒ 10 – 11 – ,,


Ingevolge ordonnantie in
dato 28 april 1751 aen an-
dreas Jeurissen laeten volgen
eene koije en Rindt voor drije
ducaten, dus – facit –
ƒ 25 – 10 – ,,


Ten eerste viertig vat geerst
anno 1752 op de landerijen
van de Gavarelle gewassen ende
is als meestbiedende verbleven
aen Jacobus Vroemen voor
verthien stvs twee oort het
vat, doende negen en twin-
tig guldens –
ƒ 29 – ,, – ,,


Item acht vat terwe oock op de
selve landerijen gewassen welcke
als meestbiedende aen den sche-
pen Claessens voor achtentwintig
stuijvers t'vat is verbleven, dus
ellif guldens vier stuijvers –
ƒ 11 – 4 – ,,


Item sesthien vat rogge van
voors. de Gavarelle welcke als
meestbiedende aan Jacobus
Vroemen voor eenen gld. het
vat sijn verbleven dus hier –
ƒ 16 – ,, – ,,


Item derthien vat rogge van
denselven de Gavarelle ende
sijn deselve als meestbieden-
de voor eenen gld. per vat
aen Henreic Boijens verbleven
dus hier –
ƒ 13 – ,, – ,,


Item noch twee en dertig
vaten rogge uijt de Chins
caerte van de Gavarelle pro-
venieerende en is als meest-
biedende aen Henric Boijens
voor achttien stvs. een oort
het vat verbleven, dus ne-
gen en twintigh gld. vier stvs
ƒ 29 – 4 – ,,


Item vijf vat peerts boonen
van de landen des voors. als
meestbiedende aen Henric Boijens
het vat voor seventhien stvs.
verbleven, dus hier –
ƒ 4 – 5 – ,,


Item twintig vat boekweiijt
Van Leonard Willems aen Jaco-
bus Vroemen als meest bie-
dende voor ellif stvs. het vat
verbleven dus –
ƒ 11 – ,, – ,,


1753 den 14 febr. van An-
thon Feron ontfangen twelf
guldens voor de huijre der
weijde van voors. de Gava-
relle, den laesten dec. 1752#
vervallen dus –
ƒ 12 – ,, – ,,

1754 den 9 jan. van denselven
Feron ten voors. eijnde ontfan-
gen twelf guldens voor weijde
huijre den laesten dec.1753#
vervallen dus –
ƒ 12 – ,, – ,,

Item van den selven Feron
voor de weijde huijre den
laesten dec. 1754 vervallen
ontfangen twelf guldens, dusItem uijt de chinscaerte de
1753 aen Jacobus Vroemen
vercocht seventhien vaten
een quaert rogge ad drije
en twintig stvs. ende aen
seigneur Meijer twelf vaten ad
22 stvs. te saemen drije en
dertigh gld. drije oort, facit –
ƒ 33 – ,, – ,,


Item de huijs weijde groot on-
trent vijftigh kleene roeden aen
Joannes Wilhelmus Pijpers boven
de schat jaerlix verhuijrt voor
negen schillingen doende pro
1752, 1753 et 1754 welcke hij
voor eene legale schuld inhoudt
memorie


Het huijs is verhuijrt geweest
aen den ontfanger der in- en
uijtgaende Rechten ende aen
den guarde, sijnde den guarde
in salutate hospite met de
huijshuijre voor sijn deel ver-
trocken hebbende den Heere
ontvanger voor sijn aendeel
het dack en schouwe laeten
repareren – memorieItem pro 1752, 1753 et 1754
soo aen sintsgelt, cappounen,
vlas als andersints t'geene
in gelde betaelt is op St. Tho-
mas dagh ontfangen –
ƒ 33 – 12 – 3


Item pro 1754 aen rogge uijt
deselve chinscaerte vercocht
drije en dertig vaten rogge
den 25 stuijvers t'vat –
ƒ 41 – 15 – ,,

Item pro 1754 op de landerijen
van den fugitiven Gavarelle
voor de halfscheijt gewassen
twelf vat terwe welcke stelle
tegens 34 stvs. het vat, Edogh
tot noch niet vercocht dus
twintigh gld. acht stvs. dico –
ƒ 20 – 8 – ,,

Item twee en dertigh vat rogge
welck oock stelle tegens 25
stvs. het vat. Facit viertig gld.
ƒ 40 – ,, – ,,

Item negen en een half vat
vijools, gelt het vat tegens
vierthien stvs. gereckent
dus hier – –
ƒ 6 – 13 – ,,
© Maaike van EekelenEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER