DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Proclamatie verkoop goederen Herman Sengen, Dirk Roosboom, Henricus Kreijten, Willem Vromen
Heerlen 6 okt 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a
PROCLAMATIE


De Heeren Schouth en Scheepenen der Vryheid ende Hooftbancke Heerle Lande van Valkenborg overmase partage van HAAR HOOG MOGENDE doen konde, en laaten aan een yegelyk mits deesen bekend maaken, dat sij ter instantie van D'Heer en Mr. W.H. van Panhuijs rentmeester van Haar Hoog  Mogende Domeinen sullen vergaadert syn tot Heerle in de ordinaire gerigtskaamer op woensdag den Twintigtsen october aanstaande om aldaar te houden den Eersten sitdag tot verkoopinge der naarvolgende parceelen van Erven en Landerijen toebehoort hebbende aan  de naegenoemde geëxecuteerdens als

Hermanus Sengen
 •  Een stuck land geleegen aan de Schrijversheijde aan den Langenberg, Reijg. Erfgen. Nicolaes Herseler, d'andere wed. Vonken, Een hoofd den Langenberg, groot – 107½ Roede
•   Item Een stuck land aldaar omtrent de Seekuijl, Reijg. eene sijde den procureur Welters, d'andere de vrouw van Hermanus Sengen, noord den weg, groot – 317½ R.

Dirk Roosboom
•  de helfte van eene weijde geleegen in 't Straatje, Reijg. ten westen de wed. Anthon Quaedvliegh, te oosten het lot A, groot – 54 Roeden
 •  Item de helfte van een stuck heijland, Reijg. ten oosten Jacobus van den Esschen, ten westen de weederdeelinge, ten suijd en noord den weg, groot – 55 Roeden

Henricus Kreijten
•  de helfte van de weijde aan de Schrijversheijde, gekogt van Hend. Stiefs, Reijg. Matthijs Sengen, d'andere den weg, groot – 46 Roed.
• Item de helfte van een stuck land aan de Schrijversheijde, Reijg. Edmond Smeets, d'ander de weijde van Matthijs van de Berg, een hoofd den weg, groot – 37 Roeden

•   Item de helfte van het Heijland, beijde lange sijden de heijde, een hoofd dn weg, groot – 113 roed.
•   Item een weijde aan den Vaerenbeuker, ter soonen opgank Emond Smeets, ondergank Joseph Palland, groot – 99 Roeden
•   Item een stuk land , reijg. de wed. Vonken, d'andere Emond Smeets, een hoofd het Petjen, groot – 73 roeden
•   Item een stuck land, daar boven gelegen, ter sonnen opgank Elisabeth Kreijten, onderg. Geurs Deegens, een hoofd het pedjen, groot 38½ roede

Willem Vroomen
•  Een part uijt de Bauw bestaande in schuijr en stallinge met de helfte van de huijsweijde inbegreepen en den Coolhof, groot – 67 roeden
•   Item eenen Bemd, Reijg. Corisberg, noord de gatz, groot – 44 Roeden
 •  Item eene weijde, Reijg. ten oosten de gatz, westen de weijde den Blankert, groot – 44 roeden
•   Item Een stuck land agter de haage, reijg. Hend. Jongen, d'andere de wed. Herm. Voratzen, groot 52½ roed.

  Indien yemand eenig regt actie of pretensie tot laste der voorszgde Erven en Landerijen vermeent te hebben die addresseere sig ter behoorlyke tyd en plaatse op poene van een eeuwig geswyg.
Actum in Judicio binnen Heerle
den sesden October 1773

Ter Ordonnantie
J.B. V.Cothuijsen
R   SecretarisEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER