DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree ––– Documenten ––– Proceskosten ––– Liquidatie


Veiling vastgoed van veroordeelden in Kerkrade 4 mei 1746
RHCL Maastricht ••••• LvO 2405


Extract.uuijten prothocolle der
Bencke ende justitie van Kerckrode


Extraordinarissen dagh gehouden den 4en Maij 1746Den Heere officier, nomine officij Triumphant tegens de gewesen Hoefsmith Christian Kerckhoffs, Joannes Moulen, Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders, Niclaes Pelsers, Matthijs van den Hoff en Christian Geilens gecondemneerde ende in bonis gearresteerde onder repetitie van sijne derde en leste brieven van proclamatie ter Rolle van den 26/en april lestleden geobtineert, ende behoorlijck door den bode ad valvas geaffigeert, pro ut referet ad ho(cce) prothocollum, versoekt dat alsnu ingevolge die voors. brieven op heden aan alle diegene, soo eenighe pretensie op die voors. goederen souden willen naerderhandt formeren, ende alhier ingevolge dieselve gedaeghvaert, niet gecompareert en sijn, met die behoorlijcke daertoe dienende bescheijdens sal worden geοnterponeert die daerbij gemelde poene van een euwigh geswijgh. Ende dat dijenvolgens uuijt crachte van die gemelde brieven op heden daertoe daegh gelimiteert sijnde, sal geprocedeert worden tot de absolute vercoopinge der geproclameerde oederen, ende sulcx onder die conditiens hiernaer volgende.
...
Welcken volgens wordt voor eerst alhier te coop gesteld (naer voorgaende uijtroopinge door den bode op de publique straet te doen) het huijs Coolhoff ende weijdtgen daerachter binnen desen dorpe gelegen, toebehoort gehadt
hebbende aen den gewesen hoefschmith Christian Kerckhoffs groot omtrent 51 roeden, ende sulcx voor de somme van een hondert sestich pattacons

Ende dijenvolgens is voors. huijs, Coolhoff ende weijdtgen bij uuijtgaen der brannende kerse verbeleven aen Catharina van der Wijen weduwe van wijlen Niclaes Kerckhoffs als meest daervoor gebooden hebbende voor
© Maaike van Eeekelen


© Maaike van Eeekelen

de somme van een hondet sestich patta-
cons en vier stuijvers Luijks, dico --------

Item wordt te coop gestelt 42 roeden acker- lants in het Nullanter velt gelegen ende sulcx elcke roede voor 23 stuijvers Luijcks
Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uuijtgaen der brannende kersse verbleven aen Wilhelmus Barwasser als meest daervoor gebooden hebbende elcke roede voor


– 160 – 0 – 4


© Maaike van Eekelen
drij specie schillingen ad ----------------

Item wordt te coop gestelt een stuck ackerlandt groot 42 roeden in den Teutelbroick gelegen elcke roede voor 20 stuijvers

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uijtgaen der brannende Kersse verbleven aen den heere Schouteth als meest daervoor gebooden hebbende elcke roede voor twintigh stuijvers Luijks ad --------------------

Item wordt te coop gestelt een stuck Lants groot 42 roeden op den Holzerwegh gelegen elcke roede voor 25 stuijvers Luijks

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uijtgaen der brannende Kerse verbleven aan Willem Barwasser als meest daervoor geboeden  hebbende, elcke roede voor drij ende eenen halven specie Schillingen ad --------


Item wordt te coop gestelt ontrent achttien roeden Lants op den Halferwegh bouwplaets en huijsweijde  ende Coolhoff bij uijtgaen der brannende kerse verbleven aen
Matthijs Kerckhoffs als meest daervoor gebo- den hebbende elcke roede voor 29 stuijvers

– 15 – 6 – 0


– 10 – 4 – 0


– 18 – 3 – 0Luijks ad -------------------------------

Item wordt te coop gestelt een stuck ackerlants tegens de voors. weijde gelegen, groot omtrent hondert roeden, ende sulcx elcke roede voor 25 stuijvers Luijks

Ende dijenvolgens is het selve stuck lants bij uuijtgaen der brannende kersse verbleven aen Matthijs Kerckhoffs als meest daervoor gebooden hebbende, elcke roede voor

– 17 – 0 – 3


26 stuijvers Luijks ad ----------------

Item wordt te coop gestelt een stuck lants in het Nullanter velt gelegen, groot 84 roeden 3 voeten, ende sulcx elcke roede voor 25 stuijvers

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uuijtgaen der brannende kersse verbleven aen Gerard Kockelkorn als meest daervoor geboden hebbende elcke roede voor 39

– 32 - 4 – 0


stuijvers Luijks - dico ----------------

Item wordt te coop gestelt seeckeren weijde van den Criminelijck gearresteerde Wil-
helmus Kerckhoffs, groot 44½ roeden, elcke roede voor 25 stuijvers Luijks

Ende dijenvolgens is de voors. weijde bij uijtgaen der brannende kersse verbleven aen Joannes Schiffelars als meest daervoor
gebooden hebbende, elcke roede

– 39 – 6 – 5

voor 26 stuijvers Luijks, dico -------------

Item wordt te coop gestelt een stuck lants boven voors. weijde gelegen, groot 28 roeden, elcke  roede voor 25 stuijvers Luijks

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uijtgaen der brannende kersse verbleven aen Matthijs Kerckhoffs als meest daervoor gebooden hebbende, elcke roede voor 26

– 14 – 3 – 7

stuijvers Luijks ad ------------------------

Item wordt te coop gestelt een grassplaetsgen aen de Mahr genoemt, elcke roede voor 25 stuijvers Luijks, groot 22½ roeden

Ende dijenvolgens is het voors. grassplaetsgen bij uijtgaen der brannende kersse verbleven aen Joannes Schiffelars als meest daervoor gebooden hebbende, elcke
– 10 – 0 – 8

roede voor 26 stuijvers Luijks ad ------------    

Item wordt te coop gestelt een stucklants op den Holzer wegh gelegen en het Croemstuck genoemt, groot sestien roeden, elke roede voor 26 stuijvers Luijks

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uitgaen der brannende kersse verbleven aen Matthijs Kerckhoffs als meest daervoor gebooden hebbende elke roede voor 26

– 7 – 1 – 2


stuijvers. dico --------------------------

Item wordt te coop gestelt een stuck ackerlandt in het Nullanter velt gelegen groot 76 roeden 3 voeten, elcke roede voor drij spec. schillingen

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uuijtgaen van de brannende kersse verbleven aen Gerard Kockelkorn als meest daervoor gebooden hebbende elcke roede voor 37

– 19 – 4 – 0


stuijvers dico -----------------------------

Item wordt te coop gestelt een stuck ackerlandt groot omtrent 26 roeden, ende sulcx elcke roede voor 20 stuijvers Luiks

Ende dijenvolgens is het voors. stuck lants bij uijtgaen der brannende kersse verbleven aen Wilhelmus Barwasser als meest daervoor gebooden hebbende elcke roede voor 23

– 35 – 2 – 0

stuijvers  dico -----------------------------

Item wordt te coop gestelt een stuck ackerlandt van Joannes Moulen aen den Meulenwegh gelegen, groot hondert roeden, elcke roede
voor dertich stuijvers Luijks

Ende dijenvolgens is het voors stuck lants bij uijtgaen der brannede kersse verbleven aen d'heere Schoutet tot Kerckrode als meest daer-
voor gebooden hebbende elcke roede voor 33

– 7 – 3 – 8

sruijvers dico  -------------------------  

Item wordt te coop gestelt het huijs, schuijre, stallingen, misthof, Coolhof, weijde en daerachter liggende ackerlandt groot omtrent 359 roeden aen den Holzbroich gelegen, ende
toebehoort gehadt hebbende aen den crimi- nelijck beclaegde gecondemneerde ende geλvadeerde Mathijs van den Hoff t'saemen voor de somme van 180 pattacons

Ende dijenvolgens is het voors. huijs, hoff ende goederen met uijtgaen der brannede kersse verbleven aen den heer Schoutet als meest daervoor gebooden  hebbende voor de somme van een hondert een en tachentich
pattacons eenen stuijver Luijks

– 41 – 2 – 0dico -----------------------------------

Item wordt te coop gestelt seventich roeden weijde op den Crichelbergh gelegen ende sulcx elcke roede voor thien stuijvers Luijks

Ende vermits niemandt meer daerop gehooght heeft, soo is de voors. weijde bij uijtgaen der brannede kersse verbleven voor den ingestelde
prijs aen voors. heere Schoutet

– 181 – 0 – 1


dico --------------------------------

Item wordt te coop gestelt een half vierdel ende eenige voeten ackerlandt in die Stammes bempden neffens Jacobus Meijers gelegen elcke roede voor thien stuijvers

Ende voormits niemandt meer gebooden heeft, soo is het voors. landt bij uijtgaen der brannende kersse voor den ingestelden prijs verbleven aen voors. heere Schoutet

– 8 – 6 – 0

dico ------------------------------------- – 2 – 3 – 0

= 631 – 5 – 6


Pro extractu
PC Poyck greffier
Die bovenstaende penningen hebben gedient
tot betaelinge der gerichte en Executie Costen
der Criminele bande
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER