DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Aankondiging veiling goederen van veroordeelden, Kerkrade 6 maart 1746
RHCL Maastricht ••••• LvO 2405Men condight ende laet eenen iegelijcken weten, dat men uuijt machte van die respective vonnissen van den 2° octobris 1743 ende den decrete bij de justitie deser bancke op heden gegeven in saacken d'here officier nomine officij Claeger, Triumphant ende Executant, tegens Christian Kerckhoffs hoeffschmith Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders, Claes Pelser, Joannes Moulen, Christian Geilens ende Matthijs van den Hoff succumbenten ende criminelijck geëxecuteerde, publickelijck ten meest bidende sal vercoopen, ende den eersten sitdag houden op den 15° deses loopende maents Martij s'morgens ten thien uijren ter ordinaris plaetse van vergaderinge dese naervolgende Huijsen, Hoven  ende parcelen van Erven met die daerop staende vruchten alle aen die voors. succumbenten ende geëxecuteerde toebehorende ende binnen dese bancke gelegen.

• Voor eerst seecker Huijs, Coolhoff ende weijde binnen de dorpe van  Kerckrode gelegen, groot sonder de ghierplaetse ende misthoof 51 roeden, reijngenoot met eene lange sijde d'Erfgenamen Caspar Beuck, d'andere diverse erven, aan voorhooft het dorp.
• Item 34 roeden 2 Voeten landt in het  Scheveimonder velt gelegen, reijngenoot met eene lange sijde Jan Vaessen Erfgenamen d'andere d'Erfgenamen Hendrick Kerckhoffs, een voorhooft Gerard Souren, item een stuck ackerlants groot 42 roeden in den Teutelbrouck gelegen, reijngenoot eene lange sijde Jan Beuck Erfgenamen, d'andere lange sijde Crijn Savelbergh weduwe, een voorhooft
Jan Boist Erfgenamen.
• Item 42 roeden lants op de Holzerwegh gelegen , reijngenoot eene lange sijde d'heere Schoutet Poyck, d'andere sijde Seigneur Panhuijsen.
• Item seecker Huijs, stallingen ende schuijre en daar beneffens liggende weijde groot 99½ roeden, aan het eijnde binnen den dorpe van Kerckrode gelegen, reijngenooteene lange sijde met een voorhooft Niclaas Trumpener weduwe, d'andere sijde en een voorhooft Claas Kerckhoffs Erfgenamen.
• Item een stuck lants groot 28 roeden boven voors. weijde gelegen, met eene lange sijde Frans  Willem Pelser weduwe, d'andere Matthijs Horbach, een voorhooft den voetpat.
• Item 26 roeden lants met eene sijde Matthijs Horbach, d'andere sijde voors. Pelser, een voorhooft den voetpat,
• Item 22½ roeden grasvasse aan de Maht gelegen met eene sijde den voetpat d'andere Vaes Consen weduwe, een voorhooft Seigneur Panhuijsen.
• Item een stuck lants het Cromstuck genoemt groot 60 roeden met eene sijde d'heere Schoutet Poyck, d'andere Joannes Schiffelars een voorhooft Abraham Tetelar.
• Item 76 roeden 3 voeten land in 't Nullanter velt gelegen, met eene sijde Wilhelmus Barwasser, d'ander Claes Kerckhoffs Erfgenamen, een voorhooft  de weduwe Willem Maucher.
• Item seecker Huijs ende stallingen aant voors. Eijnde gelegen met de daer neffens liggende weijde groot 97 roeden met eene lange sijde d'Erfgenamen  Claes Kerckhoffs, d'andere diverse Erven.
• Item een stuck lants neffens de voors. weijde gelegen groot 105 roeden, met eene sijde den voetpad d'andere Frans Willem Pelser weduwe.
• Item 89 roeden 3 voeten lants in't Nullanter velt gelegen, met eene sijde d'heere Schoutet Poyck, d'andere sijde Claes Kerckhoffs Erfgenamen.
• Item een stuck lants groot omtrent 105 roeden op den Meulenwegh gelegen met eene sijde Joannes Bastiaen erfgenamen, een voorhooft de landstraat
• Item seecker Huijs, weijde ende landerijen van Christian Geilens groot t'saemen omtrent 1½ morgen, met eene sijde d'Erfgenemen Gillis Boist, d'andere diverse  erven.
• Item een stuck lants in het Erbalen velt, groot 112½ roeden met eene sijde Matthijs Crombach, d'andere Marie Pelser.
• Item 110 roeden lants in het voors. velt gelegen met eene sijde Matthijs Pelser, d'andere sijde Crijn Savelbergh weduwe, een voorhooft de gemeijnte.
 • Item een stuck ackerlandt met den dusch groot 29 roeden oock aldaer gelegen, met eene sijde Lenard Kerckhoffs, d'andere Jan Spierts.
• Item 25 roeden weijde met eene sijde Matthijs Cormbach d'andere Thomas Pelser Erfgenamen
• Item seecker Huijs, Hoff, stallingen, schuijre ende daarachter liggende Coolhoff en weijde groot 195 roeden op den Holzbrouch gelegen met eene sijde Thijs Spierts Erfgenamen d'andere sijde Merten van den Hoff Erfgenamen.
• Item 219½ roeden lants achter voors. weijde gelegen met eene sijde de weduwe Campo, d'andere sijde die voors. Erfgenamen
• Item 110 roeden lants aan den Holzbroich gelegen, met eene sijde Thijs Spierts Erfgenamen, een voorhooft de scheperije.
• Item 79½ roeden lants neffend de Erfgenamen Thijs Spierts gelegen, een voorhooft Joannes Custers.
• Item 36 roeden lants langs de scheperijen weijde gelegen, beijde sijden Joannes Custers.
• Item 70 roeden weijde op den Crichelbergh gelegen, met eene sijde d'Erfgenamen Merten van den Hoff, een voorhooft de weduwe Creuwen.
• Item de hellichte van den Stammer bempt met eene sijde Joannes Boist, een voorhooft Matthijs Voraetsen.

Om aen gemelde Huijs, Hoft ende goederen te erhaelen so d'oncosten van het gewijsden der voors. respective processen, als de gene hierover alnoch te rijsen, waarinne die succumbenten sijn worden gecondemneert, tot welcken eijnde worden gedaeght alle ende iegelijcke, diewelcke op voors. goederen eenigh anterieur recht, actie ofte pretensie vermeijnen te hebben, mede brengende hunne bescheijden ende documenten, waarmede sij deselve souden willen verificeren, op pene dat dieselve bij gebreecke van dijen van hun recht ende pretensiens sullen sijn ende blijven vervallen, ende aen alle non Comparanten geïmponeert worden een eewigh getuijgh.
Actum Kerckrode in judicio ter ordinarisse plaetse van vegaederinge heden den 23° octobris 1745

gepupliceert ende geaffigeert - Ter ordonantie
heden den 6den Meert 1746 - -  P.C. Poyck
door mij W. BaarwasserEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER