DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

Kop

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

Bok

Scheiding en deling van de boedel van Pieter Mingelers tussen het gerecht van Valkenburg
en de erfgenamen d.d. 3 maart 1775    RHCL Maastricht     Arch.  LvO 8194

Opbrengst geconfiskeerde goederen

....................................
......................................


Scheijdinge en Deelinge in den Boedel van den GeExecuteerden PieterMingelers van het Rittersbeek gedaan met desselfs oudsten Zoon Matthijs Mingelers. Raekende sijns Ouders vaste goederen
 


  Den aanbreng der vaste goederen door des voorschrevens GeExecuteerdens zoon Matthijs Mingelers op den 3 Januarij 1775 aan den Hoogen Geregte der Stad en Vrijheijd Valken- borg gedaan sijnde en wij ondergeschr. Gedeputeerde Sche- penen ten dien specialijk uijt gemelden Geregte gecommitteerd, denselven aanbreng als meede de daar op gemaakte Reflexien, item de Belangens en Advijsen van den Heer Rentmeester van Panhuijs en de daartoe Relatif sijnde Actens en Documenten, voor soo verre men is konnen magtig worden, naargesien, overwoogen en geExamineerd hebbende.
Compareerde op heeden den derde Maart Seventien honderd vijf en seventig den voorschreven Matthijs Mingelers geas- sisteerd met D'Heer Matthijs de Sauveur als naast aangelegen akkerverstandige ten deesen Specialijk gerequireerd, ten eijnde in denselven Boedel te treeden tot Scheijdinge en Deelinge der staande huywelyk geacquireerde of andere te deelene vaste goederen.
Sijnde deselve vooraf behoorlijk worden getaxeerd ende GeExtimeerd als volgt:

Mans Erffgoed

  

Eerstelijk huis hoff en weijde gelegen op het Rittersbeek groot aan maate 32 Cleene Roede Reingenooten eene lange sijde Vaas Boumans, de andere Johannes Sporken, een hooft Johannes Haasen. Sijnde hetzelve een leemen huijsje van twee gebond, sonder kalder, met eenen leeme brand en bouwvallig is gewordend met de voorschreven plaats ad ligt
100-, ,-, ,
Staande daar op een Capitaal van 50 gulden in
behoeve Dirk Spee, die hier aan moeten corten
50-, ,-, ,
-------------
blijft         50-, ,-, ,
-------------

acquesten
 Een stuk lands met de schaar daarop staande, te weeten tarwe, gelegen in het Ritterbeeker Veld groot 99 cleene roede, reingenooten eene lange sijde Francis Dorthu, de andere Coen Sporken, beijde hoofden meede Coen Sporken is per Cleene roede gewardeerd ad dertig stuijvers maakt
ad    148-, ,-, ,
Item een stuk lands gelegen in hetselve Veld,
ontrent het Leuperbroek groot aan maate 75
cleene roeden besaijt met rogge, met deselve
schaar per cleene roede gewardeerd ad vijf en
twintig stuijvers maakt
93-15-, ,
Nog een parceel lands gelegen meede in het
Rittersbeker Veld, ontrent het Leuperbroek
groot 65 cleene roeden, onbesaijd. Reingenooten:
eene lange sijde Johannes Ramaekers, de andere
Pieter Drummen, een hooft Matthijs Drummen is
per cleene roede gewardeerd vijff en twintig stuijvers      
         
maakt =   81-  5-, ,
--------------
Somma    323-10-, ,
--------------
Comt voor de helft    161-15-, ,

 
Volgt de partage met verdere Conditien

 
   Den voorschr. Matthijs Mingelers aan ons versogt hebbende om de gemelde Huijs, hoff en weijde voorschr. te mogen behouden ingevoolge Taxaat, opdat hij met sijne overige susters en broeder niet gelijk op de straat geset en van alle schuijlen ontbloot wierd, is hem sulks worden toegestaan mits neemende ten sijnen laste het gemelde Capitaal van 50 gulden met de daarop verloopene intresse, en dat daar en tegens in behoeve van het Land vijfftig gulden aan waardij in het Veld voor uijt sal gelaaten worden.
Dus komt hier op desselvs deel in gelde
  50-, ,-, ,
Item sal aan deselve weeskinders ingevolge
estimatie komen het stuk lands hier boven
groot 75 cleene roeden met de schaar ad
  93-15-, ,
Daar en boven sal dit deel nog worden uijt-
gekeerd van Landswegen agtien guldens als
sijnde om soo veel desselfs naar te volgene
deel waardig is bevonden        Dico
   18-, ,-, ,
--------------
Somma           161-15-, ,
       
    Daar en tegens word bij deesen
aan het  Land toegedeeld:
 
Eerstelijk het stuk lands groot aan maate 99 cleene roede met de schaar, hierboven getaxeerd
148-10-, ,
Nog het stuk lands groot 65 cleene roede thans
ledig hierboven gewardeerd
   81-  5-, ,
---------------
229-15-, ,
En moet dit Lot uitkeeren aan de weeskinders ad
   18-, ,-, ,
--------------
Rest suijver              211--15-, ,

Dus wegens het voorschr. huijs ad vijftig gulden hooger als het lot  van de weeskinders.


  Verdere Conditien  
       
  Word geconditioneerd dat de voorschr. weeskinderen sullen betaalen alle agterstallige lasten schulden, soo van intresse, akkerloon, saatgoed als andersints, tot 1774 incluijs waar tegens aan deselve is worden gelaaten eene koeijbeest en de heele geringe meubeljes, en welke door den Geregte van Climmen niet sijn worden geinventariseerd.
Aldus gepartageerd, aangenomen en geaccepteerd binnen Valkenborg op dag en dato qua supra
en in oirconde deesen geteekend

       
 

Dit is het + merk van Matthijs Mengelers
verklaard niet te konnen schrijven

     
Nobis presentibus

J. Theod. Craen A. Wilmar

                                                                                       


Naar boven.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER