DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

Aanbreng van de goederen van Peter Mengelers
30 jan. 1775    RAL Maastricht LvO 8194


 


...............................
...................................


Aenbreng der goederen van
den GeExecuteerden Peter
Mengelers
en Wijlen desselfs
Huijsvrouwe Christina Custers
van het Rittersbeek

...............................  De naestbestaende van den op den ... ... .... geExecuteerden Peter Mengelers behoorlijk door onsen Geregtsbode bedaegt zijnde, is op heden den 30 Januarii 1775 voor ons onder geschreven Gedeputeerde Schepenen van den Hoogen Geregte der Stad en Vrijheijt Valkenburg geCompareerd Mattijs Mengelers, soone van den GeExecuteerden Piter Mengelers, dewelke op het Serieuste aengemaand zijnde, ingevolge Publicatie van Hare HoogMogenden in dato den 16 decembris 1774 Stricte Opgave te doen, van sijne Vaders en Moeders Vaste goederen Heeft Verklaert

1mo   
De goederen van sijn Vader afkomende
Een Huijs, hoft en weijde gelegen in't Ritersbeek, groot 32 Clein Roeden; Reijgenoot een lange zijde Vaas Boumans, d'ander Joannes Sporke, Verhooft een Bembd van Joannes Haesen. Welk Huijs en Weijde segt belast te zijn met 50 gulden, in behoeve Dirk Spee.

2dum
besaijt met Tarwe  


besaijt met Rogge
  

De goederen van wijlen sijne Moeder afkomende, zijnde haer kindsgedeelte, die Sij geErft heeft onder de Heerlijkheijt Nuth gelegen, en dewelke sij staande Huwelijk aldaer verkogt hebben, en het provenue daervan gereappliceert hebben om het volgende Akkerland daervoor ingekogt
Eerstens. Een stuk Akkerland gelegen in't Retersbeeker Veld groot aen maate ad 99 Clein Roeden; Reijgen. een lange Zijde Francis Dorthe, d'ander Coen Sporke, een hoofd ook deselve.
Item nog een stuk Lands gelegen in't Ritersbeeker Veld, groot aen maete 75. Clein Roeden. Reijgen.: een lange zijde Vaes Boumans en Dirk Spee de andere lange zijde, een Hoofd Steven Moonen.


3tio
 

dit parceel   
ligt ledig   
 
Verders verklaert nog een Stuk Lands te besitten, t'welk van van sijn Vaders Oom, Antoon Mengelers genaemt, aen des GeExecuteerden Vader gegeven is, nog staende huwelijk, gelegen in't RetersbeekerVeld, groot aen maate 65. Clein Roeden. Reijgen.: een lange zijde Joannes Ramekers, d'ander Peter Drummen. Sig verders beroepende daeraf de Acte door den Notaris Swildens gemaekt, aen de Heer Secretaris Boymans overgereijt te hebben. Dus memorie.


Verders verklaert den Aenbrenger dat bij staande Huwelijk geen vaste goederen te wesen gekogt, verkogt, in Beleeninge uijtgedaen nog ter beleeninge aengenomen te hebben of te zijn.
       
   

Voorts verklaert den Aenbrenger, dat geene van sijn Ouders Meubilaire Effecten, soo bij de gevangen neming van desselfs Vader nogte daer naer zijn worden geinventariseert nogte Verkogt, - Seggende deselve van weinig waardige te zijn, - als alleen een koeijtie, dewelke hij heeft moeten verkoopen, voor de schulden te betalen.
En verders aen hem gelast geene der meubelen te verbrengen ofte te ontvreemden tot dat naders sal sijn gereguleerd.
       

Alwelken Aenbreng aen den Comparant nogmalen voor gelesen; Verklaert des aengaende niets te hebben verswegen nog agterhouden. Direct nogte indirectelijk.
Ten Eijnde dese geteekent binnen Valkenborg op en dato ut Supra.

    Dit is het + merk van Mattijs
Mengelers, schrijvens onkundig

Qoud attestamus

J. Theod. Craen  J. Wateler  A. Wilmar
     

 

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER