DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatieDe roerende goederen van Andries Gorné 28 jan. 1775
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

 


  Coram de Schepenen V.Craan, Swildens,
  V.Cotzhuijsen, Wintgens en Nijssen

Saturdag, den 28 Januarij 1775

Also de Mobiliaire Effecten van de hiernaar te noemene geëxecuteerdens deels Jusieuselijk sijn worden geïnvantariseert, Egter voor als nog niet sijn worden verkogt om reedenen, dat van wegens het Crimineel officio niet tot verkoop der selve nog tot inventarisatie des verdere is worden genegeert,
 hebben Schepenen der vrijheijd ende Hoofd bancke Heerlen in Conformiteijt van Haar Hoog Mogende Publicatie van 16 dec. 1774 de Persoonen naastbestaanden aan de geëxecuteerdens in bonis geconfisqueerdens voor hun expresse doen daagen ten eijnde om wes geïnventariseert en niet verkogt, met deselve te adjusteeren, t zije wegens geringheijd der meubilen dat deselve voor een ronde somme bij ons getaxeert overgenoomen worden of dat faute van dien dito meubels plus offeranti sullen worden verkogt.
 En werd nog geenen inventaris gemaakt te inventariseeren en insgelijken also te handelen.

Vervolgens is voor ons gecompareert Maria Koko naar gelaatene huijsvrouwe van Andries Gorné op den 18 meij 1773 geëxecuteert, aan de welke den op den 17 april 1773 gemaakten inventaris voorgeleesen sijnde verklaarde de selve deese mobilien niet veel waardig te weesen, dat men egter bij het inventariseeren haarer mobilien meer huijsraad soude gevonden hebben, soo niet Joannes Zogele op den wegscheijd onder de Leuf de beste op maandag naar Palmsondag, – sijnde daags naar den dag van apprehensie van haar man, – ter presentie van Hermanus Bock en Henricus Schils uijt haar huijs op pretext van schuld hadden uijtgehaalt en naar sijn huijs gebrogt hadde, bestaande naementlijck hierinne
 1 Een tooren seel
 2 Eenen grooten ijseren keetel
 3 Eenen kooperen teekeetel
 4 Eenen kleenen ijseren keetel
 5 Een koopere seij
 6 Eenen grooten houten stoel en eenen kleinen
 7 Een kist van wijen hout
 8 Een schurgkar met Raden Nagel en twee nieuwe boomen voor een schurgkar
 9 Een moeston
10 Een mostertskoogel
11 Een ijsere Elle met eenen cooperen knop
12 Een strijckijsen met eenen bout
13 Eenen Tinnen Teepot
  Verklaarende verders niets meer te weeten, Ten fine deese vermits schrijvens onervaeren gehandmerkt

Dit is het hand + merk van Maria Koko schrijvens onervaeren

Schepenen gehoort de onordelijke handelwijse van Joannes Sogele lasten onsen geregtsBode, om de boven genoemde mobilien de welke gemelten Zogle uijt het huijs van Andries Gorné geasporteert heeft, uijt te haalen en ten geregtshuijse te brengen, ten eijnde om bij de eerste occasie verkogt te worden. Alles nogtans onverkort den Heere Lt.-Drossard sijne Cognitie van saaken.

Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER