DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Huisraad-inventarissen in Heerlen, 2 februari 1775
Rijckheidt Heerlen - Schepenbank Heerlen 1168

ฉ Maaike van Eekelen

Continuatie gehouden
den 2 februarij 1775
––
Ten huijse van Caspar Hertzog
––––– in de Keuken
 . . 1. Een vuijreijsen 't welk Anna van den Roost huijsvrouwe van Caspar Hertzog t'selves toe te behooren aan Jacob Brull
 . . 2. Een scherm
 . . 3. Eenen grooten en twee kleene stoelen
 . . 4. Een spinspoel
 . . 5. Twee banken
 . . 6. Een schaepken
 . . 7. Een krookebank
 . . 8. Een kleen schotelreck
 . . 9. Vijf porcellainen telleuren
 . . 10. Twee eerde schottelen
 . . 11. Twee eerde pannekes
 . . 12. Een steene baar
 . . 13. Eenen top
 . . 14. Een spiegelken

––––– in de kaamer
 . . 15. Een bijeen genaegelden bettstaat met een linnen bed, een oude wolle decker en twee oude laakens

––––– in den Stal
niets als een weinig stroo

––––– op den Solder
niets

Verklaerende de voornoemde huijsvrouwe haere vaste goederen tot Valkenborg te hebben aangebragt en te bestaan in huijs, stalle en schuijre ingekogt van Joannes Penners.
Actum ut supra ten fine deese gehandmerkt
Dit is het hand + merk van Anna van den Roost schrijvens onervaeren

Vermits bewijs wegens 't vuijrijsen aangebragt sijn aan haar de mobilien overgelaten voorTen woonhuijse van Leonard G๖bbels

alwaar desselfs schoonmoeder verklaarde niets aan hem toe te behooren, hebbende hij bij haar niets aangebrogt als wat hij aan sijn lijf hadde
Ten huijse van Willem Vroomen
of Corters Willem Linsen soon
 . . 1 Een eetenschaap
 . . 2 Eenen top en drie keestinjes
 . . 3 Een bank
 . . 4 Eenen grooten en kleenen stoel
 . . 5 Een vierijsen
 . . 6 Eenen haspel
 . . 7 Een koekepan
 . . 8 Een spoel
 . . 9 Twee porcellainen telleuren
 . . 10 Eenen ijseren pot
 . . 11 Vier eerde en twee houte plateelen
 . . 12 Een hangende lamp

––––– in de kamer
 . . 13 Een molt
 . . 14 Twee sifter
 . . 15 en een halve houten ton
 . . 16 Een kist
 . . 17 Eenen stroosack waerop de kinder slaepen
 . . 18 in een ingemaakten slaapkoets ook eenen stroosack waerop de vrouwe slaapt en oude verscheurde laakens en deekens

–––––– op den solder
 . . 19 Een oude groote packkist
 . . 20 Een oude kaar sonder bodem

Sijnde haere koeije verkogt soo als ook haere vaste goederen.
En vermits deese goederen niet wel de transport- en verkoopkosten waerdig, sijn deselve aan haar ex ๆquo et bono nae onse taxatie aan haar overgelaaten voor agtien guldens, dus voor haere helfte negen guldens. Waervan egter soude moeten afgaan de helfte van ses guldens dewelke sij nog schuldig was van de koeije aan den Joode Michael Cohen, waarvan sij quittantie heeft overgegeeven. Dus nog te betaalen ses guldens dico ƒ 6–,,–
Dewelke betaalt heeftTer woonstede van Hans Peter Vr๖sch.

Alwaar de deure aan den stal waerinne woont geslooten was. Verklaerende  den Geregtsbode daarin geweest te sijn, dog niets bevonden de opschrijvinge waerdig. Leggende de vrouw met de kinderen op het stroo. Sijnde desselfs mobiliaire omtrent een half jaar voor desselfs apprehensie voor schuld verkogtTen huijse van Joannes Cordowener
alles geslooten gevonden en niemand te huijs

  Vide in fine #Ten huijse van Willem Jongen

––––– in de Keuken
 . . 1. Een oud schaap
 . . 2. Een kruijkebank
 . . 3. Een ouden slegten stoel
 . . 4. nog een stoel
 . . 5. Een taefel
 . . 6. een bank
 . . 7. Eenen haspel
 . . 8. Twee grove porcellaine schottelen
 . . 9. Twee eerde schottelen
 . . 10. Een vier ijsen
 . . 11. Een ijseren pot
 . . 12 Een koopere keetelken
 . . 13 Een linne decken op het stroo in eenen slaapkomp

––––– in de Kaamer
 . . 14 Een linne decken op wat stroo, den welke segt geleent te hebben bij den halfen van Valkenhousen

––––– in den Stal
Een koeije, dewelke sij verklaarde als Rind gekreegen te hebben bij de Dicke Marie tot Palemig nae haars mans apprehensie, hebbende sij haar eijgene koeije moeten verkoopen tot betaalinge van neegentien pattacons en ses pond ten huishuijr. Alsmeede moeten betaalen 25 aaker gulden bij Peter Qaedvlieg, en 12 schellingen en een vat boonen bij Gerit Bulkens.
Verklaerende deselve huijsvrouwe Maria Catharina Vranken geene mobiliaire meer te besitten, en haar man geene vaste goederen gehadt te hebben. En sij de haere tot Valkenborg te hebben aangebrogt. Ten fine dese gehandmerkt
Dit is het hand + merk van Marie
Catharina Vranken
De mobili๋n aan haar tegens betaalinge der schuld gelaatenTen huijse van Willem Hendrik Stallmans alwaar Peter Slangen desselfs schoonzoon ingewoont heeft niets bevonden aan denselven toe te behooren, ook selfs geene mobili๋n van waarde van de oude luijdenTen huijse van Jan Velraed schoonvaeder van Joannes Dirckx, alwaar denselven met sijn huijsgesin is inwoonende geweest.
Verklaerende Jan Velraed nooijt geene mobili๋n van hun in huijs gehad te hebben, dat sij selfs voor eenige tijd alleen geweest sijnde, hij hun decken en laaken en ander huijsraad hadde moeten lenen.Tot Welten bij Jacobus Henskens
in huwelijk met Maria Boumans

 . . 1. Een vuijrijser toebehoerende aan Johannes Huijnen
 . . 2. Een ketten
 . . 3. Een spoel
 . . 4. Een bettstad met een linne beth op 't stroo en laake en wolle deeke
 . . 5. Twee stoelen
 . . 6. Een kist
 . . 7. Een ijsere keetel
 . . 8. Een oude koekepan
 . . 9. Een kroekebank
 . . 10. Eene top
 . . 11. Eenen haspel
 . . 12. Een baar
 . . 13. Een aarde schottel en plateel
 . . 14. Een sift

Preetendeert den backer Joannes Huijnen agt pattacons aan geleevert brood v๓๓r de vlugt van Jacobus Henskens
 Dit bij de volgende post

En sijn de mobili๋n aan haar overgelaaten voor elf gulden, dus de helfte ƒ5–10–,,
Ter consideratie dat nog vijf guldens van brood aan den backer moeste betaalen, sijnde schuld v๓๓r de vlugt van haar man
 Betaalt
Ten huijse van Leonard Jongen
in huwelijk met Marie Elisabeth Klinckerts

 . . 1. Een vuijrijsen gehoorende aan den huijs weerd
 . . 2. Een groote en twee kleene stoelen
 . . 3. Een oud schaap
 . . 4. Een rooster
 . . 5. Een kruijkebank
 . . 6. Een taefel
 . . 7. Een sift
 . . 8. Twee ijsere keetels en een lamp
 . . 9. Een schottelreck
 . . 10. Twee porcellaine telleuren
 . . 11. Een pundere

––––– in een Kamer
 . . 12. Een oude kist
 . . 13. Eene top
 . . 14. Een spoel
 . . 15. Een bedstad van planken bijeen genaegelt en stroo daerin
 . . 16. Een graafschup

––––– in den Koeijestal
 . . 17. Een tin
 . . 18. Een rind, 't welk de vrouw segt eerst gekreegen te hebben van haar vaeder Jacobus Klinkers ...?Bij Lins Onnouw
In 't geheel niets als arme naakte kinderen

Aldus opgenoomen, ge๏nventariseert en bevonden op plaatsen en datis als voor
Quod attestamur
C. Swildens
J.B.V.Cotzhuijsen
N. Neijssen
[los stuk, zonder datum]

 [075]*Joannes Cordewe-
 ner* in 2en huwe-
 lijk met Catharina
 Speessen
1. Een kruijkebank
2. Een tafel
3. Twee stoelen
4. Een bank
5. Eenen ijseren pot
6. Eenen top
7. Driee eerde schottelen
8. Een bettstatt
9. Een linne decken
10. twee laaken
11. Een kist toebehoorende soo als sij segt aan haar voordogter
En verders niets gehad te hebben als een gehuurde koeije de welcke d'eijgenaarse terug genooomen, sijnde die geene, die sij thans in den stal heefd, nae haer mans apprehensie. Terwijl sij eenige tijd sinneloos geweest, uijt barmhertigheijd gekogt door haaren oudsten stiefsoon, woonende als knegt op Strijthagen. Hebbende denselven ook de vaste goederen tot Valkenburg aangebrogt.
En sijn aan haar die bagatelle mobilien overgelaaten voor't geheele ƒ8– , dus de helfte vier guldens.
Ten fine deese vermits schrijvens onervaeren gehandtmerckt

Dit is het hand + merk van Catherine
  Spiessen schrijvens onervaeren
  betaaltฉ Maaike
              van Eekelen
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen ฉ Maaike van Eekelen

REGISTER