DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Huisraad-inventarissen in Heerlen, 31 januari 1775
Rijckheidt Heerlen - Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike van Eekelen

Continuatie gehouden den 31 Januarij

Ten huijse van Willem Deegens

 . . 1. Een eetenschaap, en een kruijkebank de welke Helena Nuchelmans huijsvrouwe van Willem Deegens segt, dit toe te behooren aan haar huijsweerd Willem Scheepers halfwin van de Heijhof
 . . 2. Nog een schaap boven en onder rontstucken
 . . 3. Eenen grooten stoel
 . . 4. Een kist dewelke sij segt toe te behooren aan Jacobus de Bije en ook van deselve gereclameert word
 . . 5. Een tafel en bank
 . . 6. Twee stoelen eenen gantze en een ontstucken
 . . 7. Een hangende lamp
 . . 8. Een vuureijsen en ketten, 't welk meede segt aan de huijswaard voorn. toe te behooren
 . . 9. Eenen ijseren pot
 . . 10. Een ontstucken sift, nog een dito
 . . 11. Twaelf porcellainen telleuren, stucken en gantzen

––––– in de Kamer
 . . 12. Een bettstatt van planken opeen genaegelt, dewelke meede aan de huijswaard behoorde
 . . 13. Een linne bed, linne decken en twee laaken

––––– op den Solder
 . . 14 Een kaar sonder bodem

––––– in den Stal
 . . 15 Eene koeije toebehoorende aan Lodewijk Stassen bij haar in huur soo lang, nat als droog
 . . 16 En een rind toebehoorende aan Joannes Creemers meede so lang nat als droog, van welke beijde bewijs sal brengen
 . . 17 Twee tintjes
 . . 18 Een ledderken

Verklaerende sij haare vaste goederen tot Valkenborg te hebben aangebrogt en verders niets te besitten, Ten fine deese gehandmerkt

Dit is het hand + merk van Helena Nuchelmans schrijvens onervaeren

Heeft het bewijs van Lodewijk Stassen en Joannes Creemers gebragt alsmeede van den huijswaard.
En sijn die bagatelle meubilen aan deselve overgelaat in 't geheel getaxeert ad ses guldens dus de helfte ad ƒ 3–,,-,, en is betaald.Ten huijse van Leonard Hoenen
En aldaar bevonden in de Keuken
 . . 1. Een eijken eetensschaap
 . . 2. Eenen grooten stoel
 . . 3. Een vuureijsen
 . . 4. Een Catt, ketten en eijseren pot
 . . 5. Eenen haspel
 . . 6. Drie slegte houten stoelen
 . . 7. ses schotelen stucken en geheelen
 . . 8. Ses telleuren stucken en gantzen
 . . 9. nog Eenen ijseren pot
 . . 10. nog twee Tobben en een oude spinspoel

––––– in de kamer
 . . 11. Een bettstat met linne bed en oude decken en een paar laaken
 . . 12. Een kist met bagatelle vrouwekleederen

––––– in een ander kaemertje
 . . 13. Een bij een genagelde bettstatt, waerop een oude loemel van linne bed en linne decken en laeken

––––– op den Solder
 . . 14 Twee oude groote kaaren en een brijekaar

––––– in den Kelder
 . . 15 Is niets als een ouden bron waeterpot

Sijnde koeijen en paerd van haar verkogt, hebbende sij haere vaste goederen tot Valkenborg aangebrogt, nae opstel van Caspar Jongen.

En vermits deese mobiliλn de costen van transport en verkoop niet waardig sijn, deselve aan haar overgelaaten voor sestien guldens, maekende voor de helfte agt guldens dus ƒ 8–,,-,,
Dewelke sij belooft tusschen dit en aanstaande vrijdag agt daegen te sullen betaalen, ten fine deese vermits schrijvens onervaeren

bovenstaande agt gulden betaalt
Dit is het hand + merk van Elisabeth
Papperts huijsvrouwe van Leonardus HoenenTen huijse van Wilhelmus Cordewener in 't geheel niets dat aantekens waardig, gaande de vrouw met vier kinderen beedelenTen huijse van Hermannus Heugens insgelijken niets als eenige scherver van eerde schottelen, gaande insgelijken met de kinder beedelenTen huijse van Peter Rheumkens op Nieuwenhaegen, alwaar Andries Sistermans 't laaste sig opgehouden

Verklaerende . . . . . Sistermans huijsvrouwe van Peter Rheumkens dat haaren broeder Andries Sistermans niets meer bij haar hadde ingebragt als alleenlijk een oude bedsteede en een oud vlocke bed, staande bij haar op de solder. Wordende de vaste goederen beseeten in pagting bij Eurling Odekerken, dewelke deselve sullen hebben aangebrogt tot ValkenborgTen huijse van Willem Vroomen Thijskenssoon

Niets gevonden als eenen drie stempelen stoel en twee eerde schottelen, gaande de vrouw en kinderen beedelen


© Maaike
              van Eekelen
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER