DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Huisraad-inventarissen in Heerlen, 30 januari 1775
Rijckheidt Heerlen - Schepenbank Heerlen 1168


© Maaike van Eekelen

Inventaris der Mobiliaire
Effecten van de naar te noe-
mene geλxecuteerdens en fugi-
tiven binnen de Hoofdbank
Heerlen geformeert door
d'ondersz. Schepenen
en subst. Secretaris
Maandag den 30 Januarij 1775

Hebben wij schepenen en Subst. Secretaris ons getransporteert aan de huijsen van de na volgende persoonen en aldaar geοnventariseert de vindbaare effecten.

Als bij Frans Boumans in huwelijk geweest sijnde met Jenne Beckers en gewoont hebbende op Roebroek, alwaar bevonden

––––– in de Keuken
 . . 1. Een etensschap
 . . 2. Een kroekebank
 . . 3. Een ijseren pott en ketelken
 . . 4. Eenen grooten en kleenen stoel
 . . 5. Een schootelreek
 . . 6. vier eerde schottelen
 . . 7. Eene ouden kruijk en baar
 . . 8. Een glaeser boutelhe
 . . 9. Eenen soutcomp
 . . 10. Een vuijr ijsen
 . . 11. Eenen lang heel
 . . 11½ Een Bank

––––– in de Kamer
 . . 12 Een stuk Roost
 . . 13 Eenen haspel
 . . 14 Eenen top
 . . 15 Een lamp
 . . 16 Een paar laaken en een tijne deken

––––– op de Solder
 . . 17 Eenen ouden wan
 . . 18 Eenen sigt haek
 . . 19 vijftien schoof stroo

Verklaerende de voormelte huijsvrouwe haaren man nooijt geene vaste goederen beseeten te hebben, ook tzedert haar huwelijk geene geacquireert te hebben. En dat haare goederen, haar van haere ouders aangedeelt, bestaan:
– In het huijs geleegen op Roebroek, reijgen. beijde sijden Peter Boumans, een hoofd de straat, groot seven roeden
– Eenen coolhof en weijde aldaar geleegen, reijgen. de selve, groot te saamen vier en vijftig roeden.
Verklaerende verders in seeven jaaren tijds geene beesten gehad te hebben.
En Vermits de voormelte mobiliλn 't transport en kosten van verkoop niet wel waerdig, soo sijn deselve aan de vrouwe overgelaaten voor tien gulden in't geheel dus de helfte ad ƒ 5 – ,, – te betaalen tusschen heeden en saturdag agt daegen.
Ten fine deese gehandmerkt dato als boven
Dit is het hand + merk van Jenne Beckers
schrijvens onervaeren

Deese door Jenne Beckers betaalt met 5 guldensBij Pieter Rietraa ten huijse van sijnen schoonvaeder Geurt Deegens, alwaar desselfs naargelaatene huijsvrouwe niet te huijs gevonden. Verklaarden desselfs schoonouders dat voormelten Pieter Rietraa en huijsvrouwe Petronella Deegens ontrent drie maanden voor desselfs apprehensie bij hun ingewoont hadden en niet meer gebrogt als eene koeije dewelke verkogt is en dan de naevolgende mobilλn als
 . . 1. Eenen ouden ijseren keetel met een stuk uijt
 . . 2. Eenen ouden top
 . . 3. Een steene baar
 . . 4. Eenen soutcomp
 . . 5. Drie geborsten porcelaine schottelen
 . . 6. Drie porcelaine telleure en eenen tinnen
 . . 7. 5 tinne leepelen
 . . 8. Een linne bed, met 1½ paar laeken en een line Zantzen wolle deeken
 . . 9. een bank
Verklaerende de gemelte ouders van hun niets meer in huijs te hebben en dat haare dogter 't vaste goed te Valkenborg hadde aangebrogt, in oirconde deese gehandmerkt
Dit is het hand + merk van Geurt Deegens
Schrijven onervaeren
Handmerk + van Christina Smeets
huijsvrou van Geurt Deegens

En vermits deese mobiliλn niet wel de kosten van transport en verkoop waardig sijn, deselve aan desselfs huijsvrouwe Petronella Deegens overgelaaten voor eenen Pattacon. Dus de helfte ƒ 2 – ,,
Dewelke betaalt sijn.Bij Leonard Spierts

Naeders het huijs gevisiteert en alsnu bevonden in een stal een koeije en een rind. Verklaerende de huijsvrouwe Maria Kreijten deese kouije gehuurt te hebben van seekeren Peter van Eezenraede, wiens toenaam haar onbekend, waervan sij bewijs soude brengen van dien man en van de Pastoor.
En dat sij het rind gekogt van Kalver Janneke van Bronsem.
En verders bevonden in 't huijs 't spek van een verken, verklaarende deselve dit als een  beest gekogt te hebben bij Campo op 't Bekshφfken nae de apprehensie van haer man, waervan meede bewijs brengen sal.
––––– Verders in't huijs
 . . 1. Een etensschap
 . . 2. Een schotelreck
 . . 3. Een kroekebank
 . . 4. Eenen vier rooster
 . . 5. Een ijsere ketten
 . . 6. een oude koekepan
 . . 7. drie grove porcellaine schottelen
 . . 8. Eenen ijseren pot
 . . 9. 8 eerde schottelen
 . . 10. Een bijen kaar
 . . 11. Een kist – 12. een seuptin
Staande nog eenige mobilλn in't huijs, dewelke sij verklaarde toe te behooren aan Peter Salmen, denwelken deselve bij haaar gebrogen terwijl hij naar Holland gegaan.
Is te fine geteekent of gehandmerkt.
Dit is het hand + merk van Maria Kreijten
Ten huijse van Lambert Kunkels
––––– In de keuken
 . . 1 Twee brinwaeterpotten
 . . 2 Een bleeke lugt
 . . 3 Een kopere ketelken
 . . 4 Een molt
 . . 5 Nog een koperen keetelken
 . . 6 Eenen top
 . . 7 Een Taefel
 . . 8 Twee banken
 . . 9 Eenen houten stoel
 . . 10 Een ijseren keetelken
 . . 11 Een koekepan
 . . 12 Twee oude siften
 . . 13 't Speck van twee bruijlingen, dewelke de huijsvrouwe naar sijne vlugt in 't Wustenraed bij N. Vluggen gekogt en gemast hadde volgens verklaeren, waervan sij bewijs soude brengen
 . . 14 op het bedsteede ingewerkt sijnde twee linne deekens leggende op het stroo sonder bed
 . . 15 Een eijken kist, waerinne de kleederen van de vrouwe en kinderen
 . . 16 Een spoel en haspel
 . . 17 Eenen langheel
––––– in de kamer
 . . 18 Eene oude bettstatt
 . . 19 Eene oude booterstang sonder cap
–––––– op den solder
 . . 20 twee oude kaar
 . . 21 onder de poort een oude karre, sijnde de peerden verkogt en de koeije gecrepeert.

 Verklaarende Anna Catharina Sistermans huijsvrouwe van Lambert Kunkels haare vaste goederen te Valkenborg te hebben aangebrogt volgens opstel van den landmeeter Hans Peter Meertens.
 In oirconde deese vermits schrijvens onervaeren gehandmerkt
Dit is het hand + merk van Anna Catharina
Sistermans schrijvens onervaeren

En sijn de mobiliλn vermits een briefje wegens 't speck gebrogt heeft aan haar overgelaaten voor de somme van ƒ 20–,,– dewelke belooft heeft inwendig Saturdag agt daagen te sullen betaalen.
 Betaalt#
Ten huijse van Bernard Kempenaar
Thans in de stal een rind, 't welk sij, de huijsvrouwe verklaart soo lang nat als droog te hebben van Arnoldus Peeters van Brounsem, waarvan bewijs sal brengen.

––––– in de keuken
 . . 1 Een Taefel
 . . 2 Eenen houten stoel, nog eenen stoel
 . . 3 Een bank
 . . 4 Een kruijke bank
 . . 5 twee eerde schottelen
 . . 6 neegen porcelainen schotelen en drie telleuren, dewelke sij verklaart dat zedert haar mans apprehensie door haare kinderen met breijen verdient en gekogt waeren
 . . 7 Een vuijrroost
 . . 8 Een ketten
 . . 9 Een vuijrstang
 . . 10 Een eetenschaap waerop drie procelainen en drie glasere flesken
––––– op den solder niets
Sijnde haare vaste goederen verkogt

In oirconde deese gehandmerkt
Dit is het hand + merk van Jenne Mechtel Jongen huijsvrouwe van Bernard Kempenaer

Vermits de voormelte huijsvrouwe bovenstaende bewijs gebrogt heeft sijn op haar versoek de voornoemde mobiliλn aan haer overgelaaten
voor ƒ 16, door de ½ ƒ 8–,,
1775 den 11 febr. betaalt
Ten huijse van Jacobus Ritzen

Alwaar niemand gevonden als vier kleene kinderen en in 't huijs

 . . 1 Een ijseren keetel op het vuijr
 . . 2 Eenen hoddel van een bank
 . . 3 Drie slegte oude stoelen
 . . 4 Een kruijke bank
 . . 5 Ses eerde schotelen en plateelen
 . . 6 Een stuck waeterkruijk
 . . 7 Een kruijke bank
 . . 8 Een koekepan met drie gaeten
 . . 9 Eenen oden koperen keetel gevult met drik in
––––– In de stal
 . . 10 Een koeije de welke de kinderen seggen te behooren aan Gerardus Waalen
 . . 11 Een kalf 't welk de kinderen seggen te behooren naar Bronsem en te hebben so lang nat als droog
––––– Op den solder
 . . 12 Een oud kaar

Vermits Margriet Vischers huijsvrouwe van Jacobus Ritzen naederhand bewijs heeft gebrogt van de koeije en 't kalf, soo sijn haar d'overige mobiliλn gelaaten voor vier guldens, dus de helft ad ƒ 2 – ,, ,,
Deese betaalt
Ten huijse van Peter Nacken

––––– in de Keuken
 . . 1. Eenen grooten houten steel
 . . 2. Vijf kleene stoelen
 . . 3. Een taafel
 . . 4. Een houte crucifix
 . . 5. Een krijkebank
 . . 6. Eenen grooten en eenen kleenen ijseren keetel
 . . 7. Een kleijn ijsere potje
 . . 8. Eenen top
 . . 9. Een punderen
 . . 10. Een vuijrrooster
 . . 11. Een steenen baar
 . . 12. Eenen plateel
 . . 13. Drie porcelaine schotelen een een teleur

––––– in de Kamer
 . . 14 Een bettstatt met twee linne dekens op stroo
 . . 15 Een koekepan tzedert de vlugt van haar man gekogt
 . . 16 Een spoel
 . . 17 Een booterstang

––––– In de kelder
 . . 18 Twee baaren

––––– in de andere kaemer
 . . 19 Een kist met eenige vrouwenkleederen
 . . 20 Een molt
 . . 21 Een taafel

––––– In den stal
 . . 22 Een koeije en een kalf

––––– Op den solder
 . . 23 Een oude snijkist sonder metz

Verklaerende Anna Catharina Olmans huijsvrouwe van Peter Nacken dat de mobiliλn en betten voor haar part betaalt te hebben aan d'Heer advocaat Pelt, waar van gepasseerde Saturdag de quitt. aan Heeren Schepenen hadde overgegeeven en haare vaste goederen tot Valkenborg te hebben aangebrogt, ten oirconde deese gehandmerkt

Dit is het hand + merk van Anna Catharina
Olmans schrijvens onervaeren
Ten huijse van Matthijs Rietra

 . . 1. Eenen grooten stoel
 . . 2. Twee kleene stoelen
 . . 3. Een kruijke bank
 . . 4. Een eetenschap
 . . 5. Een molt
 . . 6. Drie eerde schotelen
 . . 7. Een steene baar
 . . 8. Een ijsere potje
 . . 9. Een schotelreck met een porcelaine schotel en twee eerde telleuren
 . . 10. Een ingeneegelden bettstatt aan de wand, waarop een linnen bed en drie linnen deckens en hoofdpeluwe

––––– In de Stal
 . . 11. Eene koeije en een kalf, 't welk sij segt toe te behooren aan Hans Peter Moberts, welken daarvan schrijvens soude toonen. Hebbende sij haar vaste goederen door Caspar Jongen laten opstellen en te Valkenborg aangebrogt, ten fine deese gehandmerkt

Dit is het hand + merk van Anna Maria Beckers schrijvens onervaeren

Sijnde de mobilλn aan haar overgelaaten voor twee Coronestucken is de helft een Coronestuck, doende ƒ 4–17–2
 Is betaalt den 12 feb. 1775© Maaike
              van Eekelen
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER