DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie

Aanbreng van de goederen van Christiaen Ramakers
  3 april 1775  —  RAL Maastricht LvO 8195
....................................................................Aenbreng der vaste
Goederen van den Geexecuteerden
Christiaen Ramakers en desselfs
Huijsvrouw Agatha Drummen
van Climmen
................................... 
De naest bestaende van den op den   .   .   .   .   Geexecuteerde Christiaen Ramakers door onsen Gerechtsbode behoorlijk gedaegd sijnde, Compareerde op heeden den 3.e April 1775 voor ons ondergeschr. Scheepenen van't Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijdt Valkenborg, Hermanus Ramakers Soone van den Voorschr. Geexecuteerde, oudt soo vermeendt eene en twintig jaeren, wiens moeder niet in Staet was om te koomen. Denwelken op't serieuste aengemaendt sijnde ingevolge Hare HoogMogenden publicatie van den 16. decembris 1774 strikte opgave te doen van sijne ouderlijke goederen, heeft verclaerdt:

1°   

hier neffens  
sub N° 1.   

Desselfs Vaders aendeel en Kindsgedeelte te bestaen in volgende goederen, soo als hem bij Scheijdinge en Deijlinge op den 25 Junij 1743 gepasseerdt voor den gesworen Landtmeter Rhoen waeren ten deel gevallen en alwelk tot hierbij in originali is gevoegt inhoudende de hiervolgende percelen van Erven met haere tegens woordige reijgenoten.

1mo   49  

88  
Volgt een part op den Bouw op Climmen te weten, de geheele keuken met de Brand daerinne, alsmede volgt de Camer gelegen neffens den Neeren van den N°2, mede volgt den geheelen kelder onder het kamerken, en volgt ook het kelderhuijs neffens den Neeren van van N° 2, meede volgt het Camerken waeronder desen kelder gelegen is, alles van onder ter aerden, aen bies boven ten daeken uijt.
Meede volgt den geheelen Mesthof en den geheelen Coolhoff met het Bakhuijs ofte Oven daer op staende, uijtbehoudens een Clein kantje uijt den Coolhoff ter Sonnen Onderganck, is bij den N°3 gestelt.
Meede volgt uijt de part van de HuijsWeijde. Soo sal dit part leggen neffens de Straet, ter Middagssonne N°2, ter sonnen onderganck N°3 en is groot aen maete met de Bouwplaetse negen en veertig  Roeden, en moet over desen Mesthof de uijtvlugt lijden etc.
Item 88 Clein Roeden, gelegen aen de Schutten heijde, Reijgen. een zijde de Schuttenheijde, d'ander zijde het wederdeel uijtwijsent het Lot N°1mo. Dit Lott is belast met een Capitaal van 50 gld. uijt 100 gld. staand in behoeve Juffr. Stassen.geaquireert 

Sub n°2.do 
Tweedens  Verklaert van Moederszijde geen verdere goederen te besitten als de naervolgende perceelen van No2 et 3 van Voornoemde Verdeeling, staande huwelijk door den voornoemde Christ. Ramekers ingekogt van't kindsgedeelte van sijn vrouw Agatha Drummen op't Spaans en deselve penningen daertoe geappliceert.

Ingevolge Acte van Coop van den 28ste December 1745 van het lot No2 ingekogt, door den Notaris C. Swildens gepasseert.

Sub.N°3tia

Alsnog het voornoemde Lot N°3 van Wederdeijlinge ingekogt, ingevolge Acte van Coop, de dato den 26 Junii 1743 voor voorn. Notaris C. Swildens gepasseert Waertoe in desen Relaes.   
       
Sub. No4to IJtem nog staande huwelijk geacquireert vijftig Cleen Roeden gelegen aen't Climmer boomke; Reijngen. SonnenOpgang Christ. Welters, ondergang Peter Eurlings, een voorhooft de weg, d'ander Meerten Cleinen ingevolge onderhandse Acte gepasseert den 10. Junii 1772
       


Verders verklaert den voornoemde Comparant, Soon van den Geexecuteerden Christiaen Ramekers dat sijne Ouders geen verdere goederen meer zijn bezittende, en heeft dese naer overgevinge sonder ijets achterhouden te hebben geteekent ofte gehandmerkt.

    Dit + is het merk van
Hermanus Ramekers
Schrijvens onervaren

Nobis Præsentibus
J. Wateler
P. VandenHeuvel
J. Theod. Craen

       


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER