DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Scheiding en deling met de vrouw van Nicolaas LaHaije
Gulpen 18 okt. 1777 • RHCL Maastricht • LvO 8707
Op heeden den 18 october 1777 Compareerde Voor ons ondergeteekenden ten deesen gecommitteerden Scheepenen der Heerlijkheijd en Hoofd Banke Gulpen Magdalena Panacker Gewesene huisvrouw van den geëxecuteerden Niclaes Lahaije, behoorlijk gedaegt ten eijnde om met deselve te partageren. in gevolge Haer Hoog Mogenden Resoluties en gracieuse toestemmingen, het provenue of montant der Verkogde Meubiliaire effecten van den geexecuteerden voornoemt om op te maeken, wes in gevolge Sententie van desen gerechte in dato den 18. December 1776 (en Waerbij des geexecuteerdens Goederen Confiscabel Verklaert) Voor de helfte aen den Heer Rentmeester van Haer Hoog Moogende Domeinen zouden moete werden overgebrogt en Verantwoord.
Vervolgens aen de Weduwe voornoemt in originali voorgelegt der Verkoop Lijst van des geëxecuteerdens Meubelen op den 17 Maij 1776 door den Secretaris ten overstaen van Gedeputeerde Scheepenen uijt deesen geregte gedaen.
Alwelken Verkoop Liste bedraegt de somma van hondert vijftigh guldens 13 stuijvers 2 oort, waer van in Confiscatie zouden vallen en aen den Lande moeten overgebrogt werden de opregte helfte bedragende vijf en seventig guldens ses stuijvers en drie oort, blijvende gelijke somme voor de Comparante Magdalena Panacker.
Mits daer afgaende wes voorzegden Magdalena
Panacker ter Venditie ingekogt en nogh niet
voldaen heeft.
Aldus gepartageert, dato ut supra en deese
geteekentDit is + 't merk van Magdalena Panacker
Schrijvens onkondig
Nobis presentibus
J.TheodVCraen
Joh.A. Bausch
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER