DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Aanbreng van de vaste geoederen van Nicolaas de La Haije
Gulpen 23 mei 1777 * RHCL Maastricht * LvO 8707

Aenbreng der Vaste Goederen
van den Geëxecuteerden
Nicolaas de La HaijeCompareerde op heeden den 23e Maij 1777 voor
ons ondergetekende Scheepenen en Secretaris der
Heerlijkheijd en Hoofd banke Gulpen Mag-
dalena Panacker Huijsvrouwe van Nicolaas
de La Haije, bij Vonnis van deesen Geregte
op den 18° decembris 1776 geëxecuteert. Alwelke
Comparante door ons gedaegdt zijnde om opgae-
ve der Vaste goederen te doen, welke zij
Comparante en den geëxecuteerden voornoemdt
binnen deese Banke hebben beseten,
de Comparante vervolgens op het serieuste door
ons aengemaent zijnde om ingevolge Haar
Hoog Moogende Placaat van den 16e december
1774 geene derselver goederen te verswijgen
of te agterhouden alles op straffen bij
Voors. Placaat gestateert.Soo verklaart de Comparante dat zoo als dorp
kondig haar man den geëxecuteerden voornoemd
geene goederen van zijne ouders gehad heefd
Maar dat denselven geduijrende zijn Houwelijk
met de Comparante op den 21°februarij 1733
voor Stadthouder en Laaten der Grondtheer-
lijkheijdt Gulpen Neuborg en Margraten
gehogd en geacquireert heefd van Jenne
Jansen, weduwe wijlen Zander Zentis dersel-
ver Huijsinge met mest en coolhof, ge-
staen en geleegen alhier binnen deesen
Dorpe aen den ouden Mastrigter Wegh,
geentoureert met de Domeijne Weijde
Voor eenen alingen Coopprijs van drie hondert
twaalf Gulden Brabants Mastrigter Cours,
daarenbooven belast met twee Vaeten Roggen
erfpacht aen de kerk of geestelijke goederen
alhier. Item alsnog eene Ceur en twee Capuij-
nen en eenigen Chins aen den Huijse
van Neuborgh.
( Soo als Consteert uijt de acte van Coop
gerealisseert voor Stadhouder en Laaten in
dato voors.en waaraf Copie alhier werd
overgegeven)
Dat den geëxecuteerden Egter geen geldt
gehadt hadde, voorschreven Coopprijs te
hebben konnen Voldoen, tot betaelinge van
dien bij des geëxecuteerdens Swaeger, der
Comparante Broeder wijlen Louwis
Panacker heefd genegotieert en opgenoemen
eene Capitale somme van twee hondert Gul-
den Cours voors.teegens 5 pro blijkens
Acte notarieel opgerigt voor den Notaris
J.H. Lamberts den 17° febr. 1757. Bij alwelke
voors. acte den geëxecuteerden als nog
Verklaard hondert en dertig guldens
booven voors. twee hondert guldens aen
Zijn Saeger voorn. schuldigh te weesen.
Zijnde bij voors. acte verders en seffens
gestipuleert dat in Cas de intressen
Van voorschreven ƒ 342,– niet
mogten bij betaalt worden, of dat den
geëxecuteerden en Zijne Huijsvrouwe de
Comparante voornoemd quamen te sterven
Voors. Huijs met ap- en dependentie
Van dien, zoude erflijk zijn en blijven
aen meergemelde rentcrediteur Louwis
Panacker. Alwelken gem. Louwis Panacker
Vervolgens bij Donatie of Testamentaire
Dispositie zijne actie en regt van alle
Zijne goederen waronder nominatim voors.
obligatie en overdragt van voors. Huijzing
heefd vermaekt en gelaeten aen zijnen
Broeder Johannes Panacker bij wien
den Testateur was inwoonende, en
gestorven is blijkens Acte daaraf opge-
regt voor den Notaris J.H. Lamberts in
dato den 3° Febr. 1772


Tot Certioreeringe van alwelk Wij voor ons
ontbooden Johannes Panacker Hoefsmit
alhier die vermits desselfs indispositie van
doofheijdt ons gesonden desselfs Zoon Hen-
dricus Panacker die het reclaem van zijne
Vaeder (ten tijde den geëxecuteerden in
hegtenisse is worden gestelt) aen ons gedaen
heefdt geverificeert de acte van obligatie in
dato den 17° febr. 1757 gealiaveert den 28°
August. 1758 als meede de Testamentaire
Dispositie voorszegt aen ons gevisioneert
en salva restitutione ten griffie gelaeten
Als meede Verklaart dat den geëxecuteerd.
tot den 17° febr. 1770 bij afreekeninge
aen Intresse ten agter was ƒ 35 – ,, – ,, en
Zeedert dato voorschreven geene was wor-
den betaalt. Versoekende vervolgens bij
voorschreven Acte van obligatie als meede
bij het Testament naar behooren en volgens
zijn voors. regt te worden gementineert.


Verklaarende de Comparante geene verdere
goederen dan voorschreven Huijs binnen
deese banke te besitten.


Naar prælectuijre heefd de Comparante
deese, Schrijvens onkondig met een
Crusje gehandmerkt, Die et Dato ut
Supra


------- Dit is het me + rk van Magdalena
------- Panacker selfs gesteldtNobis presentibus
J. Theod. Van Craen
Joh. Alb. Bausch
Joh. Rud. Van Craen
 Secretaris
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER