DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Verklaring over de goederen van Leonard Maas 3 aug. 1776
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

...................................
Verclaeringe
van gedeputeerde

Scheepenen van Heerlen wegens
de goederen van den fugitiven en
gebannenen Leonard Maas

Wij ondergeschreven Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke
Heerlen verklaaren hier meede den aanbreng der goederen van
den fugitiven en gebannenen Leonard Maas, door desselfs
moeder Catharina Jabigs op den 28 Junij 1775 gedaan geλxami-
neert te hebben en bevonden:

Dat deselve bestaan in een huijs, coolhof en weijde geleegen
aan de Linden, reijg. eene sijde den weg d'andere de weduwe
Haaken, een hoofd de straat, groot huijs en coolhof sestien
roeden en agt voeten, en de weijde groot seeven en seventig
roeden, aan hem bij donatie respective en testament gegeeven
van sijne schoonsuster Agnes en huijsvrouwe Anna Scheepers.
Deese weijde is op den 1 december 1773 wegens verloopen
schattinge door den GeregtsBode verkogt en verbleeven aan
Joannes Zogle ad ƒ 1 — 4 — per roede. Doende twee en
negentig guldens agt stuijvers Dico - - - - - - - - - ƒ 92 — 8 —
waarop door den inkooper volgens relaas van den
Boode betaalt voor veragterde schat en kosten - ƒ 21 — 10 — 2
.............................................................................————–———
.................................................................................ƒ 70 — 17 — 2

Dus sijn in handen van den kooper blijven berusten seeventig
gulden, 10 stuijvers, 2 oort.
De goederen van den fugitiven toen nog niet geconfisqueert
geweest sijnde, heeft des fugitiven broeder Gerardus Maas
deselve weijde ingelost met ƒ 21 — 10 —
Weshalven den Bode de resteerende penningen van deselven
moet invorderen, of de weijde op nieuws verkoopen, 't welk aan
denselven geordonneert is.
Het huijs en coolhof soo als voormelt sal meede verkogt moeten
worden.
Sijnde de voormelte geheele goederen belast met een part
capitaal in behoeve d'erfgenamen Rasquin, groot 12 Pattacons
ofte agt en veertig guldens en met paft in Haar Hoog Mogende
Domeijnen sonder te weeten hoeveel.

Verders competeert aan den fugitiven en gebannenen Leonard
Maas een vierde in de ouderlijke behuijsinge en weijde gelegen
aan de Linden, reijg. eene sijde het gatshen, d'andere Herman
Jabigs, voor hoofd den weg groot 45 roeden, waeraen desselfs
moeder betogtigt is en waarvoor deselve voorgeeft hem twee
mael uijt den dienst gekogt te hebben. Dit huijs en weijde is
belast met Domeijne pagt in de quitt|en (?) van Leonard Jabigs.
Aldus gedaan en geλxamineert binnen Heerlen den derden
augusti 1776

C. Swildens
J.B. V.Cotzhuijsen


[apart briefje]
Resteert aancoopp. ƒ 70 — 12 — 2

Huys en coolhof groot 16 R. & 8 Voeten
te vercoopen
belast met domyne pagt
Na te sien op het domyne register
In name Leonard Maas

Notitie te houden van de gedevolveerd
goederen, so van comptoir
als ter Gigt registre
den index van het domeijne register
nagesien en den naem van Leon Maas
niet gevonden.
Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER