DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Scheiding en deling van de boedel van Peter Nacken 27 juni 1775
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

Scheijdinge en Deelinge
gemaakt over de goederen
van den fugitiven en in
contumaciam gebannen
Peter Nacken met desselfs
huijsvrouwe Anna Catha-
rina Olmans

Den aanbreng der vaste goederen door des fugitiven en in contu-
maciam gebannenen huijsvrouw Anna Catharina Olmans op den
27 Junij 1775 gedaan, naeders geëxamineert hebbende is bevon-
den en aan ons gebleeken, dat aan de Confiscatie niet meer
onderhavig is als de helfte dier goederen welke staande huwelijk
sijn worden ingekogt.

Bestaande eerstelijk een stuck ackerlands gelegen aan de vrij-
heijde reijg. eene lange sijde den Coopere, d'andere Hendrick
Hallmans, een hoofd de vrijheijde, t'ander hoofd de weduwe Nijs
Deegens, groot volgens Coopacte 66, dog bij meete 57 roeden.

Item. Een stuck land genoemt de Crom Sil, Reijg. Willem Haanraats
d'andere de weduwe Vonken en wed. Keijbitz, een hoofd het weg-
sken, groot volgens coopacte 90 en volgens meetinge 91 roeden.

Item een stuck genoemt den Steenreuts geleegen in het Heijtser-
veld, opgank Matthijs van de Berg, ondergank Joseph Paland, een
hoofd het wegsken, d'andere den weg, groot volgens coopacte 82
roeden, en bij meetinge 88 roeden bevonden.

Item een stuck land aan den Langenberg, opgank Erfgen. Joannes
Otermans, ondergank Leonard Deegens, een hoofd de heijde, groot
volgens Coopacte ses en sestig Cleene Roeden en bij meetinge 62
roeden.

Deese vier stucken volgens coopacte in dato den 7 meij 1760
gepasssert voor den Notaris Pelt ingekogt van Hendrik Stijfs per
roede ad 15 stuijvers in geld den gulden ad 18 mark ...

Produceerende de huijsvrouwe van den fugitiven eene acte van
Erfmangelinge gepasseert voor den Notaris Swildens, waeruijt
consteert, dat het huijs gebuijt is tegens eenen bemd Erfgoed van
de vrouwe.

Sijnde d'overige aangebrogte goederen afkoomende van des
gebannenen huijsvrouwe ouders, dus niet meer confiscabel als
de voormelte vier perceelen, dewelke des fugitiven huijsvrouwe
wel voor den inkoop wil overneemen, dog geene Costen van taxaet
of andersints betaalen, weshalven verkogt sullen moeten worden.

Aldus onder goetvinden van den weledelgestrenge Heer Rent-
meester en approbatie van't Collegie gedaan binnen Heerlen
den 2 augusti 1776

C. Swildens
J.B. V.Cotzhuijsen
Email


naar bovenINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER