DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Scheiding en deling van de goederen van Andries Sistermans 4 juli 1776
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168


Scheijdinge en Deelinge gemaakt over
de goederen van den fugitiven en in
contumaciam gebannenen Andries
Sistermans met desselfs Swaeger
Peter Rheumkens in huwelijk met
Maria Sistermans en desselfs neeve
Andries Sistermans voor sig en sijne
twee susters Maria en Maria Gertruijd
Sistermans

Op Heeden den Vierden Julij Seeventien Hondert Ses en Seven-
tig sijn voor ons onderschreeven gedeputeerde Scheepenen der
vrijheijd ende Hoofdbanke Heerlen gecompareert den voor-
noemden Peter Rheumkens, swaeger en Andries Sistermans,
neeve van den fugitiven en in contumaciam gevonnisten Andries
Sistermans. Aan dewelke hunnen gedaanen aanbreng van den
27 Junij 1775 voorgehouden sijnde en bij ons naeders gexami-
neert, is door ons bevonden, dat onder de Confiscatie behooren
de Erfgoederen van den gemelten fugitiven. En sijn deselve door
ons beneffens den Geswooren Landmeeter H.P. Meertens en
Casper Jongen behoorlijk getaxeert in voegen en maenieren
als volgt:

Eerstelijk eene wooninge bestaande in een kaemer en kelder en
eenen oude stal.
[ In de marge: Dit is belast met eenen Cop Haever in de Hoef
van Jacobus Ritzen]
Item Coolhof en land, geleegen op het Croonemiger veld. Groot
112 roeden, ieder Roede getaxeert ad Eenen gulden boven de
pagt - - - - - - - - - - - - - - - 119 - ,, - ,,
De Bouagie daarop staande getaxeerd ad - - - - 140 - ,, - ,,
-------------------
252 - ,, - ,,
Dit Land is belast met hondert guldens
Capitaal in behoeve van D'Heer Schouth
Fransen tot Hoensbroek Dico - - - - - - - - - - - 100 - ,, - ,,
......................................................................-------------------
Dus voor het Land - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 152 - ,, - ,,

Eene weijde genoemt den Camp weijde
aan den Vaerenbeuker, eene sijde Lambert
Kunkels, d'andere de Vaerenbeukers Straat,
[In de marge: belast met 1 stuijvers
in H. H. M. Domeijnen]
groot hondert Roeden. Ieder Roede boven
den pagt of Cijns getaxeert ad 15 stuijver doet - 75 - ,, - ,,

Een stuck nieuwe heijde voor t'huijs geleegen
Reijg. eene sijde Peter Rietraa, d'andere
Joannes Schommerts, groot hondert veertig
Roeden, ieder Roede getaxeert ad 10 Stuijvers
[Marge: belast met 11 oort Sprinkhenne geld]
Doet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 - ,, - ,,

Een halve sille op den Langenberg, een hoofd
de Koelbaan, d'andere Peter Rheumkens
groot vijftig roeden, geleegen onder t'Spaans
territoir, getaxeert ieder ad 8 stuijver,
Dog vermits dit stuk op t'Spaans geleegen,
verklaarden de Comparanten dit niet te
willen overneemen.
...................................................................------------------
....................................................................... 317 - ,, - ,,

Dus dat d'Erfgoederen van den fugiteven en gebannenen
Andries Sistermans koomen te bedraegen eene Somme van
drie hondert seeventien guldens, verklaarende de Comparanten,
nogmaals dat de goederen dat de goederen van des fugitiven
huijsvrouwe bij den selven in togt beseeten geworden sijnde
aanstonts door de naaste vrienden van deselve huijsvrouwe sijn
worden aanveert.

Alwelke Taxaet aan de voorszegde Comparanten voorgehouden
en voorgeleesen sijnde, versogten deselve de voormelte goede-
ren van hunnen respectieve swaeger en oom met den last van
de vooren gespecificeerde Cijnsen en Capitaal te mogen over-
neemen voor de voorszegde Somme van Driehondert Seventien
guldens Brabants Maastrichter Cours. Te weeten den eerst ge-
noemden Comparant Peter Rheumkens het eerste perceel te
weeten de Bouagien en Coolhof en land ad 112 Roeden voor
de somme van hondert twee en vijftig guldens boven de Cijns
en Capitaal, en den tweeden Comparant Andries Sistermans soo
voor sig als namens sijne susters Anna Maria en Maria Gertruijd
Sistermans de drie andere Parceelen, te weeten de weijde,
bembd en nieuwe heijde boven den Cijns, voor de gesaement-
lijke Somme van hondert vijf en sestiig guldens. Alwelk versoek
wij ondergeschreven gedeputeerde Scheepenen aan de compa-
ranten hebben toegestaan gelijk wij dan naemens en van wee-
gens het Land bij deesen cedeeren en transporteeren aan en in
behoeve van Peter Rheumkens en Andries Sistermans de vooren
gespecificeerde gronden van Erven, Bouagie, weijden, Bembden
en land, sulx omme ende voor de bovengemelte Somme van drie
hondert seeventien guldens Cours voormelt, ieder pro rato.
Onder deese Conditie van deese Somme en soo noodig den werf
Schelling van dien inwendig vier weeken nae dato deeses ten
Comptoire van D'Heer Rentmeester van Panhuijs promptelijk af
te betaalen, boven en behalven dat deselve sullen gehouden
weesen de Costen van deesen Taxaet en daarover gereesene
oncosten privativelijk aan deesen geregte te voldoen. Moetende
de selve verders tot haeren laste neemen, soo als doen hier-
meede alle op deese goederen geaffecteerde Erflasten, alles op
poene van nieuwe Distractie ten haaren Costen, sulx alles onder
verband van hunne persoonen en goederen waar geleegen ofte
vindbaar en voorts alles naar Regten.

En sal van deesen aan de gemelde overneemers Copie worden
gerelaxeert om soo drae aan de voorenstaande Conditiens sul-
len hebben voldaan, te strecken tot derselver bewijs van eijgen-
domme.

Aldus onder aggregatie van d'Heer Rentmeester van Panhuijs en
approbatie van het Collegie der Schepenen van Heerlen, gedaan
en gepasseert binnen Heerlen den vierden Julij 1776

peter Romkens
Andrijs Sijstermans
Quod attestamur
C. Swildens
J.B. V Cotzhuijsen

Gesien bovenstaende schijding en deijlinge in de Boedel van
den fugitive en in contumaciam gebannen Andries Sistermans,
Den onderschreve Rentmeester van Haer Ho. Mo. Domeijnen
over de drie Landen van Overmaeze Verclaert voor so veel in
hem is de selve te Lauderen en te approbeeren.
Maestricht den 30 aug. 1776

W.H. Van PanhuijsEmail

naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER