DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie

Aanbreng der goederen van Joannes Dirckx 29 juni 1775
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
......................................Aenbreng der Vaste goederen van den
geëvadeerden fugitiven en in contu-
matiam gesententiëeerden Joannes
Dircks en desselfs huijsvrouwe Anna
Berb Velraed

De naestbestaende van den geëvadeerden en fugitiven Joannes
Dircks door onsen boode gedaegt sijnde, Compareerde voor ons
Scheepenen der Hoofd Banke Herlen op heeden den 29 Junij
1775 Anne Berb Velraed huijsvrouwe van den fugitiven voor-
noemt. De welke aengemaent sijnde om in gevolge H. H. Mog.
publicaties van den 16 December 1774 strikte opgave te doen
van haers voorzegden mans eigener goederen, van d'acquesten
en van haer eigene goederen.

1° Verklaert de Comparante dat naer haer beste weeten haer
man geene verdere eigen goederen heefd dan sijn derde part
in huijs en coolhof geleegen op den Veemarkt alhier binnen
Herlen. Konnende de Comparante de maeten van den grond
niet noemen, mits der Comparanten man noyt in possessie is
geweest van voorzegde part, doordien de moeder 't huijs be-
woont tot over eenige maenden wanneer dezelve is komen te
sterven. Konnende de Comparante niet seggen wat voor Lasten,
soo erfpagt als andersints op voorzegde huijs geaffecteert sijn.

2° Verklaert niets met haeren man geacquireet te hebben dan
twee kinders.

3° Verklaert voor als nog geene eigene goederen te hebben also
haer Comparanten Vaeder Jan Velraed te Benzenraed onder
deese Banke dezelve goederen in togt besit en defructueert.

Finaal verklaert de Comparante geene goederen te hebben
ver-sweegen of verduistert en heefd de Comparante naer
voorleesinge dezer haeren aenbreng gehandmerkt, schrijvens
onkondig. Dato ut Supra.

Dit + merk heefd Anne Berb Velraed
selfs gesteld

Nobis Presentibus

F. Theod.v.Craen ♦ J.B. V.Cotshuijsen

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER