DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie


Scheiding en deling van de boedel van Lambert Kunkels 19 juni 1776
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168


Scheidinge en Deilinge
gemaekt over de goederen
van den fugitiven en in
contumaciam gebannen
Lambert Kunkels met
desselfs huijsvrouwe
Anna Catharina Sistermans

Op heden den 19 Junij 1776 is voor ons ondergeschreven gecom-
mitteerde Schepenen der Hooftbanke Heerle gecompareert de voor-
segde Anna Catharina Sistermans huijsvrouwe van den fugitiven en
in contumaciam gebannen Lambert Kunkels, aan dewelke haaren
gedane aanbreng van den 27 Junij 1775 is worden voorgehouden.
En denzelven naders geëxamineert is aan ons gebleken, dat der
Comparanten voorsegden man geboortig is van Schimberg, Triers
Territoir, en dat denzelven onder het gebiet van Haar Hoog Mog.
geene de minste Patrimoniële of erfgoederen is besittende en dat
derhalven niets in Confiscatie kan komen. Gelijk meede niets in
Confiscatie komt van de Erfgoederen van der Comparante seide
afkomstig. Maar vallende alleenlijk onder die Classe de naarvol-
gende acquesten:

- als eerstelijk een stuk nieuw Heiland met de daarop staande
schaere, rijngen. oost den weg, west Stas Sistermans, zuijd Mat-
thijs Hamers, groot vierhondert en zestig roede, belast met agt
stuijvers sprenkhenne geld in Haar Hoog Mogende Domeinen,
ingekocht van Jacobus Halmans op den 7en maart 1773 voor veer-
tien stuijvers de roede, doende dus aan Cooppenningen de somme
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ 322
Dog waar aan moeten worden
gekort, hetgeene aan Coop-
penninge aan voorsegden
Halmans was te kort gebleven
wes aan ons gebleeken de
somme van . . . . . . . . . . . . . . ƒ 93
Dus resteert . . . . . . . . . . . . . ƒ 229 - ,, - ,,

Item een stuk Land gelegen aan de Koeijstegel,
rijngen. oost de wed. Sistermans, ten westen
d'Erfgenamen Andries Stassen, groot agt en
veertig roede in Beleninge genomen voor agt
Croonstukken, doende . . . . . ƒ 39 - ,, - ,,
...........................................-----------------
.............................................ƒ 268 - ,, - ,,

Doende dus in het geheel aan acquesten de somme van twee
hondert en agt en sestig guldens Brabants Maastrigter Cours
Dico ƒ 268 - ,, - ,,

Waarvan de eene helfte ad Een hondert vier en dertig gulden Cours
als voor, toebedeelt word aan de Comparante en de overige helfte
geconfisceert verklaard word, in behoeve van den Lande.

Dus alhier aan geconfisqueerde goederen voor de somme van Een
hondert vier en dertig guldens Dico ƒ 268 - ,, - ,,

En nadien de Comparante versogt dezelve geconfisqueerde en aan
den Lande vervallen goederen, te mogen overnemen voor een even
gelijke somme van Een hondert en vier en dertig guldens, boven
alle Lasten daarop staande, Zoo is het dat wij dezelve, voor sooveel
in ons, haar versoek hebben geaccosteert, onder Conditie dat
dezelve gehouden zal zijn inwemdig den teid van ses weeken
promptelijk in goed en Coursabel geld ten Comptoir van den Heer
Rentmeester der Domeinen te voldoen de vorenstaande somme
van Een hondert vier en dartig guldens Maestrigter Cours, mits-
gaders de Costen op den aanbreng en deeze Partage gevallen.
Welk geëfectueert zijnde, Cederen en Transporteren wij namens
het Land aan de Comparante de voorschreven geconfisqueerde en
vervallen goederen, en zal Copie dezes met onderstaande Quittan-
tie, aan de Comparante dienen voor acte.

Aldus gepartageert en getransporteert onder agreatie en appro-
batie van den Heer Lands Rentmeester binnen Heerle
dezen 19 Junij 1775 en heeft de Comparante deze eijgenhandig
gehandmerkt

Dit is het hand + merk van Anna Catharina
Sistermans schrijvens onervaren

C. Swildens

J.B. V Cotzhuijsen
Den ondergeschrevene rentmeester van Haar Ho. Mo. Domeijnen
en Geestelijke goederen over de drie Landen van Overmaeze
Gesien en geëxamineert hebbende bovenstaande Schijding en
deijlinge in de boedel van den fugitive en gebanne Lambert
Kunkels, Verclaart deselve voor soo veel in hem is te laudeeren
en te approbeeren. Maestricht den 30 aug 1776
W.H. Van Panhuijs


[Bijlage]
Op heeden den 11 meert 1773 vermits den on-
derschreven Jacobus Halmans vollige quittantie
heeft gegeven aen Lambert Koukers wegens het
heijland den Erste Coop groot 160 roede en den
tweede Coop 300 roede door mij ondergeschr.
gemeten. Soo dient dezer tot ... ... ...
dat hij Lambert Koukers wegens dien noch
bekent schuldig te zijn aen hem Halmans ter
somme van vijf en negentig gulden Brabants
Maestrichter Cours ... te betaelen tegens toe-
koomende 3te Remige. Merk + van Lambert
Koekers Attestor
Noch 40 St. aen H. Rhoon gesooren
Landmeeter die aan Landmeeter
Voors. ... Costen
Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER