DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree • Documenten • Proceskosten • Liquidatie

Aanbreng der goederen van Lambert Kunkels 27 juni 1775
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168


...................................
Aenbreng der vaste goederen van
den fugitiven en gecondemneerden
Lambert Kunkels en desselfs huijs-
vrouwe Anna Catharina Sistermans
van D'Heerlerheijde

De naastbestaande van den fugitiven Lambert Kunkels door
onsen gerechtsbode behoorlijk gedaagd sijnde, is op heeden
den 27 Junij 1775 voor ons ondergeschreven gedeputeerde
Schepenen der vrijheijd en de Hoofdbanke Heerlen gecompa-
reert desselfs huijsvrouwe Anna Catharina Sistermans. Dewelke
op het serieuste aangemaant sijnde ingevolge H. H. Mogenden
publicatie van den 16 december 1774 strickte opgave te doen
van haar eijgene en mans goederen, heeft verklaard:

1mo Dat haaren man geboortig is van Schimberg, Triers territoir,
en Dat denselven onder't territoir van haar Hoog Mogende
geene Patrimoniale of Erfgoederen beseeten heeft, Dus alhier
niets.

2do Dat de goederen staande hunlieder huwelijk geacquireert,
sijn bestaande als volgt:

Naementlijk een stuck nieuwe Heijland, reijgen. oost den weg,
west Stas Sistermans, suijd Matthijs Haemers, groot een Boen-
der en sestig roede, belast met agt stuijvers Sprinkhenne geld
in H.H. Mogende Domeijnen.

Item Een stuck land geleegen aan de Koeijsteegel, reijgen.
oosten de weduwe Sistermans, ten westen D'Erfgenaman
Andries Stassen, groot 48 roeden bij hun in versettinge van
d'erfgenamen Andries Stassen, voor acht Croonen stucken,
moetende voorzegde 48 c.R. bij sistitutie der Versat penningen
gerestitueert werden. [in de marge: belast met eene halve
molster haver aen het huijs de Weijer.]

En produceert de Comparante de Coopacte van 300 c.R. heijden
begreepen in voorzegde Vierhondert en Sestig Roeden hier
vooren aangebrogd, welke 300 c.R. der Comparanter man en
de Comparante t'saemen ingekogt hebben van Jacobus Halmans
per roede a 14 stuijvers en van welke Cooppenningen de Comp.
verklaert alsnog ƒ 95 schuldig te sijn aen den verkooper voor-
noemt. Sijnde voorsegde Cop gedaen ten overstaen van den
Notaris V Cotzhuijsen den 2° meert 1773.

Verders verklaert de Comparante dat sij van haare ouders
geërfd heefd en nog besit volgende vaste goederen:

1 Huijs, hof en huijsweijde gelegen in de Herlerheijde in het
straedjen, reijgen. Maria Sistermans en Dionys Janssen,
grood ... 74 cleijne Roede, belast met een molster haever in de
hoof van Jacobus Ritzen en dan met een Capitael van hondert
guldens in behoeve Juffrouwe Haenen.

2dens Eene weide gelegen in het Straetje
reijgen. ost deb weg, suid Dionys Jansen
grood ---------------------------------------------------------- 40 - ,, -

3. Een bemdgen, reijgen. oost Jacob van Es
West Ant. Thewissen, grood ------------------------------ 30 - ,, -

4. Een bemd gelegen aen den Vaerenbeuker
reijgen. ost Jacob van Es, suid den weg, grood -------- 50 - ,, -

5. Een stuck Land geleegen aan den
Koestegel, reijgen. Pieter Nacken, west
Math. Dircks, grood ---------------------------------------- 50 - ,, -

6. Een stuck Land gelegen in de Slack,
reijgen.oost Stas Sistermans, west
de wed. Beckers grood ------------------------------------- 65 - ,, -
belast met een Cop Roggen Geestlijken
pacht aan Haar Hoog Mogenden.

7. Een stuck Land geleegen aen den
Goos, reijgen. oost Carisborg, west
Dionis Jansen, grood -------------------------------------- 52 - ,, -
Belast met twee Coppen haever
aen d'Heer Baron van Belderbusch

8. Een stuck Land geleegen op den Voetpad,
oost de erfgen. Derik Herseler,
west erfgen. Leonard Spiers, grood --------------------- 50 - ,, -
Belast met een halve molster haever
aen het huijs de Weijer

9. Een stuck Land aen den Lange
berg reijgen. de erfgen. Mathijs
Van den Berg grood --------------------------------------- 50 - ,, -
Is jaerlijks belast aen de armen van
Hoensbroek met drie coppen haever

10. Item een stuck Lands aldaer
geleegen ost Anton Jongen
west Christian Voncken ---------------------------------- 40 - ,, -

Sijnde voorzegde der Comparanten erfgoederen alsnog belast
met hondert guldens Capitaal bij d'Heer Limpens, capellaen
op Neuborg.
En nog met een Capitael van hondert guldens bij d'erfgenamen
Pieter Rietraed, in den Land onder Hoensbroek.

Verklaerende de Comparante geene goederen te hebben
versweegen of verduistert, en naer voorleesinge deese met
een Cruisje gehand merkt, schrivens onkundig.
Actum Dato ut Supra.

Dit + merk heeft Anna Catrina
Sistermans selfs gesteld

Nobis presentibus

J. Theod. v Craen ––– J.B. V. CotzhuijsenNaar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER