DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Aanbreng van de goederen van Peter Claessen - Govisch Peter

17 oktober 1774    RAL Maastricht LvO 8194 


                                 
 

  

Op heden den 17. octob. 1774 Compareerde voor ons onderschreven Schepenen de huijsvrouwe van den geexecuteerden Peter Claessen alias Govisch Peter met name Gertruijd Janss van Haesdal. Dewelke naer den Eede in handen van den Schepen Wateler uijtgesworen te hebben verclaerde den opregte waerheijd te wesen hoe dat Peter Claessen ten huwelijk gebrogt heeft eene weijde sonder de mate te weten, gelegen in het getsken agter Moulen Peter, reijgen. ter Eenre Lisbeth Muijlkens, ter andere Sijde Lisbeth Schouteten Soo vermeent belast met roggen pagt.
Item een derde part in een huijs naast voorn. wijde gelegen.
Item verclaart den Selve Comparante hoe dat aan haar in huwelijk met Peter Claessen bij overlijden van haeren Oom toegevallen is een huijs en Wijde in de nieuw Straten gelegen, reijgen. ter Eenre Bartel Frisschen, ter andere Sijde Lisbeth Mulkens. Wel verstaend nogtans dat gemelt huijs en weijde voorschr. meer weerdig wat als het wederdeel toegevallen aen Lijsbeth Mulkens, derhalven aen haer uijt haeren ouderlijke goederen gecedeert heeft een stuk land groot soo vermeent anderhalve groote roede.
Item een Coolhof te besitten agter het huijs gelegen wesende aen haer Comparante uijt de goederen van haere ouders toegedeelt.
Aldus verclaart en gehandtmerkt
die et dato quo Supra.

(Was gehandmerkt)
Merk van X Gertruid Janss
Scribere nesciens


(Onderstont) Nobis preesentibus

J. Wateler ♦ P. Van den Heuvel
Per Copiam


       

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER