DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Aanbreng van vaste goederen van Ambrosius Vreuls
Gulpen 23 mei 1777 • RHCL Maastricht • LvO 8707Aenbreng der Vaste Goederen
van den Geëxecuteerden en
Ambrosius Vreuls

Op heeden den 23e Maij 1771 Compareerde voor ons ondergeteekende Scheepenen en Secretaris der Heerlijkheijd ende Hoofd Banke Gulpen de Huijsvrouwe van Ambrosius Vreuls bij Vonnis van deesen gerechte op den 18° decembr. 1776 geëxcuteert, alwelke Comparante door ons gedaegt zijnde ten Eijnde om opgaeve van Vaste goederen te doen welke zij Comparante en den Geëxecuteerden voornoemt binnen deese banke hebben beseeten, de Comparante vervolgens op het serieuste door ons aengemaent zijnde om ingevolge Haar Hoog Moogende Placaat van den 16 decemb. 1774 geene derselve goederen te verswijgen of te agterhouden, alles op straffe bij voorschreeven placaat gestatueert
Soo verklaard de Comparante dat derselver Man, den Geëxecuteerden voornoemt van Nagelbek, Oostenrijks Valkenborg te Huijs zijnde geene eijgene goederen binnen deese banke oijt heefd beseeten, dat zij ok niets hebben geacquireert, en dat haar Comparante goed bij dood van haar moeder aenbestorven, en bij erfpartagie op den 17° Aug. 1773 voor mij ondergeschreeven Secretaris haar aenbedeelt ingevolge Loth Zeddel ter Greffie berustende bestaen, in een gedeelte Huijsinge en Coolhof geleegen alhier aen de Kerk, volgens Loth zeddel geëstimeert 250 Guldens, waarvan zij Egter volgend dito deijlinge moet uijtkeeren aen haer broeder Piter Kobbenhaegen, hondert Gulden. Alwelke ƒ100 faute van Vermoogen als nog op haere aendeel staen geaffectueert, dus haere aenbedeelde erfportie alleen bedraegt in Waerde ƒ 150.
Item possideert de Comparante alnog eenen morgen pachtland, geleegen in het Heesel, zijnde kerke Land en gepacht bij sijn Eedle D'Heer s' Lants rentmeester Van Panhuijs, tegens anderhalf Vat Roggen jaarlijks boven den schat, alwelken morgen Land bij der Comparanter Groodouders in erfpacht verkregen sijnde, met nog een stuk Land bij der Comparante Nichte de wed, Jacob Coppenhagen in pacht, en zedert bij haer Comp. ouders in pacht verbleeven en zeedert hunne deilinge aen de Comparante. Soo verhoopt de Comparante dat voorz. Morgen Land haer in pagt sal verblijven.
Verklaerende de Comparante geene verdere Goederen binnen deese Banke dan voorz. te besitten. Konnende de Comparante niet seggen of haer man den Geëxecuteerden van sijne ouders te Nagelbeek iets geërfd of aldaer nog iets te ontfangen gehad heefd, also sij van haer Man noit iets dienaengaende vernoomen heefd.
Naer prælectuure heeft de Comparante deese schrijvens onkondig met een Cruijsje gehandmerkt. Die et dato quibus supra.

Dit + Merk heefd Maria
Johanna Cobbenhaegen
selfs gesteld

Nobis presentibus
J. Theod. VCraen
Joh. Alb. Bausch
J.R. van Craen Secret.Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER