DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Aanbreng goederen van Johannes Aldendorp en smeekbede van de vrouw
Gulpen 23 mei 1777 • RHCL Maastricht • LvO 8707
Aenbreng van Vaste Goederen
Van den Geëxecuteerden
Johannes Aldendorff


Op heden den 23 maij 1777 Compareerde
voor ons Scheepenen en Secretaris der
Heerlijjkheid en Hoofd Banke Gulpen
Maria Bours huijsvrouwe van Johannes
Aldendorff den welken bij Vonnis van desen
Gerechte op den .. .. 1776 alhier is worden
Geëxecuteert. Alwelke Compar. door ons ge-
daegt zijnde om opgave van Vaste Goederen
te doen welke haeren Comp. Man den geëxe-
cuteerden voorn. binnen deese banke besee-
ten, of welke sij geduurend hun houwelijk
mogten geacquireert hebben, dien volgens
aen de Comparante door ons voorgeleesen
Haer Hoog Moog. Placaat van 16 dec. 1774
en haer serieus vermaant niets te achter-
houden of te verswijgen op poene bij voorn.
placaat gestatueert.

Soo verklaert de Comp. dat derselver man
den
geëxecuteerden voorz. als
sijnde van
Vaels ge
bortig geweest,
aldaer nog binnen
deese banke
iets
ter Wereld aan Vaste
Goederen
beseeten gehad.
Dat ook geduurende
hun houwelijk niets
aen goederen is
worden geacquireert en
dat wat de
Comparante binnen deese Banke
aen
goed besat, van haer Comparantes
ouders haer is aen bestorven, en bij partage
met wijlen haer Broeder is
worden aenbe...
alwelke haere eigene
goederen bestaen in
een gedeelte
huijsinge en koolhof daerachter
geleegen aen de Gatz alhier, reijgen. eene
sijde
de wederdeijlinge d'andere
Gerrit
Heijnen.

Item een Weijde meteen daeraen leggende
of
reijgen. de stuk Land
geleegen agter den
Gul
pen borgh,
groot volgens laesten
aenbreng ad
156 cleene roeden, reijgen. de
Gemeente noch den Wegh

Verklaerende de Comparante geene Verdere
Goederen binnen deese banke nog elders te
besitten en heefd deselve naar prelecture
desen met een Cruijsje gehandmerkt,
schrijvens onkundig - Die et dato ut supra

Dit is het + merk van
Maria Boers geweesene
Huijsvrouw van Joh. Aldendorff

Nobis presentibus
J. Theod. VCraen
Joh. Alb. Bausch
J.A. van Craen Secr.
De Compararante door ons gesommeert zijnde
om overtebrengen wes zij booven de helfte van
het impond haarer meubilieren Verkogde Effec-
ten ingekogd en alnog verschuld is, Verklaard
voor haar en haar twee kinderen thans geen
brood te hebben, en zonder enige kostwinning
te zijn, dus versocht dat haar om Godtwille
voors. Impond mag worden geremitteert.
het welk egter buijten onse Magt zijnde
is bij ons aen genoomen, als den Comp. ver-
soek aen de Heer s'Lands rentmeester voor
te draegen en daarover Zijn Eed. intentie
intiniemen (?)
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER