DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Verkoop van land door Catharina Kerkherderen, vrouw van Anton Bosch
bij notaris Nolens in Maastricht 25 april 1776
[ In Gichtboek Klimmen 3 mei 1776   RHCL Maastricht   LvO 7108 ]

 ... Catharina Kerkheerderen, huijsvrouwe van Anthon Bosch en inwoonderse van Hulsberg, Ressort der Hooftbancke Climmen, alwelcke Comparante verclaarde Cragte deses bij wettigen titule voor coop en vercoop te cedeeren ende te transporteeren de naarvolgende parceelen van Erven geleegen ontrent de Heek onder voorschreeven Hooftbancke, door haar Comparante onder Taxaat overgenomen voor den Hoogen Geregte der Stad en vrijheijd Valckenborg uijt de geconfisqueerde goederen van bovengemelden haaren Fugitiven man, ingevolge Acte van partage in dato den 20 decembris 1775.

   Als eerstelijk Eenen morgen akkerlands geleegen in de Boschweijde, Reingen. eene lange sijde de Weduwe Hendrik Otten, de ander de Weduwe Johannes Vaassen, een hooft den weg, het ander de Vrouw van Peter Gelders, belast met een vat Rogge Jaarlijks aan de kerk van Valckenborg.

   Item drie groote en seven Cleene roede Lands meede gelegeen aldaar, Reingen. eene lange sijde den bosch van d'Heer Grave de Hoen, de andere de Vrouw Gelders voors. een hooft den weg, het andere Mattijs Knubben.

   Item seven grote en tien Cleene roede lands geleegen op den Molenweg, Reijngen. verscheijde hooftstukken, ter andere de Weduwe Gerard Sijben, een hooft den moolenweg, het ander het Lousbroek.

Doende sij transportante dese sessie aan en in behoeve van den Eers. Laurins Gelders in huijwelijk met Anna Maria Scheupkens en inwoonder in de Heek ..

... vijfhondert en negentien Guldens alwelke hij Acceptant sal gehouden sijn inwendig agt dagen na dato deses, ten Comptoire van d'Heer s'Lands Rentmeester van Panhuijs en in behoeve de eerste Comparante op afreekening van de overgenoomene goederen promptelijk over te brengen ende te betaalen, produceerende daaraf quittantie aan haar Cedente in deesen, ...Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER