DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Aanbreng van de goederen van Anton Bosch
door zijn vrouw Catharina Kerkherderen
Valkenburg 14 december 1775  •••  RHCL Maastricht   LvO 8183

 

[Op de achterzijde van het verslag van landmeter Frissen]

Op heden den 14 December 1775. Catrijn Kerkherderen, huijsvrouw van den Fugitiven Anthon Bosch voor ons ondergeschreven Gedeputeerde schepenen gecompareerd sijnde om behoorlijke aanbreng te doen van alle haare en haare voors. mans vaste goederen, heeft verklaart dat haaren man geene vaste goederen ten huwelijk hadde aangebragt, maar deselve alreets voor hun trouwen hadde verkogt, en de penningen hadde aangelegt tot het koopen van twee perceelen Lands gelegen in de boschweijde aan den Heeker bosch, in deese Meetinge en Taxatie breeder gespecificeerd, en aan andere acquiste van Landerijen, soo haar Comparante door langheid van tijd vergeeten. Voorts dat deselve alle de goederen soo se tot nu toe met haaren voors. man heeft beseeten, staande hun huijwelijk hadde geacquireerd en soo als deselve, meede bij dese meeting gedaan door den Landmeeter Frisschen, staan gespecifieerd, haar tot deselve refereerende. Sijnde deselve ten dien aan haar van stuck tot stuk voorgeleesen, dus gehouden voor alhier geínserreerd. Dat huijs en hof was belast met jaarlijks vijf vaten roggen aan de Kerk van Hulsberg en de beijde bovengemelde parceelen in de boschweijde met een vat rogge jaarlijks aan de kerke van Valkenborg. Mits welke verklaard deselve alle de goederen ten regten te hebben aangebragt en derselver geene te hebben verswegen nogte agterhouden. In oirconde deese eijgenhandig geteekend binnen Valkenborg op dato als boven.
Dit is het merk >- van Catrijn Kerkherderen, verklaard niet te konne schrijven
Nobis presentibus
    A. Wilmar


Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER