DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Meting van de goederen van Anton Bosch op 15 november 1775
RHCL Maastricht  •  LvO 8183
Op heden den vijftiende novembris 1775 verklaere ik ondergeschreevene bij den Edele Moogende Raede ende Leen Hoven van Brabandt in s'Gravenhage geadmitteerde Landtmeeter gemeeten en gewerdert te hebben de goederen die toe behordt hebben aan den fugitive Antoon Bosch uijt de Heek en gelegen onder de hoofbancke Climmen en dat ten overstaen van de Heere Secretaris P. v. Den Heuvel van het hoog gereght der Staedt en vrijheijdt van Valckenburg
.......................Soo als volght

Erstelijck gemeeten een Weijde sijnde de huijs weijde van den voornoemde Bosch gelegen binnen de Heek, reijgen. met een lange sijde de weduwe van Gerardt Sibben, ter andere lang sijde de weduwe Gerardt Borg, voor een hooft de dorpstraet, et ander hooft Gerardt Vaessen, grot aan maeten bevonden hondert seven en tagentig kleen roede ende roede gewerdert ad 42 stuijvers, des moet den erfpaght die op voors. weijde is stande korten aan de naar benoemde penninge van
   NB
facet    -    -    -    -    -    -    -    -    -

– 392 = 14 = 0  

Item de bouaeschen bestande in aght gebont soo huijzinge als schuer en aan gehoerende stal ende selfde int geheel gewerdert met inbegrepen den baekoven
ad drie hondert gulden facet    -    -    -    -    -    -– 300 = 0 = 0  
 moet maar
 sijn 7 grote
 10 cleene
 Roed  ligt
     Leedig
Nog gemeeten een stuck lands gelegen op den Muelen weg reijgen. Lourins Gelders en meer andere, ter andere sijde een stuck lands van de weduwe van den geëxecuteerde Gerardt Sibben, voor een hooft den voornoemde weg, et andere hooft eenen bosch, groot aen Maeten hondert twee en vijftig kleen roede ende roede gewerdert: ad 52 stuijvers    -    -

–  91= 4= 0  

   besaijt met
   braak
   kooren

Nog gemeeten een stuck lands gelegen op den Muelen weg reijgen. van twee sijde de weduwe van den geëxecuteerde Gerardt Sibben, voor een hooft den voornoemde Muelen weg et andere hooft eenen bosch, grot aen maeten bevonden sestig kleen roede en de roede gewerdert ad 12 stuijversƒ –  36 = 0 = 0  
 moet maar
 sijn 4 groot
 roeden
 bezaijt met
 Braak tarwe
Item nog gemeeten een stuck lands gelegen aldaer op den voors. Muelenweg, reijgen. Mevrouw Pesters, ter andere sijde Maria Packbiers, voor een hooft eenen bosch, grot aen maten bevonden twee en taegentig kleen roede en de roede gewerdert ad 15 stuijver
facet    -    -    -    -    -    -    -

–  61 = 10 - 0  

Item nog gemeeten een weijde gelegen aan den Lommelenberg, reijgen. ter eendere sijde eenen bosch van het kloster H. Gerlaek, ter andere sijde erfven die toe behordt hebben aan den geëxecuteerde Matthis Nicolaas Mattijs Remps, als ook voor een hooft. Ander hooft het na volgende wetjen, gehoerende bij het naer volgende stuck lands en wetjen hier naer volgende, ende voorschreeven weijde is grot aen maeten bevonden hondert kleen roede en de roede gewerdert ad 15 stuijversƒ –  77 = 08 = 0  
  moet maar
 sijn 3 groot
  roeden
 is leeg
Nog gemeeten een stuck lands met aen gehoerende wetjen gelegen op den berg als voors. Reijgen. ten sonnen opganck de weduwe van Jan Drink, ten sonnen onder ganck de voors. weduwe en Jan van Kan, voor een hooft de voors. weijde et ander hooft den Lommelenbergsweg, grot aen maeten bevonden hondert en twee kleen roede en de roede gewerdert ad 25 stuijvers 


ƒ  – 128 = 15 = 0  

Nog gemeeten een stuck lands gelegen aen den Heekerbosch, reijgen. erven die toe behordt hebben aen den fugitive Peter Gelders, ter andere sijde eenen bosch van den genaedigen Heer graef de Hoen, voor een hooft Matthis Knubben, et ander hooft den Heeker beltjensweg. De roede gewerdert ad 20 stuijver
facet    -    -    -    -    -    -    -

–  67 = 0 = 0  

en is grot aen maeten bevonden seven en sestig kleen roede.

Nog gemeeten een stuck lands gelegen in de boschweij en is uijtschettende op den voornoemden weg, reijgen. de weduwe van Hendrick Notten, ter ander sijde de weduwe van Johannis Vaessen, voor een hooft de weduwe Notten voornoemd, grot aen Maeten bevonden  hondert kleen roede en de roede gewerdert ad 30 stuijver  ƒ


– ƒ – 130 = 0 = 0   


----------------   
ƒ 1304 =08= 0   
 =====
 3=5=0
 =====
Voor vacatie van desen meeting twee gulden thien stuijvers, en voor den ketten draeger vijftien stuijver, te saemen drie gulden vijf stuijver
Franciscus Frissen
Geswoeren LandmeeterEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER