DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Gichten op naam van Anthoon Bosch [kopie 1774]
RHCL Maastricht ••• LvO 8183

 Extract uitten Proostschout
en Schepenen Gigtregister der
Hooftbancke Climmen

Vermits Proostschout C. Thielen, Idem Thielen, et J.H. Boijmans Schepenen der Hooftbancke Climmen op heden den tweeden Maij seventien hondert twee en seventigh compareerde Anthoon Bosch en leijde neder in rem propriam dit naar volgende Acte notariael, versoekende hetselve volgens teneur in punctis et clausulis te worden gerenoveert ende gerealiseert, het welck hem mits desen word verleent, en is naar deser Hooftbancke regt in hoeden van regt gekeert, salve jure Domini et cujus libet,

Op heeden den vijftienden maart 1764 compareerde voor mij onderschreven notaris openbaar, geadmitteert bij den souvereinen Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage, tot Voerendael, Bancke van Heerle resideerende en in presentie der geloofwaardige getuijgen naargenoemt, den Eersamen Severen Habets, ongehout dog meerderjaerig soo hij verclaarde, Soldaet in het Regiment van den heer generaal majoor Deutz onder de Compagnie van D'heer Capiteijn Sluijtermans, guarnisoen houdende tot Hulst in Vlaenderen, thans met Verlof alhier. Den welcken verclaerde verkogt, gecedeert, op- en overgedragen te hebben zo als nog doet bij ende mits desen, aen en in behoeve van den Eersamen Antoon Bosch, glasemaker alhier in de Heeck, in huwelijck met de Eerbare Catharina Kerkherderen, alhier present en acceptant, een Stuck Ackerlants geleegen op den Lommelenberg alhier, reijgenoot ter Sonnen opgank de gemeene Straet, de twee hoofden Jan van den Brink, groot hondert cleen roeden. Doende hij verkooper dese Cessie en transport van voornoemt Erve omme en voor dertig stuijvers Maestrigter Cours ijder cleen roede, gods heller vijf stuijvers, lijcoop lands costuijme. Sijnde voorschreven parceele Land in beleeninge bij den kooper voor de somme van vier en tachentig guldens Maestrigter cours, welcke beleenpenningen dienen in mindernisse der cooppenningen van het Restant der Cooppenninge ad ses en sestig guldens beneffens den godsheller en licoop. Bekent hij verkooper ten sijnen genoegen te sijn voldaen en betaelt, daar voor mits desen vollig quitteerende. Welcke Erve hij verkooper verklaart laetgoed te sijn, geleegen onder het Cerspel Hulsberg en vrij van alle grond- en andere lasten, salvo Schat en Thiende, die hij incooper a dato deses tot sijnen laste is neemende. Spreeckende hij vercooper dien volgens voor een goede Cassie en transport daar voor als mede voor alle andere calengiën en aenspraeken die verders soo binnen als buijten jaars op voorschreeven Erve mochte komen te geschieden. Hij verkooper is warandschap doende en Caveerende, onder verbandt van sijns verkoopers persoon en goederen, waar en ter wat plaatse de zelve gelegen zijn, en daeraen ten allen tijden, is't noot door den inkooper sijn erhaal te hebben, sulx alles naer Costuijmen Locaal en plaatsen Recht. Consenteerende in de realisatie, renovatie en registratie deses door regters competent daar toe, alle thoonderen deses voor onwederroepelijkck constitueerende. Aldus gedaen, gepasseert en gestipuleert in de Heeck dato als boven, in presentie van den Eersamen Piter Jongen, in woonder van Voerendael en den Eersamen Anthoon Emonts, inwoonder alhier, als geloofwaardige getuijgen hiertoe versogt, die de minute deses beneffens de Comparanten en mij notaris behoorlijck hebben onderteeckent en gehandmerckt.
(onderstont) quod attestor (Was geteeckent) C. Swildens notarius publicus (beseijde stont) coll. etc. Auth. in Voerendael den 6° april 1764 (onderstont) Per Registum (was geteeckent) Corn. Thielen, Proostschout (ter seijde stont) Coll. auth. Trajecti ad Mosam den 4. meij 1772

quod hac Copia Copić suć
originali sit Concordens
attestor G. Philippens
apud Consilium Brabantić
Hagć Comitis approbatus
et in Houtem Residens
Notarius Publicus ibique
Coll. et auth.
7ma Julij 1774Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER