DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

<

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Scheiding en deling van de boedel van Leonard Hoenen 26 juni 1775
Rijckheyt Heerlen  Schepenbank Heerlen  1168Scheijdinge en Deelinge
gemaakt over de goederen
van den fugitiven en in
contumaciam gebannen
Leonard Hoenen met
desselfs huijsvvrouwe
Elisabeth Pappers

Den aanbreng der vaste goederen door des fugitiven en in
contumaciam gebannenen huijsvrouw Elisabeth Papperts op den
26 en 27 Junij 1775 gedaan naeders gexamineert, is bevonden
en aan ons gebleeken, dat onder de Confiscatie gehooren de erf-
goederen van den gemelten fugitiven. Vervolgens overgegaan
sijnde tot de Taxatie de voorszegden goederen Compareerde voor
ons ondergeschreven gecommitteerde Schepenen der vrijheijd en
de Hoofdbanke Heerlen Elisabeth Paperts huijsvrouw van den
gebannen Leonard Hoenen en hebben wij Schepenen met deselve
met en beneffens den geswooren Landmeeter H.P. Mertens en
Caspar Jongen inwoonder alhier als hiertoe Specialijk gerequireert
in voegen en manieren als volgt


  Belast met twee molsters
  rogge, een molster haever
  en eenen Capuijn.

Eerstelijk het oude huijs en de schuijr geleegen achter den Bauw,
groot met de huijs weijde en coolhof, reijgen. de Erfgen. Joannes
Otermans, d'andere Areth Beckers, groot 47 roede is volgens loth
Cedulle getaxeert p. roede ad 50 stuijvers doet
117 - 10- -
en den Bauw daarop staande
160 -  -  -

Item der kerkweijde Reijgen. Matthijs Benders groot
264 roede per roede boven den pagt ad 5 stuijvers
66 -  -  -


  Deese twee perceelen sijn
  jaarlijks belast met twee
  coppen Roggen en twee
  cop haever geestelijke
  Pagt.


De helft van 't land op de Pijterstraat, Reijgen.
Eurling Odekerken, groot 66 roede, ieder roede
boven de pagt ad 15 stuijvers doet
  49 - 17 -

Item de helfte van't land in het Vrijheijerveld
liggende neffens den hof Carisberg, groot 91
roede boven den Pagt ad 15 stuijvers doet
  68 - 12 -

  Belast jaarlijx aan de kerk
  van Voerendal met twee
  cop Roggen


Item een Stuk aan't Verschen Boschken, Reijgen.
de wed. Peter Heuts, d'andere Andries Quaedvlieg
groot 90 roeden ieder roede boven de Pagt
ad 12 stuijvers doet
  54 -  -  -

  Belast per sille 3 cop
  roggen aan't huijs
  Amstenraed


Item een stuk op het Roebroeker veld reijgen.
Matthijs Haemers d'andere Peter Paperts
groot 92 roeden, per roede boven de Pagt ad 20 st.
  92 -  -  -
  Dit meede belast
  met Amstenraeder pagt.
Item een part van't land aan Verschen Bosken
neffens Matthijs Beckers, groot 30 roeden
ieder roede 13 stuijvers
  19 - 10 -

Item de helfte van't land in't Roebroeker veld
neffens Joannes Beckers, groot 118 ieder roede
boven den Pagt getaxeerd ad eenen Gulden, doet
118 - 10 -


Item alnog een stuk land aan den langen berg
Reijgen. oost Joseph Paland, west de wed,
Aret Beckers, groot omtrent vijf en zestig roeden
getaxeert boven de den Pagt 10 stuijvers roede
  32 - 10 -
Dit stuck was bij den aanbreng geomitteert,
ook op het Cothcedulle niet te vinden

778 - 10 -

Soo dat de Erfgoederen van den gebannen Leonard Hoenen koomen
te bedraegen eene Somme van Seven hondert agt en seeventig
guldens en tien stuijvers Maastrichter Cours.

Deese voormelte Erfgoederen sijn volgens Coth Cedulle belast met
met twee hondert Guldens Capitaal in behoeve van D'Erfgenamen
wijlen D'Heer J.J. Heldevier, alsmeede de helfte van vijf en twintig
Guldens Capitaal in behoeve D'Heer van Cortenbag.
Dus Capitaal
  212 - 10 -
Alwelke voorsegde Capitalen gekort zijnde aan
de boovenstaande Somme van Seeven Hondert
agt en Seeventig guldens tien Stuijvers, soo komt
te blijken dat dan het Land nog van deesen
Competeert de Somme van vijf hondert ses
sestig gulden Dico
  566 -  -

Alwelken Taxaet nogmaalen aan de voorschreeven Comparante
Huijsvrouw van den gebannen Leonard Hoenen voorgehouden
en Duijdelijk voorgeleesen, heeft deselve versogt, de voormelte
goederen van haaren man aan't Land vervallen sijnde, met de
Schaare daarop actueelijk staande met den last van Erfpagte en
Capitaalen over te neemen voor de voormelte Somme van vijf
hondert ses en sestig guldens Brabants Maastrigter Cours, soo
als hier boven nae aftrek van de Capitaalen is worden getaxeert.
Alwelk versoek wij ondergeschreeven gecommitteerde Schepenen
hebben toegestaan, gelijk wij dan naemens en van wegens het
Land bij deesen Cedeeren en Transporteeren aan en in behoeve
van gemelten Elisabeth Papperts alle boven gespecificeerde
panden. Sulx omme ende voor de bovengemelte somme van
Vijhondert Ses en Sestig guldens Cours voormelt. Onder deese
Conditie van deese Somme inwendig Ses weeken nae dato deeses
ten Comptoire van D'Heer Rentmeester van Panhuijs promptelijk
af te betaalen. Boven en behalven dat deselve sal gehouden sijn
de Costen van deesen Taxaet en daarover gereesen oncosten
privatelijk aan deesen geregte te voldoen, sullende deselve verders
tot haeren laste neemen alle op deese goederen geaffecteerde
Erflasten alles op poene van nieuwe distractie ten haaren costen,
Sulx alles onder verband van haaren persoon en goederen waar
geleegen of vindbaar en voorts als naar regten.
En sal van deesen aan gemelde wederom (?) Copie worden
gerelaxeert om soo drae aan alle boven gemelde Conditiens
voldaan sijnde te strecken tot derselver bewijs van Eijgendomme.

Aldus onder approbatie van het Collegie gedaan en gepasseerd
  binnen Heerlen den 26 Junij 1776

Dit is het hand + merk van Elisabeth Papperts
schrijvens onervaren

C. Swildens

J.B. VHotzhuijsen

Den ondergeschreevenen Rentmeester van de Domeijnen van
Haer Hoog Moogenden over de 3 Landen van Overmaese, gesien
en gexamineert hebbende bovenstaende Scheijdinge en
en Deijlinge in de boedel van den fugitiven en gebannen
Leonard Hoenen, Verklaart de selve, so veel in hem is
te Laudeeren en te approbeeren.
Actum Maestricht den 30 aug. 1776

W.H. Van Panhuijs


Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER