DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten LiquidatieTaxatie over de goederen  van Hendrik Collaris 1776

RHCL Maastricht - LvO 8195

 Op heden den 18 junij 1776
Verklaar ik onderschre bij Den ED. Moog/e
Raede ende Leen Hoeven van Brabandt in S-
Haege geadmitteerd Landmeeter gesijn
en getaxeert te hebben ter Requeste van de
Heer P. V. Den Heuvel secris van het
hoog gerecht der stadt en vrijheijdt van Valken-
borg de naar volgende perceelen van Erfven toe-
hordt hebbende aan de voors. fugutiven Hendrik
Collaris tot Alboek als volgt

Eerstelijck huijs en kleen kaemerken en schuwer-
ken en een Stalken bestande in vijff gebont
en met nog daar bij een en halfven morgen
plats soo bouaeschen plats als
moesthooft gelegen en gestaen
bennen Alboek Ressort der hooft
bank Climmen, reijgt. de geme-
nen dorp straet, ter andere sijde
De Hr Advocat Liempens voor
een hooft Peter Haebets, ende
voorn. bouaeschen getaxeert ad
hondert vijfftig gulden                            150 - 0 - 0
en de roede van de 80 kleene ge-
taxeert ad vertig gulden                          100 - 0 - 0

Item nog een weijde gelegen
op den bouw reijgen. den kerk
weg, ter andere sijde een stuck
lands van den voors. fugitiven
voor een hooft de mulen stig
het ander hooft Peter Haebets
de roede getaxeert ad twee en
dertig stuijver                                         156 - 16 - 0

Item nog eenen morgen lands
gelegen op den Alboeker kerken
weg Ressort der hoof bank Clim-
men reijgen. ten sonnen opgank
Peter Knols en Peter Haebets,
ter andere sijde Matthijs Haebets
voor een hooft den voors. Knols
de roede getaxeert ad 32 Stuijv.              160 - 0 - 0

Item nog vijfftig kleen roede
lands gelegen langs de venens
gats ter andere sijde Jacobus
Meijs en Matthijs Connen, voor
een hooft den kinkenvaerders
weg, ook gelegen onder de
voorn. bank Climmen, de
roede getaxeert ad 26 stuijv.                     65 - 0 - 0

Item nog hondert dertig Cleen
roede lands gelegen op den Schimm-
merderweg reijgen. de wede
Korvers, ter andere sijde Lambs van
Kan, voor een hooft Francis Ack-
kermans, het ander hooft den voorn.
weg dit Stuck onder de voors.
bank Climmen de roede getax-
eert ad agt en dartig stuijv.                       247 - 0 - 0

nu volgt dat sij stande huijwe-
lijk geacquireert hebben, als Eers-
telijk 88 Cleen roede weijde gelegen
aent veld op den kerkenweg tot Al-
boek onder de voorn. bank Climmen
reijgt Joannes Gelders ter andere sijde
Peter Snackers, voor een hooft den
voorn. weg, de roede getaxeert ad drie
en vertig stuijv. facet 189 gulden
soo komt voor het land ad                       94 - 10 - 0

Item nog vijfftig Cleen roede lands
gelegen aan de mulen stig Ressort
de voors. bank, reijgt ter eendere
sijde Peter Haebets, ter andere sijde
de voors. weijde van 98 kleen roede
de roede getaxeert dartig stuijv.
facet 75 guld. daar uijt komt voor
het land ad 37 guld. 10 stuijv.                   37 - 10 - 0
                                                              -----------------
                                                             1010 - 16 - 0
Voor vacatie van desen taxatie vier
guld. theen stuijver (4 - 10 -)
        Franciscus Frissen
    geswooren LandmeeterEmail
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER