DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie


Inventaris huisraad van Bernard en Hendrik Beckx 15 okt. 1743 (ged.)
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 


Inventaris der mobilaire effecten
soo waeren berustende ende gevonden
in het huijs van Bernard Bex
gedetineerden, op den 15 octobris 1743
geďnventariseert ten overstaen
van de Schepenen Gosen, Fijen ende
Jan Lenssen. Ter requisitie van
den Heere N. Reijckx Drossart des
Ambts Montfort

Eerstelijck in de keuken
een meel seef, een mertekorfken, eenen hoedt, twee slaeplaken, een bedt, een wullen decken, twee lampen, twee koke pannen, twee hoef pullen, een lienen broeck, vijf vuijle mans ende drij vrouwe hemden, een rijlijf, een tafellaecken, een heep, noch een quaedt bedt aldaer verbleven van die kleijne kinders, een vier kettel, thien fourchaitten, vier tinne ende een pap lepelen, een bier kannen, noch een seef, een wit porsoleijnen compken, seven eerde schoetelen, eenen porsoleijnen tellier, twee isere ketels ende twee isere ketelkens, een wijn glas, een scheermets, scheerbousch, eenen iseren hamer en pitstange, een scheer ende spiegelken, een flacon, noch een flacon, een paer nieuw mans schoenen, een eetens kas, een mosterskogel, ses stucken stoelen, een vijer tange, een schaepken

In de kamer,
eene wasch mande, een merck korfken, een isere stoef, eenen hoedt, een ooren tincken, een spool met den vleugel, een strick iser met twee isere bouten, twee grove handducken, een vrowe hemt, een kleen stucken wercken doeck (in een does twee servietten, een kuis(?), een catoune muts, eenen netel ducken hals doeck, een laecken, een wit sijden plackxken, vijf treck mutsen, twee vrouwe , eenen netelen hals dock, een strick snoer met perlen, twee vrouwe mutsen, drij tenne knopkens)
In die selve kamer op een kist
eenen nieuwen gelen rock met kamisoel, noch een oud laken kamisool ende leeren broek, twee schaerse schortssen ende eenen laeken vrouwe rock, een schaerse lifken, een laeken stick lief met laeke mouwen, twee siedene vrouwe snoefdoeken, eenen nieuwen blauwen scholck, negen slaep laecken, een sijen gebildt taeffelaeckxken, drij tenne lepels, een beslaegen met koper bidt boeck, een wercke taeffel laeckxken, een malborger capottien, een vrouwe plagh gestriept, twee treck mutsen ende eenen witten vrouwen plagh, drij botterklaesken ende eenige klenigheijt met pampiren in den dexel van een does, een wit kleer met naedt garen, een buijdelken met twee blamuser, twee klefsche stuijver ende twee vet menkens, een kleen lapken kalmang, een palser flesch,
Inventaris der effecten soo ge-
vonden bij Hend. Beckx ten over-
staan als boven etc.

Twee gesloten kisten welcke opt stadthuijs sijn gebracht om deselve inhebbende saaken t'examineeren ende op te schrijven

Een grauw mande met lienewant, koren etc.
Vijf tenne lepels, vier forschetten
Een laterne, een houweel, eenen schuijmlepel,
Een houte schotelken, een bobbeltun, een flacon, een bleke does, een tenne treckpttien, drij grove kopkens, een meel seef, eenen coperen schuijnmlepel alles in een mandeken, een geel wulle bedt decken, een paer bedt lakens, twee oorkussen, een hooft pull, een matrasken, noch ten, eene koke pan, eenen iseren p[ot, een schuijf doos, noch eenen iseren pott, een kees mantien, een eerde siede, een tanghe, vijf stuck stoelen, een bancxken, een sighse met gewerf, ... ...
Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER