DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSBOK

             GERECHTSKOSTEN

Entree      Documenten      Gerechtskosten      LiquidatieVerzoek tot inbeslagname en verkoop goederen en levende have  van Johannes Raets
Geleen okt. 1751    -     RHCL LvO 1246Bokkenrijder

                            Eodem et Coram Eisdem
    Den Heere drossard nomine officij Claeger
    tegens Joannes Raets gedetineerde en
    Criminelen
beclaeg den versoeckt dat de
    Koijbeesten en freut van den voorschreven
    gedetineerden alhier op den Castelen sullen
    worden gebrocht, ende mits
hetselfde sijn
    terende panden dat deselve ten
meest    
   
biedende sullen worden vercocht, ten dije
    eijnde
deputatie en limitatie van dagh en
    plaetse versoeckende.


       Fiat het versochde vercoop des beesten
       en freut in den verbaelen vermelt
       daer toe dagh stellende tegens toeko-
       mende woensdagh wesenden 20 deser
       voormiddaghs om ellif uijren op den
       Castele

                         .--
        Dirck Geurts     
        Jan Selissen    
        Lambert Banens   
 
Bokkenrijder

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

Entree

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER