DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSBOK

             GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten LiquidatieVerzoek tot inbeslagname en verkoop goederen en levende have  van Johannes Raets
Geleen okt. 1751    -     RHCL LvO 1246Bokkenrijder

Eodem et Coram Eisdem

Den Heere drossard nomine officij Claeger tegens Joannes Raets gedetineerde en Criminelen beclaeg den versoeckt dat de Koijbeesten en freut van den voorschreven gedetineerden alhier op den Castelen sullen worden gebrocht, ende mits hetselfde sijn terende panden dat deselve ten meest biedende sullen worden vercocht, ten dije eijnde deputatie en limitatie van dagh en plaetse versoeckende.

Fiat het versochde vercoop des beesten
en freut in den verbaelen vermelt
daer toe dagh stellende tegens toeko-
mende woensdagh wesenden 20 deser
voormiddaghs om ellif uijren op den
Castele
---
Dirck Geurts
Jan Selissen
Lambert Banens
 
Bokkenrijder

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER