DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

van de Landen van Overmaze

kop

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

bok

In beslagname tegoed van Steven Voncken, Heerlen 4 dec. 1743
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 409

Huizen


Op heeden den vierden December 1743 Compareert den Gereghtsboode Roeloff Beerens ende relateert op order van de Heer Westrick, als daertoe des avonts omtrent ses a seeven uijren geroepen te sijn ten eijnde omme ter instantie van den Heere Hoogdrossard deeses Landts nom. officie informant te arresteeren alle ende soodaenige penningen als de huijsvrouwe van Steeven Voncken wegens haere verkochte hoorenvee tegoed hadde, het sije in handen van den Joode Bennedick Moses als Coopere ofte in handen van Leenard Pennes die deese cooppeningen soude verschieten, aldus gedaen ende gerelateert op dagh en dato als boven

  Roelf Beerens

Huizen


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER