DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

van de Landen van Overmaze

kop

GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie

bok

Verkoop vee van Joannes Arnoldi, Heerlen 20 aug. 1743
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 409

Huizen
Extraordinaer Gehouden binnen
Heerle Den 20 Augusti 1743 Coram
Domino Prætore en de schepenen
Croon et Lamberts

Den Wel Edl. Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts, nomine officii Informant bevindende op den inventaris der Mobiliaire Effecten van den Gedetineerden Peeter Arnoldi sigh niet en bevindt eene koeije met twee verkens en dat deselve apperentelijck door stilsweijgentheijt van de huijsvrouwe des Gedetineerdens versweegen is worden, waeromme deselve op voors. inventaris niet hebbende connen gebrocht worden ende vermits den Heere Informant als nú daer van ten volle overtuijgt sijnde dat voormelte beesten alnoch ten voors. huijse en in mach van de huijsvrouwe van voors. gedetineerde sijn berustende, soo versoekt den Heere Informant als sijnde teerende panden, dat deselve publiquelijck naer voorgaende affictie, klockenslagh en Conditiën hier naer te volgen, moogen aen de meestbieden[de] verkocht omme etc.

Decreet
Word het versoek hierinne gedaen aen den Heere Claegere geaccordeert, dienende voor teegens donderdagh die weesen sal den 22 deeses, des morgens om elf uijren. Met ordonnantie en last op den gerichtsboode om den voors. waerschouw brief behoorlijck te depescheeren en affigeeren et int..
   (Volgen de Coop Conditiën)
...   ...


Huizen


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER