DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN


EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie

Aanbreng van de goederen van Peter Muylkens
24 januari 1775  —  RAL Maastricht LvO 8194


...................................

..................................


    Aanbreng der goederen van den
    Crimineelijk gevonnisden Pieter
    Mulkens van Haasdal en desselvs
    huijsvrouw Petronella Weustenraat

.............................  De huijsvrouw van den op den 7 Julii 1774 Crimineelijk gevonnisden Pieter Mulkens behoorlijk door onsen geregtsbode gedaagt sijnde
Compareerde op heden den 24 Januarii 1775 Petronella Weustenraat huijsvrouw van gemelde Pieter Mulkens voor ons ondergeschr. Schepenen van den Hoogen Geregte der Stad en Vrijheid Valkenborg, tot de saeken raekende de Inventarisatien en Deelinge ... der vaste goederen van de GeExecuteerdens en derselver vrouwen, uijt het midden van ons gedeputeerd sijnde. Dewelke serieuslijk aangemaand sijnde ingevolge publicatie van Hare HoogMogenden in dato de 16 decembris 1774 strickte opgave te doen van alle vaste goederen door gemelde gevonnisden met hen beseeten, heeft verklaard:

1mo   
Dat de goederen van haare Mans sijde nog met een Togte beswaard sijn, in behoeve van derselver Schoonmoeder Clara Penders.. Edoch dat deselve sijn worden gedeeld mits voor hun Contingent aan voorschreven Togtenaarse Jaarlijks nog uijtbetaalende 6 vaten Rogge, 2 vat Tarwe, 2 vat boekweijt, 2 Tonne Bier, 20 pond Boter, 20 pond spek, 2 Canne brande- wijn, 2 1/2 guldem speelgeld, 1/2 ell Sits, 1 paar schoenen, 1 paar Kousen, 1 voorschoot, 1 hembd, een half Tirteij kleed ... alles volgens Lootinge gepasseerd voor den Landmeter Frisschen. Waarbij onder gemelde conditien des mans kinderlijk aandeel ten anderen hebben genomen, bestaande in de naarvolgende perceelen van Erven.
 
Vercogt

- Eerstelijk  9 gr. Roede lands gelegen aan den Blokweg, de andere sijde - Coox; een hooft den Borgemeester Croon, reeds over 3 jaaren verkogt aan Steven Nuchelmans en aen Pieter Coox.
- Item 6 gr. Roede Lands gelegen in't Lintjens veldje, Rein- genoten eene lange sijde Matthijs Frisschen, d'ander Jan Queisen; belast met 5 Cop Haver en vijf stuiver Capoun geld aan de Domeinen.
- Item in't voornoemde Veldjen eenen halven Morgen Lands, Reingen. eene lange sijde het wederdeel, de andere de gemeene Heijde, ook belast met een half vat Haver en 2 ½ stuijver Capoun geld aan de Domeijnen.
- Item 3 ½ groot Roede Lands gelegen aan de Slung, Reingen. eene lange sijde Matthijs Frisschen, d'andere sijde het wederdeel.
- Item 3 ½ gr. Roeden gelegen op den Ulestraeterweg Reingen. eene lange sijde Jan Queijsen, d'ander D'Heer Calander, een hooft Johannes Alofs.
- Item eenen Morgen gelegen in het Boscherveld Reingen. eene lange sijde Jan Queijsen, de andere Magchiel Klinkhamer, een hooft Wijnand Geijlenkerken.
- Item 4 gr. Roeden Lands gelegen in de Hate aan het bosch. Reijngen. eene sijde d'erfgen. N. Somnija, de andere sijde en een hooft den weg.
- Item eenen halven Morgen Bosch langs het voorschr. stuk Lands gelegen.
- Item 2 gr. Roeden gelegen aan den Blinkert. Reingen. eene sijde het wederdeel van Elisabet Mulkens, de andere sijde Matthijs Weelschen, een hooft de vloetsgraaf.
- Item eenen halven Morgen Lands gelegen aan den voornoemde Vloetsgraaf Reingen., de andere sijde Matthijs Weelschen, een hooft denselve.
- Alnog Huijs, Hoft, weijde gelegen in Groot Haasdal; Reingen. het wedergedeelte, d'ander de Steeg te samen groot twee Morgen, belast met seve Coppe Roggen aan de geest. goederen. Item met een Capitaal van 200 guld. aan de Begijnen van de Kommel te Maastricht: waarvoor de 5 gr. Roeden in het Boscherveld hier voor gemeld ook veronderpand sijn. Dit Capitaal is voor hun huijwelijk door de man opgenomen.
- Item 5 ½ gr. Roede weijde gelegen op het Heufken uijtschietende op de Steeg belast mede onder voorschr. seve Coppe Rogge en ook mede verobligeerd voor Voorschr. ƒ200 Capitaal.
- Item 2 groote Roede weijde gelegen aan voornoemde Steeg en daarop uijtschietende; Reingen. Mattijs Sweelsen.

 Vercogt
-Item nog vier groote Roeden Lands gelegen aan Hermans Steeg; Reingen. eene sijde Francis van Can, een hooft den voetpad is over 5 à 6 jaaren vercogt.
Vercogt
 - Item 2 groote Roeden Lands gelegen op denselven weg. Reingen. eene sijde Mattijs Frisschen, d'ander - Vonken, een hooft soo meend Jan Willems, reeds over 3 à 4 jaaren verkogt aan dhr. Capt. Vranken.
       
  Alnog bekend 100 gld. als Capitaal verkogt te hebben over ontrent 6 jaaren van Willem Willems afkomende en verkogt aan Houb Heuts, bij deelinge hem toegevallen.
Segt verders dat voors. haaren man sig voor 44 gld. verborgt heeft voor sijne Suster. . Schattinge en verloopen Interesse waarvan haaren Swiegerse De wed. Nijst Alofs jaarlijks de intresse betaald aan den Heer van Hees te Maastrigt.
       
2do

––Verclaard sij aanbrengster van haare sijde niets te hebben ofte besitten aan vaste goederen, als hetgeen naar haar Moeders dood mogte komen te vallen. Alwelke haare Moeder thans nog togtenaarse is, genoemd Ida Cnorren en woonende tot Vaasraede op't Spaans.

Verders verclaard de ondergeschr. aanbrengster niets te hebben versweegen nogte agterhouden, direct nogte indirectelijk. In oirconde deese geteekend binnen Valkenborg op dag en dato qou Supra.

    Dit is het merk +
van Pietronella Weustenraad
Verclaard niet te konnen Schrijven

Nobis presentibus
J. Theod. Craen – A. Wilmar
       

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER