DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Verkoop van het  vee van Michael Lemmens in Beek
  22 december 1773    RHCL Maastricht   LvO 8183op Heeden den 22 December 1773 verclaaren wij onderget.
Gedeputeerde Schepenen en Secret. van't hooge Geregt der
Stad ende vrijheijd Valkenborgh, op aensoek van de vrouw
van Gilis Lemmens ons getransporteert tot den voors. huijs
en aldaar ter instantie van den Weled. Gestrenge heer
L-dross Provisioneel vercogt de naervolgend Bestael
als teerende Panden onder naarvolgende Conditien

Primo, niemand sal mogen hoogen ofte bieden ten zije voor de coopenn. solvent is
De betaeling sal moeten geschieden heeden over veertien dagen, tot Valkenburg
aan handen van dheer Secretaris van den Heuvel

Van dese koijen en 't Peerd zal moeten betaelt worden tien stu. drinckgeld

Verders sal worden betaelt per Gulden eenen stuijver schrijfgeld, sonder te korten
aen de coopprijs

Een Peerd   Meijs Bouvins (Borg W.Cremers) -    211
Een koije   borgem. Boutsch -   -   -   -   -   -   -   -  20
Een koije   borgem. Bousch  -   -   -   -   -   -   -   -  40
Eenen os   Willem Lemmens 
-   -   -   -   -   -   - -  45 5
--------------------
10716

En nadien de verdere meubilen tuschen Jenne en haer suster Sibilla, vrouw van Gelis
Lemmens moeten worden gedeelt, soo word dien aengaende het verder vercoop
gesurcheert donec et usque. Gedaen ende vercogt op dato quo supra

Quod attestamur
L.G. Pelt
P. VandenHeuvel

aen de vrouw de Helfte van bovenstaende somme uijtgereijkt
op heeden den 1 Nov. 1776
P. VandenHeuvel

Email
 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER