DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Uitgaven van de Schout van Gulpen bij de vervolging van Bokkenrijders
mei / december 1776 - pag 1/5 — — — Nat. Arch. ASG 5871

 

   Reekeninge No 9

   Van Verschotten door den
   Schout van Gulpen de Sward
   Wegens 3 Crimineelen onder
   Gulpen gehadt
   Van den 11 Mey 1776
   tot den 18 xber

   overgebragd den 30 april 1778
   bedragende f 29-5-,, in de eerst
   overgegeven reck. gebragt en
   gerogeerd.

pag. 1

 

 

 

Rekeninge weegens gedaene
Deboursementen en verschotten
van verteeringen gedaen door
de commandes, welke gedient
hebben, soo ter bewaeringe der
Delinquanten als trans-
porteeringe der selver, soo na Val-
kenburg als Elders.
Mitsgaders de verteeringe
door s'Lands Doctoer, Chir-
rugijn en Scherpregters, als
andere nodige kosten alle
betaelt door M. De Swart,
Schoud en Crimineelen officier
der Hoofd Bancke Gulpen
Zedert den dagh der Apprehen-
sie sijner crimineelen tot den
Dagh der Executie derselven.

 


Den voorsz. Crimineelen officier ter ken-
nis gekomen zijnde dat den geλxecuteerde
Nicolaes La Haije, alias den Stomp, door de
gedetineerdens van Valkenborg overtuijgt
of geaccuseert stond aen quade Delicten
en te gehooren onder de berugte Bende
Nagtdieven, heeft den Selve Sig Ampthalve
genoodsaekt gevonden alle noodige Pruves
daer ontrent in te neemen, ten dien Sig met
den Procureur De officie Pieters op de 11 May
1776 vervoegt naer Maestricht om met den Adv.
D'officie DHeer de Limpens dien aengaende


pag. 2

te Confereeren. Soo komt voor verteeringe, Paerde-
huer naer Maestricht als sijnde drie Uren
van sijn woonstede - - - - - - - - - - - - - - - f 5 - : - :
En geresolveert om bij D'Heer Secr.
van den Huevel te gaen, ten Eijn-
de zijn Ed. te versoeken om Ex-
tract uyt alle de Responsiven
der gedetineerdens te weeten
dewelke op voorsz. Nicolaes LaHaije
gedenuntieert te Extraheeren. Soo
komt voor verteer naer Amij - - - - - - - - - f 2 - : - :
Voorsz. Extracten vervolgens mag-
tigh zijnde, heeft hij zich wederom
op de 13 Dito vervoegt naer Maestricht bij DHr.
Adv. voorn. ten Eynde van Exami-
natie derselver alsmeede om met
DHeer Drossard de Limpens als
Stadhouder van den gebiedende
Heer te Confereeren waer men de Gul-
per Crimineelen soude detineeren,
vermitd op Nieuwborg manque-
ment van Caschotten, en dus de
minste seekerheid voor gevange-
ne was, en verteert als Paerde-
Huer Saeme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 5 - 13- :
En vermits geresolveert deselve naer
Valkenborg te transporteeren, En
Sulks niet konnende geschieden
Sonder Permissie van de nabuerige
Regters over wiens Territorium
Deselve moesten Passeeren, Soo heeft
ondergesz. betaelt aen drie Expres-
sien
                                                           ————
                                                           f 22 - 13- :

pag. 3                                   Transport f 12 - 13- :

De eene naer Maestricht bij DHr.
Lt Voogt, Eene naer Aldenvalken-
borg en Strucht, En Eene naer
Wilree. Saeme - - - - - - - - - - - - - - - - - f 4 - : - :
d. 14 mey Nicolaes La Haije te Gul-
pen geapprehendeert, en betaelt
aen Sr. Thones voor verteer van
6 mannen die hem aldaer bewaert
volgens Annotitie - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 10- :
Dito S'achtermiddags aen den Avond
voorsz. geapprehendeerde om reeden
hier boven geallegeert, naer Valken-
borg gebrogt met assistentie van
Ses andere manschappen en aen
deselve voor hunne verteeringe
betaelt met den gerechtsboode - - - - - - -f 3 - 10- :
Aan den Procuruer Pieters voor
verteer van hem en adv. betaelt - - - - - - f 2 - 10- :
d. 25 Juny den gedetineerde op den
Landshuyse van Valkenborg over
Sijne gedaene vrijwillige Confessie
verhoort, ten overstaen van DHeer
Wilmaer, Schepen van Valken-
borg als hier toe geassumeert bij
absentie van Gulper Hrn. Scheepe-
nen, en door mij betaelt voor
verteer van dien Dagh - - - - - - - - - - - - f 5 - 2 - :
Den 12 Augustus den Procuruer
Pieters naer Valkenborg met een
brief aen DHr. Adv. Limpens
gesonden voor verteer meede ge-
geven - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 10- :
                                                          ————     
                                                         f 30- 15- :

pag. 4                                                 f 30- 15- :

Den 21 Augustus naer Valkenborg
gegaen om met DHeer Adv. de Lim-
pens over het vonnis van den ed.
Regter te confereeren en verteer - - - - -f 10- : - :
En vermits bij dito vonnes de
Scherper Examen van den Gedetin.
was worden ontsegt, en gelast na
deze preuves bij te brengen, en
onderegt dat seekeeren Caspaer
van Meggelen gedetineerde op
den Casteelen van Amstenraed
op Nicolaes La Haije gedenunti-
eert hadde, soo heeft sig den crimi-
neelen officer op d. 25 Augustus
te paerd en met een compagnon
geassisteert om den wegh te wijsen
vervoegt naer Amstenraed, zijnde
vuer uren van Gulpen, en aldaer
ten overstaen van twee Scheepenen
uyt dito gerechte, hiertoe specialijk
versogt, de Responsiven van Cas-
paer van Meggelen geexamineert
en geseijde Heere Scheepenen met
Een glas wijn getracteert, in plaets
van hunne Salaris. En dus ver-
volgens in toto verteert en door
mij betaelt volgens anotetief - - - - - - - -f 10- : - :
Vervolgens uyt de Responsiven
van Caspaer van Meggelen ge-
bleken hebbende dat Nicolaes La
Haije aen de Diverey van den
Pastoor van Margraeten handae-
dig geweest, soo heeft op den 27e
augustus
                                                        ————
                                                          f 50- 15-

Pag. 5                                                  f 50- 15- :

Extract uyt de responsiven ter
rolle geexhibeert, Confrontatie En
Requisitorialen op den regter
van Amstenraede versogt en
Sulks geaccorddert zijnde heeft
Sig den Ondergesz. op d. 28 Dito
daer aen volgende met desselfs
broeder vervoegd naer Valken-
borg, ten Eynde d.29 Dito vroeg-
tijdigh en in Stilte met den Gedet.
geassisteert met geseyde sijn
broeder en twee vertrouwde assis-
tente naer Amstenraede begeven
bij welke gelegenheid onder-
wegts verteert - - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - : - :
Te Amstenraede aengekomen zijn-
de betaelt aen den suppier al-
daer voor Caspaer van Meggelen
te ontsluyten - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 2 - : - :
De Confrontatie vervolgens ge-
eyndigt zijnde hebben Heeren van
Schin op de Geul en van Gulpen
beneffens de assistenten en den
Gedetineerde verteert, en door
mij betaelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 7 - 5 - :
Bij retoer van Amstenraede on-
derwegts verteert door de assis-
tente, Cremineelen en Suppier
van Valkenborg en door mij be-
taelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f : - 15- :
Aan den Suppier van Valkenborg
betaelt voor den gedet. van Valken-
borg naer Amstenraede en wede-
rom terugh te geleyde - - - - - - - - - - - -f 2 - : - :
                                                         ————
                                                          f 63- 15- :

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER