DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Uitgaven van de Schout van Gulpen bij de vervolging van Bokkenrijders
mei / december 1776 - pag 6/10 — — — Nat. Arch. ASG 5871

 

pag. 6
---- --- --- --- --- --- --- --- Transport  f 63- 15- :

Paerde huer voor twee Daege be-
taelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 - : - :
Aan Sr Ubagts te Valkenborg betaelt
d 3e August. de verteeringe van S'-
Lands Doctoer Schirugijn, Scharp-
rechters als andersins volgens
rekening en quitantie - - - - - - - - - - - f 26- 15- :
Op 4 Septemb. aen denselve de ver-
teering der Scharprechters, vol-
gens Rekening en Quitantie - - - - - - - - f 8 - : - :
En terwijl uyt de Confessiens en De-
nunsiatiens van Nicolaes La
Haije conform meer andere gede-
tineerdens bleek dat Ambrosius
Vruls, ook eem meede Lith deeser
bende was, heeft den officier Sigh
op d. 9 sept. vervoegt naer Valken-
burg, en met D'Heer Adv. Limpens
over de te doene apprehensie ge-
confereert en denselve dag verteert - - - f 2 - 5 - :
d. 10 Dito te Valkenborg geva-
ceert en decreet van apprehen-
sie versogt; dien dag verteert - - - - - - - f 1 - 16- :
Paerde huer en verteer van het
Selve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - 5 - :
En door dien den voorsz. Ambrosius
Vruls Sedert eenigen tijd fugitieff
was en vernomen dat hij Sig van
tijd tot tijd S'nagts ten sijnen woon-
huysen ophield, heeft den onderge-
schreven betaelt aen twee vertroude
persoonen die van tijd tot tijd op sijne
aenkomst gevigileert voor een recom-
pens. Ider een halve Croen - - - - - - - f 4 - 17- 2
                                                        —————
                                                     f 111- 13- 2


pag. 7                                      Transport f 111- 13- 2

Den 18 September S'Avonds half
twaelf Uren door voorsz. Persoonen
geadverteert dat hij gearriveert
was en denselve aenstons geapre-
hendeert, en door Eenige manschap-
pen tot S'andere daags doen be-
waeken ten huysen van Sr Tonis
aen denselven betaelt de vertee-
ringe der wagters volgens qui-
tantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 4 - 6 - :
Item betaelt aen twee Expressien
naer Maestricht, Wilree, Strucht
en Aldenvalkenborg om het ter-
ritorium te versoeken - - - - - - - - - - - -f 2 - 10- :
Den 19 Sept. denselven met ses man
naer Valkenborg doen transpor-
onderwegs
teeren en voor hun verteer betaelt - - - -f 1 - 10- :
Dito voorsz. Ambrosius Vruls
tegens Nicolaes La Haije en Leonard
Euschen geconfrnteert aen Sr Ubags
betaelt de verteeringe der wagters
en Cherrugijn volgens Rekening
en quitantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 6 - 7 - :
Voor twee daage Paerde huer en
verteer van het Selve - - - - - - - - - - - - f 2 - 17- :
Op 3 October betaelt aen Sr. Ubags
de verteeringe van S'Lands Doctoer,
Chirrugijn en Scharprechters vol-
gens Rekening en quitantie - - - - - - - - f 17- 11- :
Voor Paerde huer van op 1, 2 en 3
octob. als wanneer den Ondersz.
te Valkenborg heeft moeten vaceeren
met verteer van het Selve - - - - - - - - - f 3 - 18- :
                                                         ————
                                                      f 150- 12- 2


pag. 8                                     Transport f  150- 12- 2

Den 9, 10, 11 en twaelfde October
te Valkenborg gevaceert en aen
Sr Ubags betaelt de verteeringe
van S'Lands Doctoer, Chirrugijn
en Scharpregters volgens Rekening
en quitantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 28- 12- :
Vier daege Paerde huer met dersel-
ver Verteer - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 5 - 4 - :
Den 27 October verders geappre-
hendeert Joës Aldendorp alias
Poel Hans en verteert door de assis-
tente en wagters - - - - - - - - - - - - - - - f 2 - 10- :
Op 3 November betaelt aen twee
Expressien na Valkenborg, Maastrigt,
Strucht en Wilree voor Permissie
van territorium te vraegen - - - - - - - - - f 2 - : - :
Op 5 November Voorsz. Gedetineerde
naer Valkenborg getransporteert,
ten fine van Confrontatie, onder-
wegs verteert door de assistente - - - - - f 1 - 15- :
Aan Sr Ubags betaelt de ver-
teering van het Commando etc.
volgens Rekening en quitantie - - - - - - f 14- 6 - :
Bij retoer van Valkenborg met
den gedetineerde naer Gulpen
door de assistente verteert en
door mij betaelt - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - 3 - :
Volgens Rekening en quitan-
tie betaelt aen Sr Thones den
24 novemb. de verteeringe van de
Scharpregters ad - - - - - - - - - - - - - - f 20- 19- :
                                                        ————
                                                      f 227- 2 -


pag. 9                                       Transport f 227- 2 - :

En vermits Scheepenen van Gul-
pen voornemens om tot visitatie
der acten en dispositien van de
drie gedetineerdens, Nicolaes La
Haije, Ambrosius Vruls en Joës
Aldendorp over te gaen, Egter no-
dig geoordeelt alvorens finael te
Disponeeren dat Sig den onderges.
met en beneffens twee Heeren
Scheepenen van Auss en Bousch
nog eens vervoegde bij Ambr. Vruls
en denselve andermaelen te Recol-
teeren over Sijne alternative Con-
fessiens, Soo heeft Sig den Onderg.
ten dien Eynde op 14 December na
Valkenborg begeven en met boven
gemelde Heeren Scheepenen ver-
teert en door mij betaelt - - - - - - - - - - f 6 - : - :
Paerde huer en verteer van het
Selve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1 - 4 - :
Item betaelt aen twee Expressien
na Maastricht, Strucht, Oud Val-
kenborg en Wilree voor permissie
van territorium te versoeken - - - - - - -f 2 - 10- :
Dagh van Execusie pepaelt zijnde
op de 18 December heeft den officier
Crimineel op de 16 Dito bevorens
voors. twee gedet. Nicolaes La Haije
en Ambrosius Vruls van Valken-
borg afgehaelt en ten dien 26 ge-
waepende mannen beneffens twee
karren ider met twee Paerde bespannen,
daer na toe, en betaelt voor derselver
verteer bij toer a Valkenborg en retoer
volgens annotitie - - - - - - - - - - - - - - f 10- : - :
                                                        ————
                                                      f 246- 16- :


pag. 10                                 Transport   f 246- 16- :

Paerde huer voor mij - - - - - - - - - - - - f  1 - : - :
Aan een Expresse na Maastricht
gesonden om den Scharpregter en
twee Stadts trawanten te bestellen
betaelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 1 - 5 - :
Den 18 December voorsz. drie ge-
condemneerdens geexecuteert sijn-
de betaelt aen verteeringe der wag-
ters welke hun bewaert hebben
bij daege als bij nagte van den Dagh
dat hun de dood was aengesegt
tot hunner executie incluis als
andersins saeme - - - - - - - - - - - - - - -f 15- : - :
Aan de twee Herbardiers - - - - - - - - - f 4 - : - :
                                                        ————
Dus bedraegt deese Rekening           f 268- 1 - :
van verschotte en uytgaeve twee hondert agt
en sestigh guldens Eene Stuyver


 

Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER