DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming

DE DUIVELSCHE BENDE DER BOKKENRIJDERS.
BOKKENRIJDER STRAKS NOG EEN EERETITEL.
Algemeen Handelsblad 23 febr. 1930


 


...Om misbruik van namen tegenover achtenswaardige en onschuldige familieleden te voorkomen, werden en worden zelfs nu nog, de namen der anderhalve eeuw geleden terechtgestelde bendeleden, geheim gehouden. ...

...Meer en meer begint men immers over te hellen tot de opvatting, dat heel wat onschuldigen, in die troebele tijden zijn gebrandmerkt en zelfs terechtgesteld. Ten onrechte rust op menige achtenswaardige familie wellicht een smet. Want bij de folteringen werden immers wel bekentenissen afgelegd, om aan de pijnen te ontsnappen. Later werden die bekentenissen, ten laste van eigen persoon en anderen, vóór de terechtstelling b.v., wel herroepen, doch zonder gevolg. Aan de rechtvaardigheid van de vonnissen dier dagen schijnt dus wel iets te haperen. Zooveel, dat in het Akensche land al stemmen opgingen om te komen tot een revisie der processen. Doch welk gerecht is competent om dit werk te ondernemen?
Nog om andere redenen interesseert men zich voor het probleem der Bokkenrijders. Welke was de geestelijke strooming die achter het doen der bende school? Een eenvoudig samenraapsel van allerlei geboefte was het niet; zooals opgemerkt, bevonden zich zelfs elementen uit de gegoede burgerij en aristocratie ertusschen. Trouwens, om het loon behoefden ze het niet te doen, want, zegt Pyls
in zijn studie over de bende „het loon voor de gewone leden was vrij karig. Een paar schillingen, eenig linnengoed of kleedingstuk was de eenige buit, welken de dieven mee naar huis kregen". Uit welk motief handelden die menschen dan? ...

... Leidende elementen erin bezigden hun namen blijkbaar voor persoonlijke bijbedoelingen. We hoorden wel eens het vermoeden uiten, dat er relaties tusschen intellectueelen in Keulen en de Bokkenrijders hebben bestaan. Geheel opgehelderd is de spiritueele achtergrond echter allerminst.
Dr. F. W. van Wijk constateert dan ook, in zijn „Schets eener geschiedenis van de provincie Limburg": Ook de autoriteiten, die de bende uitgeroeid hebben, moeten meer geweten hebben, dan de talrijke bewaard gebleven processen der rechtsgedingen bevatten.  ...

... Inderdaad moet de verhouding tusschen misdrijf en straf zoek zijn geweest, want 450 terechtstellingen om wellicht een tiental moorden (doch een onoverzienbaar aantal inbraken en diefstallen en mishandelingen) gaat de perken te buiten, ook voor de rechtsbegrippen van andere tijden. Er moet dus een mysterieuze reden zijn geweest, waarom men definitief met de Bokkenrijders afrekenen wilde.
In elk geval dient men in Limburg, voorloopig nog, voorzichtig te wezen, met het aanwijzen van afstammelingen der Bokkenrijders. Men zou, aan de gerechtelijke dwaling van voorheen, nog een andere onrechtvaardigheid kunnen toevoegen! Misschien niet lang meer overigens, want het schijnt, dat er menschen zijn, die, uit verzotheid op historische voorvaders, zich nu erop beroemen van een échten Bokkenrijder af te stammen. Wordt deze opvatting de algemeene dan houdt het woord Bokkenrijder in het land van Valkenburg op een scheldwoord te wezen en wordt het een eeretitel!


 

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER