DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Beeldvorming

Entree                Documenten                Beeldvorming

— Uit brieven van Jan Walraven van Welderen, Voogd van Valkenburg aan Adrien Louis Pélerin de Luitenant-Voogd 

 
d.d. 22 aug. 1775

"Je crois Monsieur, que les moyens que l'en pourrait mettre en oeuvre dès à présent seraient que M. le Drossard ne fit pas d'appréhension sans avoir préalablement obtenu de M.M. de Fauquemont un décret d'appréhension. Qu'un décret de torture ne soit accordé que sur des preuves les plus claires et qu'alors même en observe l'humanité, et que l'en n'en fasse pas une partie de plaisier, et que quand un criminel a supporté la torture, qu'on ne l'y applique pas de  reprise sans de nouveaux indices. J'ai trouvé tout le monde, surtout le prince d'Orange indigné de la barberie avec laquelle on procède contre ces malheureux."

"Ik geloof Mijnheer, dat de maatregelen die men in werking zou kunnen stellen vanaf nu zouden zijn dat de Heer Drossard geen aanhouding verricht zonder vooraf van de Schepenen van Valkenburg een arrestatiebevel te hebben verkregen. Dat in een decreet tot tortuur slechts zal worden toegestemd op de meest duidelijke bewijzen en dat men zelfs dan de menselijkheid in acht zal houden, en dat men er geen vrolijk feestje van maakt, en dat wanneer een crimineel de tortuur heeft doorstaan, dat men niet tot een hervatting overgaat zonder nieuwe aanwijzingen. Ik heb gemerkt dat iedereen, vooral de Prins van Oranje, verontwaardigd is over de barbaarsheid waarmee men tegen deze ongelukkigen procedeert.

o-o-o-o-o-o-o

"Londres, le 7 Novembre 1775 ... La première, qu'il me semble que l'on y exagère les crimes de ces gens. Quand j'ai été à Maestricht, tous les rapports qu'on m'a fait, comme vous savez, étoient qu'il n'y en avaient presque aucun crime commis sur le territoire de l'Etat, ni que les veuves et enfans fussent à charge aux habitants. ..."

"Londen, 7 nov. 1775 ... Ten eerste, dunkt me dat men de misdaden van die lieden overdrijft. Toen ik in Maastricht was, waren de verslagen die aan mij werden uitgebracht, zoals u weet, dat er bijna geen misdrijf bedreven was op het Staats gebied, evenmin dat de weduwen en wezen ten laste van de inwoners zouden komen. ..."  


Vertaling John van Eekelen

 Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER