DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Criminele rol van Nuth inzake Joannes Boormans 10 dec. 1774 – 18 feb. 1775
Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht - Landen van Overmaas 1723
 
Extraordinaria gehouden tot
Nuth op den Aedelijcken Huijse
van Reijmersbeck den 10en
Decembris 1774. Coram Domino
Prætore, Scabinis Horstmans,
Ackermans, Bruls, Cremers et
me secretario.
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth geeft nomine officij clachtigh te kennen, dat Joannes Bormans in de wandelinge genoemt Hackworst door differente gedetineerde dieven, deels geëxecuteert ende deels tot Valckenborgh alnoch gedetineert, geaccuseert is van plichtigh te wesen aen differente diefstallen ende knevelarijen als naementlijck door
  Gerith Packbier gedetineerde gelijck blijckt bij de hier mede gaende personele responsieven bij scherper examinatie gedaen den 26ten october 1774 ende bij sijne recollectie gehouden den 28ten dito geconfirmeert, dat denselven Bormans plichtigh is aen den diefstal begaen bij de Eremijten op den Schaesbergh, dat denselven oock daer bij geassisteert heeft; verders dat denselven plichtigh staet aen den diefstal in Genhout bij Joannes Frissen, als mede aen den violenten diefstal bij Henricus Ritsen in het Panhuijs tot Wijnantsraede. Item dat desen Bormans beneffens andere complicen geassisteert heeft aan den geperpetreerde diefstal bij Seigneur Walraven in den Maasbandt; dat denselven oock plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen de violenten diefstal begaen bij Martinus Schroders aen de Handt in het Rijck van Aaken, als oock in het selve Rijck op eene plaetse eene reijse verder dan de Handt in een bouren huijs aen een beek eenen diefstal geplogen te hebben. Blijkent uijt desen responsiven alhier gevoegt sub numero uno.
  Wordende den voors. Bormans bij de personeele responsiven onder scherper examinatie gedaen door Reijner Sijben den Jongen, gedetineerde in dato den 24 laestleden october ende de daer bij gedaene recollectie van den 26 dito, geaccuseert mede onder de Fameuze Bande van gaudieven te gehooren en aen de voors. diefstallen ende plichtig te wesen blijckent uijt de selve responsieven alhier gevoegt sub numero 2do.
  Ge.. uijt de responderingen onder scherper examinatie gedaen door Nicolaes Remps gedetineerde op den 16en november deses jaers ende bij sijne recollectie geconfirmeert den 23ten dito, dat denselven daer bij geaccuseert wort onder de Bande van gaudieven complice te wesen als mede aen den geseijden diefstal van Joannes Frissen in Gen-hout geassisteert te hebben, blijckens bij de gevoegde respondereinge alhier annex sub No 3tio.
  Werdende denselven Bormans alsoock geaccuseert door Nijs Packbier gedetineerde onder dito Bande van Gaudieven te gehooren en aen differente diefstallen plichtigh te wesen als naementlijck aen den meergemelden diefstal begaen bij Joannes Frisen in Gen=hout als oock aen meergeseijden diefstal begaen bij Henricus Ritsen in het Panhuijs van Wijnansraede volgens desselfs personeele reponsiven onder scherpe examinatie gedaen den 29ten October ende den daer bij gedaene recollectie gehouden den 7en november deses jaers blijckens het stuck annex stuck alhier gevoegt sub eodem No 3tio
  Ende dan bij de hier neffens gaende responsiven van Matthijs Drummen gedetineerde in dato den 30 november deses jaers ende door de Recollectie gehouden den 2en Novembris lestleden geconfirmeert. wort den meegeseijden Bormans geaccuseert onder de voors. Bande te gehooren ende aen de geseijde diefstallen plichtigh te staen. Daerbij noch eenen diefstal begaen te hebben op den Esschen ten huijse van eenen snijder als blijckt uijt deselve respondeeringe hier gevoegt sub numero 4to
  Wordende dese diefstallen geverificeert met de acten de corporibus delictorum hier mede in copien autentiques sun numeris 5to
  Ende want alsulcke crimineele feijten ende excessen in een Lant van Rechten andere ten exempel ten hoogsten strafbaer sijn, soo versoeckt gemelten heere claegere alsulcke provisie van justitie als in rechten sal bevonden worden  te behooren cum expensis
Decret
Zijn dese gestelt ten advijse van
twee onpartijdige gequalificeerde
rechtsgeleerde om etc.


Decret in saecke
den heer officier der Heerelijckheijt
Nuth nomine officij claegere
  Tegens
Joannes Bormans in de wandelinge
genoemt Hackworst, beclaegden
  Schepenen der Heerelijckheijdt van Nuth naer ingenoomen advijs van twee onpartijdige rechtsgeleerde decreteeren ten laste van Joannes Bormans beclaegde prise de corps, permitteeren dijenvolgens aen den heere claegere van den selven te doen stellen in stricte detentie manibus pedibusque, ligatisen desselfs goederen en effecten te doen annoteeren om etc.
  Actum in judicio extraordinario op den Aedelijcken Huijse van Reijmersbeek den 13en Decembris 1774.
(was getekent) J.Horstmans scabinus, W.Ackermans schepen, Bruls schepen, P.Cremers schepen, JW.Frissen

Extraordinaria gehouden op den
Aedelijcken Huijse van Reijmersbeck
Coram Domino Prætore, Scabinis Horst-
mans, Ackermans, Bruls, Cremers et
et secretario  den 16en Decembris 1774.
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij  claegere tegens de gedetineerden Joannes Bormans beclaegden, exhibeert interrogatorien, met versoeck dat den gedetineerden op deselve sal respondeeren ende dat sijne responsiven in geschrifte mogen worden geredigeert om etc.
Decret
Fiat verhooringe


Extraordinaria gehouden op den
Aedelijcken Huijse van Reijmersbeck
Coram Domino Prætore, Scabinis Horst-
mans,, Ackermans, Bruls, Cremers et
et secretario  den 20en Decembris 1774.
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij  claegere tegens de gedetineerden Joannes Bormans, gesien de responderinge gedaen op interrogatorien geëxhibeert den 16en decembris 1774, exhibeert alsnoch eijsch en conclusie doende en concludeerende als daer bij met versoeck van den gedetineerde daerover te hooren cum expensis
Decret
Fiat ut petitur

Ende dijenvolgens gecompareert sijnde Joannes Bormans gedetineerde tegens den heere officier nomine officij claegere ende lecture gehadt hebbende van des heere claegers eijsch en conclusie, heeft verclaert bij sijne responderinge gedaen op de interrogatorien te persisteeren ende alnoch te ontkennen de feijten van wegens d'heere claegere ten sijnen laste geposeert ende ten dijen concludeert en contendeert dat de heere clagere bij sijne genomene conclusie sal verclaert worden ongefundeert en niet ontfanckbaer en heeft dijenvolgens den voors. gedetineerde dese, niet konnende schrijven gehandtmerckt.
(was gehandmerckt) Dit is X de merck van Joannes Bormans, verclaert niet te konnen schrijven
onderstont, quod attestamur
(was getekent) J.Horstmans scabinus, W.Ackermans schepen, Bruls schepen, P.Cremers schepen, JW.Frissen

Decret in saecke
d'heer officier deser heerlighheijt
nomine officii claegere
  Tegens
Joannes Bormans gedetineerde
  Schepenen der Heerelijckheijdt van Nuth naer ingenomen advijs van twee onpartijdige rechtsgeleerde ter manisse van den presideerende en gesien de respective conclusien van den heer heer clagere en den gedetineerden in saecke genomen, admitteeren den heer clager ten Thoon over de feijten ter acten geposeert ende te poseeren, den gedetineerden geheel in sijnen Thoon ter contrarie reservatis expensis.
  Actum in judicio extraordinario der Heerlijckheijdt van Nuth den 27ten decembris 1774
Ter ordonnantie
J.W. Frissen


Extraordinaria gehouden den 2en
Januarij 1775 Coram domino
Prætore, scabinis et secretario
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden beginnende in gevolge decrete van den 27ten lestleden decembris sijne devoiren van Thoon, versoeckt brieven van requisitie aen de heeren Schepenen van den Hoogen Gerichte van Valckenborgh ten eijnde van hem te willen verleenen extense copien van de personeele respondeeringen bij copie sub numeris 1mo, 2do, 3tio et 4to gevoegt bij Venüe en Coür des heere clagers scilicet van de gedetineerdens Gerith Packbier, Reijner Sijben den Jongen, Nicolas Remps, Nijst Packbier ende Mathijs Drummen om die met hunne origineelen te collationeren ende dan ad acta te voegen.
  Item exhibeert copie van vonnisse bij welgem. Gerichte van Valckenborgh gegeven den 13en junij 1758, waerbij blijckt dat den gedetineerden wegens eenen begaenen diefstal aldaer is uijtgebannen geworden, met versoek van desen bij requisitie aen voors. Gerichte met het origineel te collationeeren ende dan ad acta te voegen.
  Verder versoeckt dat de copien van d' acten de corporis delictorum van de diefstallen bij Martinus Schröders aen de Handt, bij de Eremijten op den Schaesbergh, bij Henricus Ritsen tot Wijnantsraede sub numeris 5to, 6to et 7mo overgegeven bij Venüe en Coür met hunne respective origineelen en copien authentiqus ten dijen alhier geproduceert, sullen worden gecollationeert.
  Item exhibeert eedelijcke depositien van Goswijn Goossens, Joannes Ceulen ende Leonardus Nuchelmans in dato den 13en decembris lastleden met versoeck van die ad acta te voegen. Ende weders versoeckt dat die persoonen gedaegt worden ten eijnde van naer voorgaende eede in presentie van den gedetineerden te doen over hunne voorschreve gedaene depositien gerecolleert te worden cum expensis
Decret
Fiat ut petitur


Extraordinaria gehouden op den
Aedelijcken Huijse van Reijmersbeck
overmits Schouteth en Schepenen
desen 7en januarij 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden hebbende ingevolge sijn eerste versoeck aen de gedecreteerde requisitoriales aen den Hoogen Gerichte en Vrijheijt van Valckenborg, aldaer versocht extense copien van de persooneele respondeeringen als gevoegt waeren bij venue en cour, te weeten van Gerith Packbier, Reijner Sijben den jongen, Nicolaes Remers, Nijst Packbier ende Mathijs Drummen doen in pleno judicio aldaer collationeeren als oock de corpora delictorum van de geperpetreerde diefstallen bij Martinus Schröders aen de Handt, bij de Eremijten op den Schaesbergh ende bij Henricus Ritsen tot Wijnantsraede, en het een en ander houdende alhier voor geproduceert het versoeck van ad acta gevoegt te worden.
  Verders vervolgende sijne devoiren van Thoon, versoeckt dat alsnu Goswijn Goossens, Joannes Ceulen ende Leonardus Nuchelmans als voor op heden gedaegt sijnde om onder eede respective in het besonder te doen in præsentie van den gedetineerden over hunne gedaene depositien van den 13en lestleden decembris sullen worden gerecolleert. Maeckende den heere clagere van het een en ander hier af employ cum expensis.
Decret
Zije het een en ander ad acta gevoegt,
wordende verders geaccordeert, dat de
gedaegde getuijgen onder eede respec-
tive te doen in presentie van den gede-
tineerden worden gerecolleert.

Dijenvolgens den gedetineerden gesisteert ende gecompareert sijnde ende hem kennelijck de naemen van Joannes Ceulen, van Leonardus Nuchelmans ende van Goswijn Goossens als naebueren van hem gedetineerde woonende in het Hullenbroeck ende aen hem gevraegt sijnde ofte hij iets tegens deselve mochte weeten te reprocheeren het sije waer in het mochte wesen ofte bestaen, heeft verclaert niets het minste tegens dese persoonen te konnen seggen, ende niet met allen tegens deze persoonen als getuijgen te konnen, ita attestamur
W. Ackermans schepen
P. Cremers schepen
JW. Frissen

Extraordinaria gehouden op den
Aedelijcken Huijse van Reijmersbeck
overmits Schouteth en Schepenen
desen 10en januarij 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden employeerende sijnen voorderen Thoon alle acten in saecke gehouden ende rechts præsumptiens daer uijt resulteerende ende tegens den gedetineerden militeerende, versoeckende onder reserve van alsulcken voorderen Thoon te doen als hij van officij wegen bij vervolgh soude konnen vinden te behooren ende naerders soude konnen ontdecken ende bijbrengen, dat aen den gedetineerden sal gevraegt worden ofte hij eenigen contrarie Thoon weet ofte wilt doen, ende ofte hij eenige getuijgens soude konnen designeeren, die souden konnen deponeeren ofte iets seggen tot sijne ontalstinge over de feijten waer hij van aengeklaegt is. Ofte andersints eenigh bewijs tot sijne defensie soude konnen bijbrengen, het sije dat hij conde bewijsen sijn absentie ten tijde dat de diefstallen, waer mede den gedetineerde betigt is, sijn geschiet, of andersints, en dat den gedetineerde hierover sal worden gehoort ende van sijn verclaeren notitie gehouden om etc. cum expensis
Decret
Sal in instanti aen den gedetineerden
voorgehouden worden den inhoudt van
de voorenstaende propositie ende daer
over den selven gehoort sijnde, van des
selfs verclaeren notitie gehouden worden
om etc.

  En is dijenvolgens van wegens den heere officier gesisteert geworden ende gecompareert den gedetineerde Joannes Bormans aen denwelcken den inhoude van voors. propositie duijdelijck is voorgehouden. Als ook gevraegt ofte hij eenigen contrarien Thoon weet ofte soude konnen doen ofte aanwijsen eenige getuijgens tot sijne ontlastinge over de feijten waer van hij aengeklaeght ende geaccuseert is. Ende ofte hij eenigh bewijs tot sijne defensie soude konnen bijbrengen hetsij mits bewijsende sijne absentie ofte andersints.
  Heeft den gedetineerden verclaert, eerstelijck van de geheele diefstallen waer over hij aengeklagt is niet het minste te weeten, voorbehoudens dat hij gedetineerden (ten tijde dat den diefstal bij Henricus Ritsen binnen Wijnantsrade was gebeurt) gewoont hadde op den Hoff ten Nijtissen ende dat Melser Engelen oock doens aldaer was woonende als oversten peerde=knecht, denwelcken s'avonts aldaer aenkomende van de kool=kuijlen tegens hem gedetineerden vertelde dat hij eenen grooten angst hadde gehadt ontrent tegens het Panhuijs van Wijnantsraede ende dan in de daer ontrent liggende lange weijde. Maer seght hij gedetineerden hem niet te konnen erinneren ofte hij Melser Engelen hem geseijt mochte hebben ofte hij er eenige gesien hadde ofte niet.
  Segt verders dat ten tijde, te weeten s'avonts bevoorens de nachte als wanneer den diefstal bij den Eremijt op den Schaesbergh geperpetreert was, hij gedetineerden van den Hoff ten Nitissen (alwaer hij voor knecht ofte in daag=loon was woonende) gegaen is naer de Heeck, alwaer sijne vrouwe oock woonde, doens in den selven avont naer den Nitissen te rugge komende sijn hem begegent ontrent acht ofte negen manspersoonen, waer en tegens hij gedetineerden seijde: 'Waer heenen gij schelmen?' Dat de selve persoonen hem daer op geantwoort hebben: 'Wij gaen naer Gulpen om aldaer werck te krijgen aen eenen bricken oven'. Den gedetineerden seght dese manskerels niet te gekent te hebben, behalven het swart Suske het geene tot Schinnen over eenige jaeren opgehangen is.
  Seght verders voor sijne defensie dat men hem gedetineerden mochte brengen waer men wilde, dan soude niemant konnen seggen, nochte bewesen worden, dat hij aen eenige diefstallen soude plichtigh sijn. Daer bij voegende dat hij sijn leven geenen diefstal heeft sien doen nochte helpen doen. Veel weeniger dat hij eenige affairen met eenige dieven soude gehadt hebben, voorbehoudens dat hij eens aensoght is geworden van seckeren Lambert van Nagelbeck te huijs, woonachtig in het Walenhuijs onder de Heerlijckheijdt Wijnantsrade, den welcken hem gedetineerden hadde aensocht van gaen vleesch te steelen bij desselfs moije genaemt Id woonende tot Swijer. Evenwel hij gedetineerden hem sijn versoeck afgeslaegen heeft, seggende dat hij liever wilde sijn broot eijschen dan dit te doen.

  Den gedetineerden verclaert dijenvolgens geenen verderen contrarien Thoon meer te hebben, nochte weeten te doen immers niet tot noch toe. Ende soude hem iets derhalven bij vallen het geene mochte strecken tot sijne justificatie, sal sulckx in tijt van drij ofte vier dagen aen den heere Schouteth laeten weeten.
  Ende dit sijn verclaeren aen hem gedetineerden punctueelijck voorgehouden sijnde, heeft verclaert het selve alsoo te wesen gelijck hij geseijt ende verclaert heeft.
Quod attestamur
W. Ackermans schepen
P. Cremers schepen
JW. Frissen

Extraordinaria gehouden op den
Coram Prætore et Scabinis hac
12mo Januarij 1775
  De Heere Officier nomine officij  claegere tegens Joannes Bormans gedetineerden en criminelijck beclaegden, gesien hebbende  het verclaeren van den gedetineerden ter laeste extraordinaire rolle gedaen, waer bij vacilleerende hem beroept op den persoon van Melser Engelen om sigh quasi te justifieeren, als oock gedaen op de interrogatorien den 16 en decembris lasteleden, dat dito Engelen doens woonende op den Hoff ten Nitissen hem komende van de koolkuijlen in den avont aen hem op voors. Hoff vertelt hadde dat hem eenige manschappen begegnet was in den nachte alswanner den diefstal ten huijse van Henricus Ritsen in het Panhuijs van Wijnantsrade was geperpetreert. Oversulx exhibeert schrijfture van feijten met versoeck dat Uedle Achtbaere sullen gelieven te requireeren de heere Voght van Linnich om judicieelijck ende onder eede op de voors. schrijfture van feijten verhoort te worden den persoon van Melchior Engelen, welcken aldaer is wooonend, waer af acte versoeckende om etc. cum expensis.
Decret
Worden de versochte requisitoriales
geaccordeert, et habeat den heer
officier de versochte acte.


Extraordinaria gehouden op den
Casteele van Reijmersbeck overmits
Schouteth en Schepenen den 17en
januarij 1775
  De Heere Officier nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden produceert alhier bij couvert bij beslotene missive onder adresse aen desen gerechte van Nuth, daeraf openinge ende inspectie versoeckende om etc.
Decret
Fiat ut petitur

  Den heer officier bij openinge der voors. beslotene missive gesien hebbende dat op de requisitoriales van de heeren Scheepenen van alhier ten opsichte van den gedetineerden Joannes Bormans geschreven aen de heere Voght ede Schepenen van Linnich alwaer Melchior Engelen als dienstknecht is woonende onder eede verhoort geworden op schrijfture van feijten van wegens den gedetineerden. Versoeckende dat van het een en ander daaraf kennisse gegeven worde aen den gedetineerden
  En gemelde heer officier gesien hebbende sijn gedetineerdens verclaeren ter crimineele rolle van den 10en lestleden januarij gedaen, ropende(?) den geperpetreerden diefstal bij den Eremijt op den Schaesbergh, exhibeert schrijfture van feijten, met versoeck dat deselve aen den gedetineerden voorgehouden sullen worden. Ende dat dijenvolgens bij Requisitoriales aen den gerichte van Wijnantsraede gedaegt wierde de pachterse van den Hoff Nijtissen om op deselve onder eede verhoort te worden ende dat derselver depositie in geschrijfte geredigeert magh worden om etc.
Decret
Fiat ut petitur
  Ende gesisteert sijnde den gedetineerden Joannes Bormans aen denwelcken van artijckel tot artijckel gemelte schrijfture van feijten voorgehouden, heeft deselve in alle deelen geageert met versoeck dat de pachterse van den Hoff Nijtissen daerover magh worden verhoort om etc.

Extraordinaria gehouden op
den Casteele van Reijmersbeck
den 18en januarij 1775
  De heer officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden vernomen hebbende dat Joanna Maria Eijmael pachterse op den Hof ten Nitissen tegenwoordig onder dese Heerlijckheijdt is ten huijse van de weduwe van wijlen Joannes Frissen, versoeckt arrest op deselve als oock dagsel op deselve om op de geëxhibeerde schrijfture van feijten verhoort te worden onder eede, ende dat deselver depositie in geschrijfte sal worden geredigeert om etc.etc.
Decret
Fiat ut petitur


Extraordinaria gehouden op
den Casteele van Reijmersbeck
den 19en januarij 1775
  De heer officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans criminelijck beclaegden ende gedetineerden, gesien hebbende des gedetineerdens contrarien Thoon ende de depositien van de beroepene persoonen daerbij, van welckers verhooringe den gedetineerden verwettight is, verclaert ten eijnde van reprochen te employeeren generalien juris, – ende gesien des belangdens verclaeringe waerbij den gedetineerden tegens de getuijgens van den heere clagere niet en heft weeten te reprocheeren, – soo versoeckt alsnu dat op desselfs genomene conclusie Recht gedaen mag worden et cum expensis
Decret
Schepenen versenden de saecke
ten advijse aen de Heeren
advocaten De Limpens ende Hagens
als gedenomineert sijnden in Haere
Majesteijts Souverainen Raedt van
Brabant om etc.


  Decret
  in saecke
Den heer officier
nom. officij clagere
  Tegens
Joannes Bormans
gedetineerden
  Schepenen der Heerlijckheijdt Nuth naer ingenomen advijs van twee onpartijdige rechtsgeleerden, ter manisse van de preesideerende aleer te disponeeren op des heere claegers versoeck gedaen ter rolle van den 19en deses maents, ordonneeren aen denselven van bij authenticqs copien in forma ter acten te voegen de gehoudene acten van die ter acten geposeerde diefstallen begaen bij Sr. Walraeven in den Maesbandt, bij Joannes Frissen in Aretsgenhout ende bij eenen snijder op den Esschen om deselve gesien verders te disponeeren naer behooren.
  Actum in judicio extraordinario der Heerlijckheijdt van Nuth den 25ten januarij 1775
Ter ordonnantie
JW. Frissen


Extraordinaria gehouden op den
casteele van Reijmersbeck  coram
Prætore et Scabinis den 25ten
januarij 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden hebbende in gevolge Ued. Achtbaere vooren staende decret in instanti geschreven aen den Hoogen Gerechte der Stadt ende Vrijheijt van Valckenborgh, Partage van haere Hoogh Moogende ten eijnde van de corpora delictorum der geperpetreerde diefstallen bij sr. Walraeven van de Maesbandt, bij Joannes Frissen in Aretsgenhoudt ende bij eenen snijder op den Escchen, aldaer te impetreeren. Ende oversulckx bekomen hebbende missive op heden gedateeert ende van den secretaris van den Heuvel van gemelte Gerechte onderteekent, waerbij consteert dat de acte van den diefstal begaen op den Eschen bij seekeren Joseph Toylver tot nu toe noch niet en is ingenomen ende gevolgentlijck ende gevolgentlijck de heere clagere nopende dit corpus delicti noch niet en kan doen consteeren. Evenwel sijnde aen hem toegesonden het corpus delicti over den diefstal begaen in Aretsgenhout ten huijse van Joannes Frissen op heden gecollationeert ende dan het geene van den diefstal gepleeght bij sr. Walraeven in den Maesbandt, welcken voors. missive beneffens de gemelde corpora delictorum alhier mede worden geëxhibeert om ad acta gevoeght te worden.
  Dijenvolgens versoeckt alsnu rechts administratiecum expensis
  Decret
Zije dese ad acta gevoegt
ende gestelt beneffens de andere
stucken te advijse van de twee
heeren adviseurs in saecke
  Decret
  in saecke
Den heer officier
nom. officij clagere
  Tegens
Joannes Bormans
beclaegden en
gedetineerden
  Schepenen der Heerlijckheijdt Nuth naer ingenomen advijs van twee onpartijdige rechtsgeleerden, ter manisse van de presideerende ordonneeren aen den gedetineerden van te bekennen de geverificeerde diefstallen en feijten waer af hij ter acten geaccuseert, met de gesellen daeraen geassisteert hebbende ende omstandigheden, ende soo hij naer voorgaende behoorlijcke territie daeraen weijgerlijck soude blijven, verwijsen den  selven daer over ter scherpere examinatie, instantelijck te voltrecken observatis observandis.
  Aldus beraemt in judicio extraordinario der Heerlijckheijdt Nuth op den Casteele van Reijmersbeeck den 25ten januarij 1775
J. Horstmans scabinus
W. Ackermans schepen
J. Bruls schepen
P. Cremers schepen
JW. Frissen

Extraordinaria gehouden op den
Casteele van Reijmersbeck heden
den 30e januarij 1775 coram domino
Prætore, Scabinis Horstmans
Ackermans, Bruls, Cremers et secr.
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden sisteert alhier denselven gedetineerden met versoeck dat aen den gedetineerden sal worden voorgelesen het decret van scherper examinatie in judicio extraordinario beraemt den 25ten deses en soo den selven naer voorgaende behoorlijcke territie soude wijgeren de oprechte waerheijt te bekennen, dat alsdan het selve decret illico sal worden ter executie gestelt cum expensis.
Decret
Fiat ut petitur


Extraordinaria gehouden op den
Casteele van Reijmersbeck coram
Domino Prætore, Scabinis hac
3tio februarij 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt Nuth nomine officij clagere tegens den gedetineerden Joannes Bormans crimineelijck beclaegden versoeckt dat den gedetineerden alsnu in forma sal worden gerecolleert over desselfs persooneele responderingen  ter scherpere examinatie gedaen den 30 en 31ten van voorleden maent januarij ende dan op den eersten deses maents. Ende dat desselfs verclaeringe bij dese recollectie te doen, magh worden in geschrijfte geredigeert ende ad acta gevoegt om etc. cum exensis
Decret
Fiat recollectio gelijck versocht
  Den officier gesien hebbende de op heden genomene recollectie over de personeele respondeeringen ter scherpere examinatie gedaen door den gedetineerden Joannes Boormans, versoekt dat de voors. personeele respondeeringe ende de voors. gedaene recollectie ad acta mogen worden gevoegt.
  Waermede in saecke is slietende.
  Versoeckt alsnu korte administratie van justitie cum expensis.
Decret
Schepenen versenden desen
ten advijse aen de gedomineerde
heeren adviseurs.


Extraordinaria gehouden op den
Casteele van Reijmersbeck  coram
Prætore, Scabinis et me Secretario
hac 9na februarij 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden produceert alhier missive in dato den 6en feb. 1775, door de heren advocaeten en gedenomineerde adviseurs aen hem ter handt gesteld ende ingevolge van dijen exhibeert het corpus delicti nopende den diefstal begaen op den Eschen.
  Ende aengaende de informatien over den diefstal begaen op den ouden Boomgaert onder Wijnandsraede, seght tot noch toe hetselve niet te konnen bekomen ter oirsake Joannes Habets uijt de Heerlijckheijdt Wijnantsrade van aldaer vertrocken is onder de Bancke van Climmen. Soodat derhalven des noodigh requisitoriaeles worden versocht aen de justitie der voors. Bancke daer over informatie genomen te worden.
  Verders versoeckt ingevolge gemelte missive dat den gedetineerden extra locum torturæ de novo  sal worden gerecolleert over desselfs persooneele respondeeringen bij scherpere examinatie gedaen den 30, 31 januarij en 1ten februarij deses jaers ende dese sijne recollectie in geschrijfte geredigeert sijnde ad acta te voegen om etc. cum expensis.
Decret
Fiat ut petitur

  De heer officier gesien hebbende de naedere recollectie door den gedetineerden Joannes Boormans over desselfs respondeeringen bij scherpere examinatie in datis den 30, 31 januari lestleden, heden gedaen, – waerbij den selven komt te revoceeren allen het geene hij daer gedeponeert heeft, – exhibeert deselve recollectie om ad acta gevoegt te worden met verder versoeck dat het een en ander gedraegen mag worden ten advijse van de twee heeren gedenomineerde advocaeten om gedecreteert ofte gevonnist te worden als in justitie bevonden sal worden te behooren et cum expensis.
Decret
Zije dese versonden ten
advijse gelijck versocht


Extraordinaire genagtinge ge-
houden op den casteele van
Reijmersbeek heden den 11en
feb. ten overstaen van de heere
Schouteth, de Schepenen
Horstmans, Ackermans, Bruls
& Cremers et me secretario
Decret
In saecke
den heer officier der Heerelijckheijt
Nuth nomine officij claegere
Tegens
Joannes Boormans gedetineerden
Gesien etc. Schepenen der Heerelijckheijt Nuth met advijs van twee onpartijdige gequalificeerde rechtsgeleerde, verwijsen den gedetineerde Joannes Boormans tot eene naedere scherpere examinatie instantelijck te volstrecken observatis observandis, soo hij naer voorgaende territie soude weijgerachtigh blijven van de in actis geposeerde en geverificeerde en door hem bij scherper examinatie op den 3en, 31en jan. en 1en feb. lestleden genoemde diefstallen en feijten pertinentelijck te bekennen met de waere omstandigheden dijer ende gesellen daer aen geassisteert hebbende.
  Actum en beraemt in judicio axtraordinario heden den 11 februarij 1775
J. Horstmans
W. Ackermans
J. Bruls
P. Cremers
JW. Frissen

  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden versoeckt dat aen den gedetineerden sal worden voorgelesen het decret van naedere scherpere examinatie ende dat, soo den gedetineerden naer voor gaende behoorlijcke territie soude weijgeren van de waerheijt te bekennen over de feijten waer over hij bij voors. Decret verwesen ter naedere scherpere examinatie het selve instantelijck aen sijne persoone sal worden geëxecuteert observatis observandis cum expensis.
Decret
Fiat ut petitur


Extraordinaria gehouden op den
Casteele van Reijmersbeck ten
overstaen van de heere Schoutte
Dullens, de schepenen Acker-
mans, Cremers, Gorissen, Nuchel-
mans ende mij JW Frissen, secr.
heden den 14 feb. 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden versoeckt dat denselven over sijne respondeeringen gedaen bij naeder scherpere examinatie op den 11 en 13 deses maents sal worden gerecolleert bij voorleesinge van sijne gem. personeele respondeeringen en bekentenissen en dat daer van sal worden gehouden acte in forma cum expensis.
Decret
Fiat ut petitur


Extraordinaria gehouden op den
Casteele van Reijmersbeck coram
Prætore, Scabinis et me secretario
hac 15 februarij 1775
  De Heere Officier deser Heerlijckheijdt nomine officij clagere tegens Joannes Bormans gedetineerden en crimineelijck beclaeghden versoeckt dat ad acta sal worden gevoegt de persooneele respondeeringe bij scherper examinatie gedaen door de gedetineerden den 11en en 13 deses maaents als oock de recollectie op gisteren door hem gedetineerden gedaen.
  Alsmede exhibeert het corpus delicti over den begaenen diefstal bij Joannes Habets op den Ouden Bongaert tot Wijnantsraede.
  Oversulx versoeckt recht op de conclusie door gem. heere clagere geëxhibeert ende korte administratie van justitie cum expensis
Decret
Wort de saecke versonden ten advijse
van de heeren gedomineede adviseurs


Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER