DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Criminele rol van Heerlen betr. Nicolaes Herseler 1 mei - 1 nov 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1308
 

Extract uijt de Rolle der vrijheijd ende
Hoofdbanke van Heerlen.
Verbaalen
  In saake
Den Weledelen Gestrengen Heer en Mr. J.G. Farjon Lt.-Drossard deeses Lands nomine officii informant en
Claeger
  Tegens
Nicolaes Herseler gedetineerde en Beklaagde

Extraord. Genagtinge den 1 meij 1773

Den welEedelen Gestrengen Heer en Mr. J.G. Farjon Lt.-Drossard deeses Lands nomine officii Exhibeert Requeste doende en Concludeerende soo als daarbij, daarop lectuijre en Dispositie versoekende
Decreet

Fiat Lectuure en Dispositie

Extraordinaria den
3den meij 1773

D'Heer Lt.-HoogDrossard Exhibeert interrogatorien met versoek, dat over den inhoud derselver in persoon mogen worden verhoord, ende derselver responsiven in geschrifte geredigeert, quo facto aan den Heer informant Copie omme etc.
Decreet
Fiat verhooringe quo facto CopieEodem
D'Heer Lt.-Drossard deeses Lands nomine officii informant Exhibeert artikelen van Confrontatie met versoek, dat de daarinne genomineerde Persoonen over en weeder mogen worden geconfronteert, t'selve in geschrifte geredigeert, quo facto aan den Heer informant Copie omme etc.
Decreet
Fiat Confrontatio, quo facto habeat den
Heere Claeger de versogte Copie omme etc.Extraordinaria den 4 meij 1773
D'Heer Lt.-Drossard doet verhaal hoe dat uijt de respect. Confessiens en bekentenissen van eenige gedetineerde Persoonen op den Landshuijse van Valkenborg blijkt en manifesteert, dat die berugte Bende en Goddeloose vloekgespan nog veel grooter in getal is, en onder andere nog verscheijde Booswigten gedenuntieert en geaccuseert sijn, in dier voegen, dat den Heer verthoonder sig amptshalven verpligt heeft gevonden tien van deselve gedenuntieerde Complicen te doen apprehendeeren, en in hegtenisse te stellen.
Dat hij vervolgens sig van sijne Pligt quijttende, deselve behoorlijk heeft doen verhooren, en op de feijten van belastinge respondeeren, soo als ook observatis Observandis doen Confronteeren. Dat nogtans deselve gedetineerde hardnekkig en Godvergeeten genoeg sijn geweest, om allerhande diefstallen en geweldenarijen ter Executie te stellen, maar ook als nu in handen van Justitie geraakt sijnde deselve trachten te ontkennen, om daardoor een regtmatige straffe soo niet te ontgaan ten minste te protraheeren en te Dilgeeren. Dat al verders de triste ondervindinge heeft geleert, dat deese ingemaakte booswigten niet dan door scherpe middelen tot bekentenisse van hunne diefstallen en ongeoorloftigheeden konnen gebrogt worden. Soo als ook naeders gebleeken heeft, dat deselve middelen nooijt gemanqueert, maar van een gewenschte uijtslag hebben geweest.

  Weshalven den Heer Remonstrant op de respect. bekentenissen in actis te vinden beroepend, versoekt dat UEdele Eerentfesten glieven gedient te sijn aan sijn Eedele deselve scherpe middelen of Torture tot laste van Nicolaas Herseler, Mathijs van de Berg en Wilhelmus Cordeweener te accordeeren en deselve in instanti te doen Effectueeren om deselve gedetineerdens per omnes gradus tot regtmaetige bekentenisse van hun diefstallen en geweldenarijen te brengen.
Decreet
Videantur Acta


Extraordinaria den 6 meij 1773
  D'Heer Lt.-Drossard versoekt dat Nicolaas Herseler over sijne responsiven op gesteren mag worden gerecolleert
Decreet
Fiat Recollectio


Extraordinaria den 5 Julij 1773
  D'Heer Lt.-HoogDrossard deeses Lands nomine officii informant, doet verhaal hoe dat Nicolaas Hersseler gedetineerde de novo sig door verscheijde Complicen geaccusseert vind van bij verscheijde andere Diefstallen en grove delicten nog geassisteert ende gecoopereert te hebben, alsmede een groot [aantal?] complicen versweegen heeft, nietteegenstaande alle serieuse aanmaaningen en Exhortatien daartoe gedaan sijn.
  En alsoo het Publicq welweesen ten hoogsten daaraan geleegen dat de waarheijd ontdeckt word om alle Complicen loon nae werken te geeven, welke waarheijd nogtans niet dan door scherpe middelen kan geindageert worden,
  Soo is't dat den Heer informant versoekt dat UWE:Eerentfeste naeder scherper Examen tot laste van Nicolaes Hersseler gedetineerde te accordeeren, om denselven per omnes Gradus na voorgaande territie tot verdere bekentenisse van sijne bedrevene schelm stucken en ontdeckinge sijner Complicern te brengen. Hierop stante hac vestra audientia Dispositie versoekende, en dat t' selve in instanti mag worden ter Executie gestelt
Decreet
Videantur Acta

Eodem

  D'Heer Lt.-Drossard Exhibeert artikelen interrogatoir met versoek dat Nicolaes Hersseler over de  inhoud derselver onder scherper Examen mag worden gehoort en desselfs responsiven in geschrifte geredigeert, quo facto aan den Heer informant Copie omme etc.
Decreet
Fiat verhooringe quo facto etc.

Extraordinaria den 8 Julij 1773

  D'Heer Lt.-Drossard versoekt dat Nicolaes Hersseler over sijne naedere gedaene bekentenissen mag worden Gerecolleert over sijne naedere gedaane bekentenissen mag worden Gerecolleert
Decreet
Fiat Recollectio

Extraordinaria den 29 Julij 1773

Alsoo Nicolaes Hersseler gedetineerde  aan de advocaat van't officie heeft te kennen gegeeven dat de denunciatiens ten laste van Henricus Bemelmans en Joannes Honnoffs gedaan valsch en onwaaragtig waaren, so versoekt dat den selven in forma mag worden gehoort in persoon en desselfs responsiven in geschrifte geredigeert quo facto copie omme etc.
Decreet
Fiat verhoor quo facto etc.

Extraordinaria den Eersten november 1773
  D'Heer Lt.-HoogDrossard deeses Lands nomine officii Claeger tegens Nicolaes Hersseler, Peter Rietrae, Leonard Spierts, Joannes Heuts, Thomas Boumans en Joannes Benders, alle gedetineerdens en Beklaagdens,
  Exhibeert tegens ieder selver Clagt en Conclusie doende en Concludeerende soo als daarbij, daerop regtsadministratie versoekende
Decreet
Videantur Acta et fiat Justitia

Per Extractum
J.B VCotzhuijsen
Secretaris
Coll. auth
den 4 nov. 1773Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER