DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Criminele rol betreffende Gertruid Bosch, Valkenburg 8 nov. 1774 - 24 juli 1775
RHCL Maastricht LvO 8169
 
Extract uijt de crimineele Rolle van het Hoog Gerechte der Stad en Vrijheijt valckenborg

Verbaelen en decreeten,
gehouden en gegeven
  In saeke
Den Wel Eed. Gest. Heer en Mr. W.D. vignon Lt.-Hoog Drossard deses Landsa nom. officij informant
  Tegens
Gertruijd Bosch  gedetin.

Extraordinarie den 8 Novembris 1774
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Cath. en Gertruijd Bosch  gedetineerdens, Exhibeert tegens elck van haar separate interrogatorien, met versoeck dat de selve daarover meugen worden verhoort en haare Eventueele Respondeeringen in geschrifte geredigeert, quo facto copije om etc.
Decretum
Fiat ut petitur


Extraordinarie den 25 febr. 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch  gedetineerde, Exhibeert artijkels van Confrontatie met versoek dat de gedetineerde mag worden geconfronteert Tegens Lambert Akkermans en beijde gedetineerdens daarover meugen worden verhoort en der selver Responsiven in geschrifte meugen worden geredigeert, quo facto copije om etc.
Decretum
Fiat confrontatie


Extraordinarie den 22 maart 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, Exponeert hoe dat uijt de acten, personeele Responsiven en recollectiens alhier ter greffie berustende, aen UEed.Agtb. onwedersprekelijck moet voorgekomen sijn dat de voornoemde gedetineerde mede gehoort en Litmaet is van de bende gauwdieven waaraen thans straffe geoefent word, en medeplichtig gestaen heef aen diefstallen en huijsbraaken niet alleen, neen, maar andere tot het uijtsweeren van den gruwelijcken Eed bij de bende gebruijckelijck aengeport heeft, en gemerckt de gedetineerde soo in het verhoor als twee respective confrontatiens halstarrig heeft blijven loochenen en tot de waerheijt niet te brengen is ten sij bij middel van scherper examen.
  Redenen waer omme den Heer Informant versoeckt tot laste van voors. gedetineerde decreet van scherper examen, om naar voorgaende territie per omnes gradus getortureert te worden, waar toe mits desen soo veel noodigh concludeerende gecontenteert word cum expensis.
(onderstont) imploreerende
(was geteeckent C.L. de Limpens
Decretum
Videantur Acta


Extraordinarie den 23 maart 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, Exhibeert articulen interrogatoir in cas van Scherper Examen, met versoeck dat de gedetineerde geduijrende hetselve over den inhoud dier mag worden verhoord en des selfs depositiens in geschrifte geredigeert quo facto daeraf Copie om etc.
Decretum
Fiat ut petitur


Extraordinarie den 24 meert 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, versoeckt tegens deselve voortsganck van verhoor onder Scherper Examenen en dat van der selver Eventueele Responsiven in geschrifte geredigeert aen den heer informant mag worden verleent, quo facto copije om etc.
Decretum
Fiat voortsganck van verhooringe, quo facto
Copije daeraf aen den heer informant


Extraordinarie den 24 meert 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, versoeckt dat de gedetineerde over des selfs gedaene Responsiven Extra locum torture behoorlijck mag worden gerecolleert en van des selfs responsiven aen den heer informant mag worden verleent copije om etc.
Decretum
Fiat Recollectio quo facto
den heer informant habeat Copie


Extraordinarie den 28 meert 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, Gesien hebbende des selfs Responsiven in Recollectione gedaen, waerbij de selve gerecanteert heeft allen hetgeene soo bij scherper Examen als vrijwillig door haar gedaen, en gemerckt sulx niet anders kan of mag worden aengemerckt worden als om de verdiense straffe te ontgaen. Der halven versoeckt tot Laste van voors. gedetineerde voortganck van verhoor onder Scherper Examen, en dat van der selver Responsiven in geschrifte geredigeert aen den heer informant mag worden verleent, quo facto copije om etc.
Decretum
Fiat voortsganck van verhoor onder scherper examen.


Extraordinarie den 29 meert 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant doet verhaal hoe dat op heden ter sijden vernoomen heeft dat de gedetineerde Gertruijt  Bosch een gat naest de deur van haar gevangenisse gemaekt heeft, om was het doegelijck haar met de vlucht te salveeren. Derhalven versoeckt den heer suppliant dat twee heeren ex gremio meugen worden gedeputeert om daaraf oculair inspectie te nemen, quo facto daaraf te geven hun schriftelijcke Recordium en dat hetselve ad acta mag worden gevoegt.etc.
Decretum
Fiat ut petitur

  Rapporteeren de onderges. gedeputeerde Scheepenen sig vervoegt te hebben op de kamer alwaer Gertruijd Bosch gevangen sit, en aldaer bevonden dat in den hoek naest de deur een gat door de gedetineerde in de muur met eenen naegel gemaekt was. Aen de gedetineerde gevraegt sijnde waerom sulx gedaen te hebben: om bij haar moeder, de welcke soo als sij vermeend in de wagt sat, te gaen en met haer te spreeken.

  Verders dat de vrouwe van den cijpier Bogman aen ons verhaelt heeft, dat doen sij hetselve gat gewaar was geworden en bij de gedetineerde gegaen was en gevraegt hadde wat sij dede, Gertrtuijd Bosch als doen tot haar geseijt hadde 'swijg vrouw Bogman, seg niet aen de Heeren en laet het gat maar toemaeken, ick sal mij stilhouden, en als de Heeren daernaer vraegen, seg dat ik het weer in de sinnen heb gehadt, en sulx door gekheijd gedaen hebbe'.
  Aldus gerapporteert den 29 meert 1775
(was geteekent P. Van den Heuvel, J.L. Wintgens

Extraordinarie den 30 meert 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Exponeert hoe dat ter sijden vernomen heeft dat Gertruijd Bosch op gisteren een gat gebroecken heeft naest de deur van de Caemer, waerinne de selve gedetineert is, en dat aen de vrouwe Bogman iets dienaengaende soude kenbaer gemaekt hebben.
  Der halven exhibeert interrogatoriŽn met versoeck dat de huijs vrouwe van Bogman daarover onder eede mag worden verhoort en van des selfs responsiven aen den heer informant mag worden verleent copije om etc.
Decretum
Fiat verhooringe


Extraordinarie den 26 april 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, Exhibeert articulen interrogatoir met versoeck dat de persoon van Anna Cath. Dekkers huijsvrouwe van Daniel Prevost (alsoo daartoe behoorlijck bedaagt is) daarover mag worden verhoord en der selver depositiens in geschrifte geredigeert, quo facto daar af Copie om etc.
Decretum
Fiat verhooringe


Extraordinarie den 27 april 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, Exhibeert articulen interrogatoir met versoeck dat de de gedetineerde daarover mag worden verhoordt en der selver depositiens in geschrifte geredigeert, quo facto daar af Copie om etc.
Decretum
Fiat verhooringe


Extraordinarie den 27 april 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, Exhibert verbaele scripto cum annexo, doende en concludeerende als daerbij daer af staende dese vergaderinge Lecture en Dispositie versoeckende cum expensis
Decretum
Fiat Lectuure en Dispositie


Extraordinarie den 1e junij 1775
Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, gesien hebbende UEed.Agtbaere naerdere dispositie waerbij voors. gedetineerde tot scherper Examen naerders is worden gecondemneert, des halven versoeckt den Heer informant dat de gedetineerde geduijrende het Scherper Examen mag worden verhoort en dat van der selver Eventueele Responsiven in geschrifte geredigeert aen den heer informant mag worden verleent, quo facto copije om etc.
Decretum
Fiat verhooringe onder Scherper Examen,
quo facto habeat den heer informant
Copije ten Eijnde etc.


Extraordinarie den 2 junij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, gesien hebbende der selver Personeele Responsiven, soo op gisteren als voor heeden onder Scherper Examen gedaen, segt daar uijt aen den heer informant voorgekoomen te sijn, dat allen, dat allen haar seggen in sig eene complete contraditien behelst.
En van den anderen Cant dat aen haer gedetineerde als weesende de dochter van een der opperhoofden en teffens van andere overtuijgt dat andere opperhoofden der berugde bende aen haar moeten bekend weesen als de selve soo bij dagh- als avondtijden in haar vaeders huijs gesien te hebben.
  En gemerckt den heer informant eens deels ten hoogsten aen gelegen is om alles in eene goede ordre te hebben, en van de anderen kant om de opperhoofden te kunnen ontdekken, der halven versoeckt den heer informant tot laste van voors. gedetineerde voortsganck van verhoor onder scherper Examen, en dat de selve, gedurende het selve examen nauwkeurigh over de overgegevene articulen mag worden verhoord, en van der selver Resonsiven in geschrifte geredigeert aen den Heer informant mag worden verleent Copie om etc.
Decretum
Fiat verhooring pro ut petitur


Extraordinarie den 3 junij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, versoeckt dat de selve over haare gegevene Responsiven van gisteren mag worden gerecolleert en de selve in geschrifte geredigeert quo facto om daeraf Copie om etc.
Decretum
Fiat Recollectio


Extraordinarie den 9 junij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch beclaegde, Exhibeert Claght en Conclusie Doende en concludeerende als daarbij mits dien visitatie der Acten en regt Conform deselve versoeckende Cum Expens. in geschrifte geredigeert aen den Heer informant mag worden verleent Copie om etc.
Decretum
Videantur Acta


Extraordinarie den 17 junij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, alsoo deselve tot ontlastinge van haar geweeten versocht heeft voor UEed. Achtb. te Compareeren ten Eijnde sigh over een en ander te Expliceeren, soo versoeckt dat daer ontrent mag worden verhoord, en der selver verclaerde in geschrifte geredigeert quo facto daeraf Copie om etc.
Decretum
Fiat ut petitur


Extraordinarie den 19 junij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, versoeckt dat deselve over haere gegevene vrijwillige depositiens mag worden gerecolleert en de selve in geschrifte geredigeert quo facto om daeraf Copie om etc.
Decretum
Fiat Recollectio


Extraordinarie den 12 julij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, sig conformeerende aen UEed. Agtb. directoir van den 17: junij laestleeden, soo exhibeert articules interrogatoir met versoeck dat de gedetineerd daer over mag worden verhoord, en der selver depositiens in geschrifte geredigeert quo facto om daeraf Copie om etc.
Decretum
Fiat verhooringe pro ut petitur


Extraordinarie den 22 julij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, versoeckt dat de selve onder Scherper Examen over de naerder overgegevene art. mag worden verhoort, en van desselfs Responsiven in geschrifte geredigeert aen den heer informant magh worden verleent Copie om etc.
Decretum
Fiat ut petitur


Extraordinarie den 24 julij 1775
  Den WelEed. Gestr. Heer en Mr. W.D. Vignon Lt.-Hoog Drossard deses Lands nom. officij informant Tegens Gertruijd Bosch gedetineerde, versoeckt  versoeckt dat de gedetineerde over haere gegevene Responsiven van den 21 en 22 deses mag worden gerecolleert, buijten plaatse van tortuur, handen en voeten vrij, en dat deselve in geschrifte magh worden geredigeert quo facto daeraf copije om etc.
Decretum
Fiat Recollectio quo facto


Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER