DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Beschuldigd door gevangenen in Herzogenrade (Simpelveld, Bocholz e.a. plaatsen)
Eind januari 1772 Heemkunde Landgraaf - GSG- 103 Verzameling Speckens

 

  


 

Jacobus Otten segt bij sijne personele Responderinge de 23. en 24. julii 1771 bij den diefstal van de handt dat daerbij geweest twee of drij van Simpelvelt ende Boches die hij niet en weet te noemen, waarvan twee sijn drijvende met vruchten diewelke benffens de landstael oock noch frans ofte welsch spreken.

Peter Mayers heeft bij sijne persoonele responderinghe de 17. 20, 21. en 23 december 1771 alsmede plightigh aen verscheijde diefstallen geaccuseert een oud manneken van Simpelvelt genaemt den Francoos die ook eene vreemde tael was sprekende, sijnde oudt tusschen de sestich jaern, cleen van gesichten statuur, bij hem hebbende meerdere gesellen die hij niet gekent en heeft.

Joseph Ploum seijt bij sijne personele responderinghe de 24. en 25. julii 1771 mede bij de diefstallen geweest te sijn twee gesellen die hij hadde hooren seggen te wesen van s'Hertogenraede, middelmaetigh van postur gelijck hij maer wat dicker,waervan de eenen eenen blauwen en den anderen eenen grijsen rock aenhadde.
Denselven Joseph Ploumseijt bij voors. sijne personele reponderinghe dat hij had hooren seggen dat bij de diefstallen geweest waeren drij van Simpelvelt en twee van Boches.

Arnoldus Zanders heeft bij sijne personele Responderinghe van den 21. en 22. aug. 1771, geaccuseert Willem Ritzen aen den Raeder Viver met sijnen oudsten soon, den swaeger van deze Willem genoemt Caspar woonende aen den Kleijck.

Henricus Steins heeft bij sijne personele responderinghe van 30. en 31. julii en 1 august. 1771 geaccuseert vier of vijf gesellen van Simpelvelt sonder die anders te beschrijven als dat eenen eenen bruijnen rock, en eenen eenen blauwen kiel aengehadt hadden.

Thijsgen Schieffers heeft bij sijne personele Responderinghe van de 10.11. en 13. Januarii geaccuseert Elsen Nicolaes Joseph aen de kleijck getrouwt met de dochter van Loers Anne Cathrijn.
Wilhelmus Schieffers heeft bij sijne personele Responderinghe de 14. 15. 16. januarii 1772 geaccuseert de twe Jbgens jongen van s'Hertogenraede, Henricus Joseph en Conrad. Geconfirmeert bij sijne depositie van den 5 Julii ende gerevoceert bij de ghene van den 7. dito dag sijner executie.Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER