DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken          Inspecties van buiten

Memorie van enige ongeregeldheden 1774
BHIC Den Bosch - Raad van Brabant 19.558

 
Memorie van eenige ongeregeld-
heeden, war tegens in de drie
Landen van Overmaas prompte
voorzieninge diende gedaan te
worden

1  Tegens het dragen en gebruiken van zeer sware stokken, voorzien met knodzen, pinnen, beslagen met ijzer, koper en ander metaal

2  Tegens de abuizen en faulten gecommitteerd wordende bij zommige Officieren, aangaande de Crimineele Zaaken of vervolging van misdaden.
  En dat men behoorlijk onderscheid moet maken, wanneer slagerijen en vegterijen geschieden, met voorbedagten weete, koelen moede, en met opzet, of die in publique huisen. straaten en weegen  bij aanrandingen, zonder ...ltingen als anderzints geschieden.
---- Dewijl er zeer veele voorbeelden zijn, dat men met geld heeft afgemaakt, en ook maar civiliter heeft geageerd over alle slagerijen, zonder onderscheid, als de geslagene maar bij geluk het leeven niet heeft verloren.
---- Al was het geschied verradelijk op de publique weg, ofschoon den geslagene in 't grootste gevaar des leevens was geweest, en hersteld zijnde lam gebleeven was, en buiten staat, om de kost verder te winnen.

3  Tegens de menigvuldige kermissen en de Feestdagen als een enorme oorzaak der slagerijen en doodslagen.
 En behoorende alle de kermissen op een en dezelfde dag, te weeten 12 november en twee volgende dagen van elk jaar, zo als in 't naburig Gulikkerland is gedaan

4  Tegens het onbehoorlijk afvorderen van geregtskosten door de Geregten , van de Officieren
---- Want de Schouten, Schepenen, Secretarissen en boden behooren gelast te worden gratis derselver officie te presteeren in zaaken, waar in deselve officieren pro justitia ad vindictam publicum informeeren en ageeren buiten eige profijt, wanneer van de delinquanten niets te haalen is, of dat tegens dezelve als voortvlugtig bij Contumacie word geprocedeerd.
---- En de Officieren behooren daar en tegen gelast te worden zorg te dragen, dat voldaan worde, 't gunt Schout, Scheepenen, Secretaris en bode respectivelijk is competerende, zoo wegens het hooren van getuigen, als anderzints, in zaaken, waar in zijn amendes ontfangen.

5  Tegens het niet observeeren van het gunt bij de Reglementen is gestatueerd, om te kunnen nagaan of er geen verbodene composities door de Officieren zijn gedaan.

  Tegens dit alles zoude voorzien kunnen worden, door te arresteren der publicatie door den Advocaat Fiscaal bereids bij zijn generaal rapport overgegevene. I.. N 3

N 6  Tegens de veld- en p..n-dieverijen, als meede dat zommige veld-booden ongevraagt een winter en zomer gerve bij nagt en ontijden uit het veld neemen en naar huis haalen.
  Item tegens het beschadigen der bosschen, plantagien, en het houtgewas op publique weegen

  Daartoe strekt het concept placaat sub N 2 overgegeeven.

7  Tegens de vagabanden, schoijers en bedelaars, dewijl door niet te observeeren 't placaat van 1 April 1738 de ingezetenen der drie Landen groote overlast lijden, en buijten staat gesteld worden, om aan arme en behoeftige ingezetenen de noodige onderstand te kunnen geeven.

8  Tegens de Roomsche geestelijke persoonen, van de naburige Landen, onder andere souveraine mogentheeden behoorende, welke bij continuatie in de drie Landen komen op zoogenaamde getijden, en van de onderdanen van haar Ho: Mo: ophalen geld, eetwaaren, en wat dies meer is, tot groot beswaar van de ingezetenen.

  Om deese twee laatst gemelde zaaken te beletten dient het project placaat sub N 3 overgegeven.

9  Tegens het verkoopen der Scheepen-plaatzen in het Land van Valkenburg in  het generaal, en ook in zommige Heerlijkheeden en speciaal te Olne.
War van de Advocaat-Fiscaal bij
zijn rapport 2 hoofdst. art. 5
meldinge heeft gemaakt
10  Tegens het vorderen van de aangestelde Scheepenen in den Lande van Valkenburg, om bij het aanvaarden van hunnen commissie te belooven, dat zij in zeekere voorkomende zaaken zullen stemmen volgens het goedvinden van den Luitenant-Voogd.
 Zijnde art. 11 van het 2 hoofddeel
van het voorsz. rapport van den
Advocaat-Fiscaal bereids opgegeeven
op welke wijze naar zijn begrip in
opzigte van de twee laastgemelde
articulen voorzieninge behoord
gedaan te worden.
11 Dat in de Landen van Valkenburg speciaal verscheidene plaatzen gevonden worden, daar in 't geheel geen Scheepen of Secretaris woonagtig is, maar die alle te Maastrigt of elders woonagtig zijn.
---- Waarvan art. 12, 13, en 14 van het 2 hoofddeel van 't voorsz. rapport in het breede is gehandeld.

12  Dat de Secretarissen op de meeste plaatzen te gelijk Scheepenen zijn van dezelde plaats, het geen direct is verbooden art. 55 van het Reglement van 15 Octob. 1663
 Vid. art. 35 van het voorsz. 2de hoofdstuk

13  Dat men ook meerder attentie gebruikt op de conservatie van het Territoir van haar Ho: Mo:, en tegens usurpaties op dat respect.
  Waarvan bij het derde Hoofdstuk is gehandeld.

14  Dat eindelijk een generale ordre aan den Fiscaal gegeeven worde, om alle diligentie en attentie te gebruiken, dat voortaan s'Lands wetten, ordonnantien, resoluties en beveelen, welke reeds zijn gemaakt of voortaan gemaakt zullen worden, exactelijk in de drie Landen van Overmaaze geobserveert en nagekomen worden. Om tegens de Officiers en andere ambtenaaren, welke daar ontrent niet naar behooren vigileeren te procedeeren zonder eenige dissimulatie of verdrag.
 

 

Naar boven 

 

EMAIL

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER