DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken          Inspecties van buiten

REGLEMENT STAATSE LANDEN VAN OVERMAZE (gedeeltelijk)
13 okt. 1663 - BHIC Den Bosch - Raad van Brabant 558

 

---1
 Den Schout heeft alleen het regt om convocatie te doen, en bij desselfs absentie den President Scheepen.
 Op alwelcke convocatie alle Scheepenen op hunne gedaene Eede gehouden sullen sijn te compareren opdat de opkomende, oft voorvallende saeken afgedaen, oft gereguleert conne worden. Vermits door negligentie, en van non comparitie veele saeken leggen blijven, en aen parthie groete onnoedige costen causert, daarom sal een ider Scheepen tot voorkoming van onnoedige costen gehouden wezen op de convocatie te compareren, op poene# te verbeuren 2 gulden ligt, ten behoeve van de arme, prompt executabel. Ofte het zij zaek dat die Scheepen buijten landts was, verder als 3 uuren ofte sieck was, in dit geval excusabel.

---2
 De convocatie sal altoos moeten geschieden twee mael 24 uuren te voorn, opdat de Scheepenen geene excuse connen hebben, dat deselve niet tijdig genoeg gedaen ist geworden.
 (Ofte het zij saek in criminele saeken die geen uijtstel lijden, en bij corporeele apprehensie daertoe geen tijdt bepald is voor de convocatie. Daerom ist zeer noetsaekligh  dat de Scheepens in het landt wohnagt in sijnde alwaer de bank onder ressorterende ist, om spoedig de scheepens bij malkanderen te hebben.

---3
 De Secretaris sal gehouden in het hoofd van de Rolle altoos te stellen de volgende woorden: op convocatie# van d'heer Schout, oft President Schepen zijn gecompareert volgende scheepenen. Op poene van 5 gulden

---4
 De Scheepen stoel sal moeten bestaen uijt seven Scheepens, uijt het selve Landt.
 Te weten en welverstaend: die geene Scheepen dewelke in het Landt van Hertogenraede Scheepen ist, moet ook wohnagtig in het selve wezen, (Die geen dewelke in het [Land] van Valkenboorg Scheepen ist, moet ook wohnagtig in het selve wezen, (Die geen dewelke in het Land van Daelem Scheepen ist, moet ook in het selve wohnagtig wezen (Op dat de lieden moete die in den Lande wohnagtig sijn te meer geholpen connen worden, en tegenswoordig sonder charges sijnde.

---5
 Indien een Scheepen soude comen te sterven, sal in dit geval een niew Scheepen in tijds van twee maenden eenen niewen absolute aengestelt worden, en dat uijt het selve Landt, waeronder de Bank ressorteerende ist, en alles conform ons reglement, en politique reformatio hierinne te observeren.
 En sullen de officieren der plaetse hierop wel agting geven dat ons reglement, en politique reformatio in dit stuck geobservert wordt. Edoch sullen de meeste geŽrfdens in dit stuck gepreferert worden voor andere.

---6
  Alle criminele officiers sullen gehouden wesen, soo haest eene chirurgin aengegeven heft, eenen geblessirden verbonden te hebben, van in tijdt van 24 uuren daer naer hunne informaties daerover in te neemen in poene van 25 gld. te verbeuren.

---7
 Er sal alle jaeren, ofte ten langsten alle twee jaeren Vogtgedingt gehouden moeten worden volgens Reglement en ordonnanties op dat stuck geŽmaneert, en naer ouder gewoonte.
(Ende indien Heerlijkheeden waeren alwaer dien Heer het regt hadde van het Vogtgedingt te moeten houden ende deselve onze intentie niet naerkomende, sal den Schout het Vogtgeding alsdan moeten houden, en publiceren op poene van 25 gld.

---8
 Opdat den aermen niet al te veel in het wegt beleijdt, oft schouwen der wegen te veel getravaliert wordt, ofte al te hoogh in amende ofte boete getaxirt wordt, soo sullen Schout noch Scheepenen niemand vermogen in toto te taxeren noch vermogen amenderen boven de 25 gld. ligt.

---9
 Geen Schout, Scheepenen, Secretaris, Borgemeesters, sullen vermogen aennemers wesen van Bancks werken, nogh veel mindert part ofte deel in het aenneemen op poene van 50 gld. voor den aermen der Diaconie, prompts executabel.

---10
 Alle Banks werken sullen bij publicatie en affictie uijtgegeven worden op dien minstbiedende.
 (En sal Schout, Secretaris en Scheepen alles gratis moeten doen, en niet daerraf iets pretenderen.

---11
 Opdat de Banke niet aengevuld worden met vreemde personen, dewelk met der tijds laste van de Bancke vallen, soo sullen geene Officiers vermogen iemandt in de Banke te laeten incomen, en sigh met ter woon ter nederslaen, bevorens de cautie geprestert hebbende volgens onse placaten.
 (Op poene van verbeuren 50 gld.)

---12
 En sal de Schout een register maeken van de personen, dewelke hunne cautie geprestert hebben, en waerinne de cautie bestaet oft bestaen heft, opdat bij alle opkomende voorvallen de cauti aengesproken kan worden.
 (En zelfs bij het afsterven der agtergelaetene kinders geemployert te connen worden.)

---13
 En sal de Schout alle jaeren van sijne register copie in de griffie leveren opdat het zelve bewaert wordende.

---14
 Opdat de justitie- ofte gerechtsdaegen met meer illuster, en waarde magh wesen over alle opkomende voorvallen, en van alles onderrigt te hebben, soo sal deselve gehouden wesen alle gerechtsdaegen present te moeten sijn.
 En in cas deselve op de gerechtsdaegen niet present sijnde, sal deselve niets van sijne toekomende jura genieten dieselve daegen voorvallende en hem competerende, en sal deselve jura onder de presente scheepenen verdeilt worden. (Ofte het zij saek dat dezelve onpasselijk was. (ofte in affaires voor de Bancke gedeputirt sijnde.

---15
 Opdat de justitie alle geregtsdaegen met meer illustre, en in ordre gepannen magh worden op alle opkomende voorvallen, en desto beter onderright magh wesen, en opdat alle saeken spoediger afgedaen mogen worden, soo sal de Schout gehouden sijn alle geregts daegen present te moeten wesen. En in cas deselve op de geregts daegen niet present sijnde, sal deselve in die gevalle niets van sijne competerende jura dien daege aen hem comteterende daeraf genieten en sal sulx onder present sijnde Scheepen verdeilt mogen worden. (Oft het sij saeck deselve onpasselijk sijnde ofte in affaires voor het Land gedeputirt.

---16
 Opdat den onnoselen niet somtemets overvallen wordt in het verhooren, soo sal het niet vemogen een criminele Officier ofte desselfs advocat, ofte procureur present mogen wesen, bij het verhooren rakende het crimineel opdat de Scheepenen hunne liberteit hebben in het examineren van saeken.

---17
 Alle gereg boodens sullen moeten schrijven connen en sal geen geregs boode aengesteld mogen worden die niet lezen nogh schrijven kan.

---18
 Alle jaer sal een exacte reconing gedaen moeten worden van de aerme pennigen, oft gasthuijs reconing, ten overstaen van het geheel Collegie oft ten minste ten overstaen van 4 Scheepen, en de twee Borgemester op poene, en sal de aerme meester 4 daegen te voorn. advertentie aen de Scheepenen moeten doen.

---19
 Sullen alle ontfangers der aerme penningen oft gasthuijs revenu cautie moeten stellen. (En sal de aerme list door predikant, provisoren en Scheepen alle jae gemaekt moeten worden.

---20
 Geen gerechts person magh ontfanger wesen, van de aerme penningen oft gasthuijs penningen. Wij ock geen Borgemeester.

---21
 Geen Scheepenen sullen voor een vonnis meer mogen eischen oft vragen ten hoogste als 3?(5?). Welck vonnis door onparthiedige regts geleerden gemaekt ist, dan genotirdt: de Scheepenen hebben het vonnis niet gemaekt, noch veel minder lecture gedaen, maer die adviseur heft het vonnis gemaekt, blijvende het adviseurs geld extra noch.

---22
 Geene vonnissen sullen gepronunsiert worden (anders) dan ten overstaen van twee Scheepenen op de geregts camer, en wel op de ordinaria geregts daegen.

[over de Secretaris]

---23
 De Secretaris sal gehouden sijn een register ofte index te formeren van alle placaten, soo ter griffie berustende sijn, en soo voorts continueren met alle bijkomende placaten, opdat eene justitie altoos deselve in het vonnissen naer kan sien, en opdat de personen somtemits niet tegens de placaten gevonnis oft getravalliert wordt. En oik bij het sententieren van criminele saeken en verder voorvallende saeken op tafel moeten leggen tot inspectie van Scheepenen, vermits veele Scheepenen van placaten onkundig sijn. En sal de Secretaris dese art. wel moet observeren.

---24
 Opdat altoos eene unie (eendragt) en respect tussen Schout en Scheepenen en Secretaris regeren moet, en niemandt met passie opgevuld ist tegens iemandt, soo wordt uijtdruckeligh en expresselick aen de Secretaris gelaten en bevolen van all 8 maenden aen Schout en Scheepenen reconing te doen, en aen ider sijne te goedt hebbende jura te voldoen en te betaelen. op poene, indien iemandt hierover clagtig soude vallen naer verlop der drie maenden.

---25
 Terwijlen disputen ontstaen tussen de personen, en de Secretaris, de welke hunne goederen soo moebiliar volontelick vercopen willen, dese Secretaris het regt pretendert van alsulke goederen selfs te moeten vercopen uijt hoofde van den art. van stock ofte palmslag, bijgevolg de eigenaers niet meester souden sijn over hunne goederen. Tot voorkoming van alsulke abusen, soo wordt het woordt stock of palmslag verstaen op goederen die met executie belegt sijn, oft goederen dewelcke gereghtigh inventarisert. Maer het woordt palm oft stock slag comt niet te pas op volontaire vercoping. Anders soude de Secretaris gehouden wesen voor ider volontair sufficante cautie te moeten stellen.
 Tot voor koming van een en ander abuse ist aen een ider onser onderdaenen gepermittert sijne goederen, dewelke geene executie noch inventarisatie onderworpen sijn, deselve volontairlick te vercopen, sonder de minste calange, mits betaelen de affixie brieven.

---26
 Indien de Secretaris goederen soude comen te vercopen, soo sal deselve gehouden sijn 14 dagen naer den gestelden termin ingevolg cop condities - vercopt conditie aen de eigenaers der goederen de penningen uijt te keeren, en te betaelen, sonder de minste exeptio ofte chican op poene van cassatie die bevonden wordt

---27
 Indien er somtemits questi mogte ontstaen, tussen een en ander partie door een gefrabiceerde chican, op dat de penningen in handen van de Secretaris mogten blijven langen tijdts, op dat de parthien op de rolle mogte comen

---28
 soo sal in dit geval de Secretaris gehouden sijn de geheele penningen der gedaene vercoping in pleno judicio over te brengen, en deselve overbragt sijnde alsdan deselve door Scheepenen in presentie van parthien deselve in een sackje te doen, en deselve cacheteren, opdat de parthien altoos weten, dat de penningen parat sijn leggende.

--- 29
 voor alwelke penningen het selve jaer geene consignatie gelderen betalt sullen worden, vermits de Secretaris 5 percento bij vercop genoten  heft daeraf.

---30
 De Secretaris sal gehouden sijn naer verlop van 4 weeken naer de gedaene judiciele vercoping liquidatie te maken, en te pronuntieren, en aen ider sijne betaeling te doen, en quitant daeraf te produceeren, en copien te relaxeren op poene van 100 gld. die bevonden wordt sulx niet gedaen te hebben opdat de personen niet noedigh hebben onnoedige costen te doen tot erlanging van penningen en copien, opdat de eigenaers der vercoghde goederen sien kan alwaer de penningen gebleven sijn.

--- 31
 De Secretaris sal gehouden sijn alle vonnissen te registreren.

--- 32
 Geen Secretaris of justitie sullen vermogen aen parthien oft procureurs over twee geregts daegen crediteren.
 Dan door de langdurende credit aenleiding geeft tot swaere procedure, en parthien sigh op het last t'en eenenmael geruinert bevindt, en genoodsaek sich bevindt op het last sijne goederen te vercopen, waerdoor de secretarissen hunne beurs weten op te vullen, en vele onnodige processen hier door ontstaen, en wel over saeken die somtemits de plano afgedaen conde worden. (Ofte het zij saeck in person in armoede sijnde, en den regter die saeck bekent sijnde, en overtuijgt van het goede regt der arme persoon, in dit geval sal de regter gehouden wesen te crediteren af finem causa.

--- 33
 Alle advocaten en procureurs wordt verboden van sigh te onthouden van chicanerende schriften oft proposities te doen.
 Dan sulx causert grote schrifture, en de saeck principael wordt hier door opgehouden, en de parthien hier door geruinert door de groete copie gelderen, die de Secretarissen genieten. En sal sulke schrifture niet aengenomen worden, nogh veel minder op sulke proposities decretert worden, maer gerijatert? worden, het welk wij wel expresselijk ordonneren.

--- 34
 De Secretaris sal gehouden wesen, soo haest als videante acta gedecretert ist, in tijd van 14 dagen de verbaelen uijt te schrijven, vonnis op te maeken, en te pronutieren op poene van cassatie, tot voorkoming van onnodige costen die gecausert worden, om tot afdoening te comen.
 Ofte het zij saek dat de saek ter adviso gesteld moeste worden, in dit geval 1 maendt tijdt. In welken tijdt den Schout sal de Scheepenen behoorlick en met interval van tijds ven 3 mael 24 uuren te voorn te convoceren, opdat Scheepenen geene excuse hebben connen van tijdige convocatie en sullen de Scheepenen gehouden wesen op hunne Eede te compareren op poene van 2 gld ten behoeve van de aerme ter Diaconie, ofte het zij saeck dat deselve buijten landts sijnde.

--- 35
 De Secretaris sal gehouden sijn alle jaer eene exacte copie van de gehoudene Banksvergaedering aen de Rentmeester van de Domeinen, en aen de Generael-Ontfanger te Maestricht over te leveren van de uijtgave, waerdoor de Souverain sien kan, ofte alle uijtgave gedaen sijn conform placaten, en oft de Bank vermeede in schulde in wat de orzaek hieraf sijnde.

--- 36
 De Secretaris gehouden sal sijn alle jaeren een declaratoir bij het Collegie onderteekent over te senden.
  Hoe veel in consignatie noch ist leggende / wat datum het selve ist geconsigniert / wat datum de goederen vercogd sijn / uijt wat hoofde de liquidatie niet gepronuntieert ist / waerom het geld opgehouden word / wat voor person het geld in handen heft /  en oft het geld van wedewe oft weeskinderen sijnde / en hoe veel criminele processen het sijnde / en wat het betreffende ist / en waerom deselve niet afgedaen sijn.

--- 37
 Geen Secretaris sal op geregts daegen oft extra ordinaire geregts daegen iets op vligende blader mogen schrijven mogen , nogh veel minder sullen Scheepenen daerop mogen decreteren op poene van  20 gld., maer sal altoos in de rolle geschreven moeten worden. En sa altoos de rolle op taffel moeten leggen tot inspectie van parthie, die belang hebben in de saek.

[over voogden]

--- 38 Niemand sal vermogen vooght oft momboir te sijn, het zij saek dat deselve sijne Eede bij de justitie gedaen heft.

...

--- 42
 Geen Secretaris sal vermogen in een en der selve justitie alwaer hij Secretaris ist, Scheepen te wesen.

--- 43
 Opdat de Scheepenen in het decreteren niet tegens ons Reglement mogen aengaen, soo sal de Secretaris gehouden wesen alle geregts daegen het Reglement op taffel moeten leggen tot ider inspectie...

...

--- 60
 Terwijl bij ons Reglementen geŽmaniert over De Drie Landen van Ovemase in dato 1663 staet dat de namplisatie altoos gescheiden moet in handen  van de Stadhouder ofte Secrertarisse, soo ist onse intentie hier onder begrepen dat de Schout ofte Secretarisse in de Banke alwaer deselve hunne bedieninge hebben, ten minste voor 3000 gulden gegoed ofte geŽrfd moeten weesen, ofte een suffisante cautie te hebben van diergelijke somma, tot erhael van alle opkomende ende vorvallende swarigheeden en principalijk de consigneering bij aflevigheijdt en sterven derselver Heeren.
(En sal deselve cautie angethoont moeten worden en geregisterert in tijt van drie maanden naer het aanvarden van hunnen ampt ofte bediening

...

--- 70
 Terwijl de Secretarissen in den Landen gesalarieert sijn, en van de Bancke betael worden, en opdat Heeren geŽrfden altoos niet in saeke oncondigh mogen blijven, wat van jaer op ider Bancks vergadering passiert, waernaer deselve sigh bij de opvolgende Bancks vergadering weeten te regulieren, soo sal de Secretaris gehouden wesen aen een ider der Heeren geŽrfdens eene copiie der gehoudene notulen gratis te relaxeeren, op poene van ieder copie die niet gerelaxiert is worden

...

--- 82
  De Dorp mesters ofte Borgemesters sullen gehouden sijn met hunne gedeputirdens op de Banckvergadering te compareren ingevolg het schatheffer reglement in dato den 1ten septem. 1717 (gemaneert) en sullen de Borgemester sorgh dragen alwaer tot dato gene gediputterdens sijnde, dat er gemakt ofte angesteld worden.

---

 

 

Naar boven 

 

EMAIL

 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER